Ingrid Hellström, biträdande professor i omvårdnad vid ISV, har fått 2 057 000 kr i forskningsanslag från AFA Försäkring till forskningsprojektet ”Sjuksköterskans professionella yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård”.

Ingrid Hellstrom forskningsanslagSyftet med projektet är att utveckla kunskap om sjuksköterskans yrkesutövning inom hemsjukvård som specifikt är riktad mot äldre personer.

Den allmänna synen på vad en sjuksköterska är, och vilken roll hen har, förmedlas ofta via media eller via film/tv-serier. Dessa bilder har många gånger lite att göra med den så kallade vårdverkligheten. Inom sjuksköterskeyrket finns dessutom föreställningar om värdet av olika inriktningar inom professionen – akutsjukvård värderas allt som oftast högre än vård av äldre personer.

Genom att utveckla kunskap om sjuksköterskans yrkesutövning inom hemsjukvård har projektet också relevans för utveckling av utbildningen av nya sjuksköterskor. Att skildra den komplexitet som sjuksköterskor står inför till exempel många möten, ensamma med svåra beslut och prioriteringar av arbetsuppgifter, kan förhoppningsvis påverka bilden av yrkesgruppen i positiv riktning.

Projektet förväntas bringa ny kunskap om hemsjukvårdens komplexitet och om organisatoriska arbetsförhållanden inom kommunal hemsjukvård. Resultatet förväntas påverka synen av sjuksköterskans yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård och i en förlängning utveckla vården av äldre.

Läs pressmeddelande från AFA Försäkring