Medicinska fakulteten har under hösten utlyst anslag för pedagogiska utvecklingsprojekt. 16 ansökningar inkom och av de har tre projekt valts ut. 

Medicinska fakulteten har framgångsrikt arbetat med pedagogisk utveckling i över 
30 år med bland annat problembaserat och interprofessionellt lärande som pedagogiska hörnstenar. Framgången har till stor del berott på engagerade lärare som initierat och drivit utvecklingen. För att fortsatt kunna erbjuda utbildningar med hög kvalitet, som kan möta framtidens behov av kompetenta medarbetare inom hälso- och sjukvården, behöver det pedagogiska arbetet inom såväl de universitets- som de verksamhetsförlagda delarna av utbildningarna fortsättningsvis utvecklas och förnyas. 

Utlysningen har vänt sig i första hand till tillsvidareanställda, disputerade lärare som är verksamma inom fakultetens utbildningsprogram.

Bland de tre som fick anslag var Samuel Edelbrings ett projekt. Med "Mot en stärkt förståelse av och redskap för bedömning av interprofessionell kompetens" vill han utforska möjligheten att ta fram nya verktyg för att värdera, bedöma och stärka IPL-kompetensen.
– I det längre perspektivet skulle det kunna bli ett bedömningsformulär som kommer både lärare, forskare och studenter till hands, säger Samuel Edelbring.

Totalt inkom alltså 16 ansökningar, i bedömningsgruppen satt Margareta Bachrach-Lindström, Madeleine Abrandt Dahlgren och Johanna Dahlberg.

Projekten som fick anslag:

Samuel Edelbring – "Mot en stärkt förståelse av och redskap för bedömning av interprofessionell kompetens" – 125 000 kronor


Projektet avser att utveckla redskap för bedömning av interprofessionell kompetens utifrån IPEC:s domäner och iscensätta dessa i samverkan med lärare vid fakulteten. Projektet är helt i linje med fakultetens gemensamma vision och värdegrund för undervisning och lärande, det är väl beskrivet och förankrat i teori och tidigare forskning.
Utvärderingen av projektet bör kunna generera publicerbara resultat.

Gizeh Perez Tenorio – "Development of flipped and blended labs to increase student motivation, performance and teaching quality at LiU Medical Faculty" – 100 000 kronor


Projektet handlar om utveckling av pedagogik vid laborativa moment. Det är klart och tydligt beskrivet och väl förankrat i pedagogisk teori och forskning, genomförbart och i linje med fakultetens pedagogiska vision och värdegrund. Utvärderingen bör utvecklas så att utfallet av projektet blir publicerbart. 


Katarina Kågedal – "Utveckling av matris-metodik för bedömning och återkoppling av projektarbeten" – 75 000 kronor


Projektet avser utveckla metodik för återkoppling. Det har en bra problematisering och förankring i pedagogisk teori och tidigare forskning.  Bör också förankras genom anknytning till befintliga matriser för återkoppling på projektarbete som används vid medfaks integrerade mastersprogram. Utvärderingen av projektet bör kunna generera publicerbara resultat.