Vision, mål och kvalitetVisa/dölj innehåll

Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.
Linköpings universitets övergripande vision

Linköpings universitets uppdrag är att utifrån en demokratisk grundsyn och akademisk tradition skapa, sprida och nyttiggöra kunskap. Målen är att skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft, attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer samt bidra till en samhällsutveckling genom en stärkt samverkan med det omgivande samhället.
De strategiskt valda områden som LiU valt att långsiktigt prioritera efter omfattande dialoger inom verksamheten är en utvecklad värdegrund, den digitala transformationen, livslångt lärande, ett ökat nyttiggörande och hållbar utveckling. I verksamhetsplanen finns också angivet ett antal uppdrag som ska bidra till att LiU även fortsättningsvis levererar högsta kvalitet inom utbildning och forskning och därtill utvecklar och effektiviserar verksamheten.

Siffror och fakta om Linköpings universitet Visa/dölj innehåll