Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el.

Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. Data har samlats in för Berzeliusskolan i Linköping under vecka nio och analyserats i förhållande till andra veckor, skolor och nationella mål. Berzeliusskolan är en grund- och gymnasieskola med 1600 elever.

Resultatet från studien kan användas för att bättre förutse energianvändning i nya skollokaler och för att prioritera bland möjliga energibesparande åtgärder. Resultatet från kartläggningen visar att de energiaktiviteter som orsakar störst energibehov är fastighetsdrift (33 %), skollunch (25 %) samt rekreation (15 %). Rekreation är definierat som aktiviteter utan direkt koppling till undervisning eller skollunch och innefattar bland annat uppehållsrum, korridorer och personalkök. Alltså är undervisning inte det som påverkar energianvändningen i en skola i första hand.

De viktigaste lärdomarna för genomförande av liknande energikartläggningar är att fokus inte bör ligga på elever och pedagoger utan på byggnaden och skolköket i stort. Eftersom energikartläggningen enbart täcker en skolvecka bör liknande studier genomföras för kunskapshus under skollov för att komplettera denna studie.

Arbetet skedde i samverkan med Lejonfastigheter i Linköping och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av civilingenjörsstudenterna Anna Adolfsson och Sara Vaghult. Handledare för arbetet var Stefan Blomqvist, doktorand i energisystem, och examinator Patrik Rohdin, biträdande professor i energisystem.

Studien finns att läsa i sin fulla längd här.