Rousseaupriset för bästa föreläsning, docentdiplom, fakultetens förtjänstmedalj i guld och ett avslutande julmingel för att bara nämna några punkter. 2017 års sista fakultetskollegium vid Medicinska fakulteten innehöll det mesta.

Olivia Landén fick Andreas Rosseaus pris för bästa föreläsning under 2017. Hon applåderas av Dekanus Johan D. Söderholm och Johan Lindgren, som var vän med Andreas Rosseau och en av personerna bakom priset.Olivia Landén fick Andreas Rousseaus pris för bästa föreläsning under 2017. Hon applåderas av dekanus Johan D Söderholm och Johan Lindgren, som var vän med Andreas Rosseau och en av personerna bakom priset. Foto: Johan JägerÅret och höstterminen börjar närma sig sitt slut. Dekanus Johan D Söderholm tog tillsammans med prodekanerna Margareta Bachrach-Lindström och Fredrik Elinder tillfället i akt under fakultetskollegium att både summera året som gått och tacka alla medarbetare för deras insatser. 
– Vi vill verkligen framhålla det arbete som all personal lagt ner för att bedriva utbildning och forskning av toppklass – ett arbete som för fakulteten framåt.

Johan D Söderholm fortsatte att framhålla IPL-arbetet som sätter LiU och Medfak i en internationell topposition inom utbildning.
– Vår forskning rör sig också åt rätt håll, där fler och fler får anslag. Lägg därtill ett välfungerande samarbete med vården i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Men det finns också utmaningar. Det ekonomiska läget är ansträngt. Fakulteten har utmärkta utbildningar men som också innebär en kostnadsdrivande pedagogik där ekonomin i dagsläget inte riktigt räcker till. 
– Året har präglats av det uppdrag rektor gav oss i januari, att anpassa fakultetens arbete till de faktiska ekonomiska förutsättningarna.

Även den utredning som Lars Rydberg utfört kring de ekonomiska förutsättningarna nämndes, där förslag om en gemensam avdelning för Omvårdnad, en ny institutionsindelning samt en förändrad Campus US-administration finns. Det rör sig dock just om förslag och utredningen fortsätter eventuellt efter rektors ställningstagande och kommer också lämnas över som ett inspel till universitetsdirektörens utredning kring universitetets administration.

Nya utbildningssatsningar

Margareta Bachrach-Lindström berättade att arbetet med det decentraliserade läkarprogrammet fortsätter och att de olika grupperingarna nu växlar upp arbetet, bland annatBergdahl-priset gick till Eva Sofia Welander. Från höger, Björn Bergdahls fru Monika Bergdahl, Kicki Persson, Bergdahl-kommittén, pristagaren Eva Sofia Welander, Annika Lindh Falk, Bergdahl-kommittén och dekanus Johan D Söderholm.Bergdahl-priset gick till Eva Sofia Welander. Från höger, Björn Bergdahls fru Monika Bergdahl, Kicki Persson, Bergdahl-kommittén, pristagaren Eva Sofia Welander, Annika Lindh Falk, Bergdahl-kommittén och dekanus Johan D Söderholm. Foto: Johan Jäger gruppen som arbetar med IKT-lösningar.
– Vi behöver få till bra lösningar som ger studenterna och lärarna goda förutsättningar att ta del av och ge föreläsningar och seminarier mellan olika campus. Därför är det roligt att berätta att det börjar se väldigt hoppfullt ut och att alla arbetsgrupper jobbar väldigt hårt.

Bland utbildningssatsningarna nämndes det nya kandidatprogrammet på engelska, Experiemental and Industrial biomedicine, som drar igång under höstterminen 2018 och att arbetet med en ny audionomutbilding fortskrider. En examensrättsansökan är planerad att lämnas in till UKÄ under oktober 2018.

Fredrik Elinder gav en överblick för forskningsläget vid fakulteten.
– Många siffror pekar åt rätt håll, trots en hård konkurrens. Samtidigt är det viktigt att våra forskare lyckas dra in externa finansiärer. Utfallet kring anslagen är ungefär vad vi förväntat oss och antalet bidragstagare är relativt stabilt, berättade Fredrik Elinder. 
– Antalet kronor våra forskare får från Vetenskapsrådet är också fortsatt gott även om det går att skåda en viss nedgång. Vi får se om det bara är en tillfällighet eller en bestående trend.

Mer pengar till WCMM

En forskningssatsning som nu tagit fart är Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning, WCMM. Stefan Thor har varit centrets ordförande men kliver nu av vid årsskiftet. Nu ordförande blir Mikael Sigvardsson. 
Stefan Thor passade dock på att berätta om hur arbetet gått under de två år sedan centret startade.
– Flera av våra rekryterade forskare har kommit på plats och formerat sina grupper, samtidigt som det finns ytterligare ett par platser att fylla, särskilt på den kliniska sidan. 

Han berättade också att Knut och Alice Wallenbers stiftelse gett ytterligare 25 miljoner kronor till de existerande 150 i budgetram för WCMM vid LiU. 
– Något som stärker satsningen ännu mer.

Inga Maja Rydholm fick fakultetens förtjänstmedalj i guld. Priset delades ut av tidigare dekan Åke Wastesson.Inga Maja Rydholm fick fakultetens förtjänstmedalj i guld. Priset delades ut av tidigare dekan Åke Wastesson. Foto: Johan JägerTraditionsenligt delades det också ut priser och docentdiplom på årets sista fakultetskollegium. Bland annat Rousseau-priset till bästa föreläsning och Bergdahl-priset som uppmärksammar goda och långsiktiga pedagogiska insatser vid Medicinska fakulteten. 

Även Medcinska fakultetens förtjänstmedalj i guld hittade en värdig mottagare i form av Inga Maja Rydholm. Inga Maja har under många år arbetat med föreningen Seniorerna och tillsammans med Hälsofonden, vilken fakulteten och Region Östergötland står bakom, anordnat intressanta föreläsningar under rubriken "Det handlar om vår hälsa". Hon har också arbetat starkt för fonden och hjälpt till med insamlingsarbetet. Efter utdelningarna följde ett julmingel.

Följande priser och docentdiplom delades ut:

Andreas Rousseaus pris för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet

Olivia Landén – ”10 saker om sex – klinisk sexologi”

Motivering: 

"Med enkla föreläsningsknep och stor ödmjukhet pratar Olivia om sex och sexualitet på ett professionellt och självklart sätt. Hon tar i ämnen som traditionellt inte hör hemma i läkarutbildningen, men som alla människor bär med sig. 

Hon hjälper oss studenter till ett språk och ett sätt att närma oss ämnen som ofta ses som skamliga och pinsamma. Någonstans under diskussionerna kommer man på sig själv att kunna prata om det man inte tidigare vågat, utan att känna sig dum eller utelämnad. "

Bergdahlpriset för pedagogiska insatser

Eva Sofia Welander – Avdelningschef, Medicinska biblioteket

Motivering: 

"Eva Sofia Welander har arbetat på Medicinska biblioteket sedan mitten på 1980-talet som kontaktbibliotekarie och sedermera som avdelningschef.

Eva Sofia har alltid haft ett mycket nära samarbete med studenterna på Medicinska fakulteten då hon brinner för deras lärsituation. Hon har alltid strävat efter att biblioteket ska erbjuda en god lärmiljö vad gäller lokaler, tillgång till litteratur och undervisning i informationssökning som bidrar till studenternas lärande.

Eva Sofia har också ett nära samarbete med forskare och lärare vid fakulteten samt med personal inom Region Östergötland bland annat genom undervisning i medicinsk informationssökning.

Med sitt engagemang och sin uthållighet har Eva Sofia utvecklat Medicinska biblioteket till en hållbar och inspirerande lärandeplats."

Medicinska fakultetens förtjänstmedalj

Inga-Maja Rydholm

Motivering:

"För långvarigt goodwill-arbete i fakultetens tjänst och utveckling av Hälsofonden."

Årets bästa avhandling 

Johannes Stratmann – Avhandlingen ”Genetic mechanisms during terminal cell fate specification in the Drosophila CNS”

Motivering:

"Delarbetena är mycket omfattande och håller mycket hög kvalitet. Ramberättelsen visar prov på ypperlig förmåga att pedagogiskt sammanfatta ett forskningsområde med god balans avseende innehållets djup och bredd. Vid det offentliga försvaret visades gedigen kunskap inom forskningsområdet som imponerade."

 

Utmärkt studentinsats vid Medicinska fakulteten

Signe Skog

Motivering:
"Signe har under sin studietid visat prov på omtanke för sina kurskamrater och studiemiljö genom att engagera sig i både mentorskap och introduktion av nya studenter till universitetslivet. Hon har också varit en god representant för programmet utanför universitetet och förtjänstfullt arbetat för att förbättra och utveckla programmet i programutskottet. 
Efter avslutad kandidatexamen har Signe fortsatt att bidra till programutveckling genom att delta i arbetet med nytt curriculum för Medicinsk biologi; Experimental and Industrial Biomedicin."

Docentdiplom

 • Joakim Alfredsson, Kardiologi
 • Lars Bernfort, Utvärdering och hälsoekonomi
 • Bergthor Björnsson, Kirurgi
 • Robert Blomgran, Medicinsk mikrobiologi
 • Pernilla Eliasson, Omvårdnad
 • Lovisa Farnebo, Otorhinolaryngologi
 • Stina Garvin, Patologi
 • Anna J Henningsson, Infektionsmedicin
 • Helen Karlsson, Miljömedicin
 • Ina Marteinsdottir, Psykiatri
 • Micha Milovanovic, Omvårdnad inriktning human biomedicin
 • Pär Myrelid, Kirurgi
 • Staffan Nilsson, Allmänmedicin
 • Jörg Schilcher, Ortopedi
 • Ola Sunnergren, Öron-, näs- och halssjukdomar
 • Éva Tamás, Thoraxkirurgi´
 • Maria Turkina, Medicinsk proteomik
 • Nahreen Tynngård, Experimentell transfusionsmedicin
 • Susanna Ågren, Omvårdnad
 • Karin Åkesson, Pediatrik
 • Marie Öberg, Audiologi inriktning rehabilitering
 • Anita Öst, Medicinsk cellbiologi

Nyanställda professorer 2017

 • Anderas Wladis
 • Maria Kristoffersen-Wiberg
 • Laura Korhonon

Befordrade till professor 2017

 • Dick Wågsäter
 • David Engblom
 • Sussanne Börjesson

 

Hälsofondens utdelningar 2017

Allmän forskning

 • Sammy Zwackman – Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos efter en hjärtinfarkt – Patienter födda utanför Sverige jämfört med Svenskfödda. 80 000 kronor.

Cancer

 • Anna Zimdahl Kahlin – Samband mellan genetisk variation och neutropen feber vid behandling av akut lymfoblastisk leukemi hos barn. 7070 kronor.
 • Xiao-Feng Sun – Identifiering av biomarkörer viktiga för svaret på behandling av kolorektalcancerpatienter: en studie från klinik till labbänk och tillbaka. 12 930 kronor.

Barncancer

 • Anna Zimdahl Kahlin – Samband mellan genetisk variation och neutropen feber vid behandling av akut lymfoblastisk leukemi hos barn. 3 000 kronor.

Hjärt-kärlsjukdomar

 • Sammy Zwackman – Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos och efter en hjärtinfarkt –Patienter födda utanför Sverige jämfört med svenskfödda. 6 000 kronor.

Reumatologi

 • Bijar Ghafouri – Analys av biologiska markörer och smärtkaraktäristiska parametrar för att studera smärtmekanismer hos personer med långvarig muskelsmärta. 5 000 kronor.

Alzheimer

 • Petra Pohl – Utvärdering av den svenska rytm- och musikbaserade rehabiliteringsmetoden Ronnie Gardiner Method på patienter med Parkinsons sjukdom med avseende på simultankapacitet. 94 000 kronor.
 • Martin Hallbeck – Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar. 14 308 kronor.
 • Wei Li – Apoptosis, inflammation, and atherothrombosis – do they interactively contribute to atherosclerosis. 15 000 kronor.
 • Anna Ansell-Schultz –  Does impaired retromer function lead to decreased clearance of intracellular amyloid beta oligomers in neuronal cells? 42 634 kronor
 • Elisabet Classon – Svensk åldersnormering av fyra kliniskt brett använda kognitiva screeningtester. 19 058 kr 
 • Maitrayee Sardar Sinha – Sphingomyelin pathway influencing α-synuclein aggregation and transfer: Implication in the pathogenesis of Parkinson's disease. 45 000 kronor

Barndiabetes

 • Rosanna Chung – Karotenoider och inflammation vid kranskärlssjukdomn (Lutein Protection Study). 5 000 kronor

Neurologi, smärta och anestesi

 • Oskar Nelzén – Lower limb venous insufficiency and the effect of Radiofrequency treatment versus open surgery. 44 000 kronor.