Johanna jobbar med tillämpad forskning och kvalificerade utredningar i flertalet olika projekt som för sin del framförallt handlar om miljöekonomi.

Johanna Takman, alumn från masterprogrammet i nationalekonomiNamn: Johanna Takman

Jobb: Forskningsassistent, enheten Transportekonomi, VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut)

Examen: 2017

Vad har du gjort mellan din masterexamen och ditt nuvarande arbete?

Jag fick jobb som forskningsassistent på VTI direkt efter mina studier och har jobbat på vårt Stockholmskontor sedan dess.

Vad består dina arbetsuppgifter av?

Jag jobbar med tillämpad forskning och kvalificerade utredningar i flertalet olika projekt som för min del framförallt handlar om miljöekonomi. De projekt som jag jobbat mest i har exempelvis handlat om att analysera styrmedel och marknadsförutsättningar för hur vi ska kunna nå de klimatmål som satts upp för transportsektorn. Där har mitt fokus legat på att analysera godstransportsektorn och hur användandet av förnybara drivmedel och överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Vad i utbildningen har du haft nytta av i ditt nuvarande arbete?

Jag har haft väldigt stor nytta av de flesta kurserna på masterutbildningen! Eftersom jag jobbar med forskning är det kanske framförallt uppsatsskrivandet som har vart till störst hjälp eftersom jag där lärt mig mycket om forskningsmetoder, hur man samlar in och analyserar data och hur man skriver vetenskapliga artiklar. Sen har jag också haft väldigt stor nytta av exempelvis kurserna i statistik och ekonometri eftersom jag jobbar med stora data mängder i statistiska program och har använt mig en del av framförallt paneldata som metod.

Vad är dina roligaste minnen från masterstudierna i Linköping?

Jag tyckte att det var väldigt kul att skriva uppsats! Under uppsatskursen får man möjlighet att djupdyka i ett ämne som man själv har valt. Jag upplevde att jag under uppsatsen fick praktisk användning av många kunskaper som jag hade samlat på mig under studietiden. Vi var många som satt tillsammans varje dag och pluggade i en datasal vilket gjorde att vi även lärde oss mycket om varandras uppsatsämnen och att vi kunde hjälpa varandra när man körde fast med uppsatsen.

Varför skulle du vilja rekommendera vår masterutbildning?

Det är en bra och bred utbildning som håller hög nivå med intressanta och kul kurser, samt duktiga lärare. Jag har fått med mig många verktyg och kunskaper från utbildningen som jag har haft stor användning av i mitt nuvarande arbete. Jag tror att den höga kvalitén på utbildningen har bidragit till att både jag och relativt med i klassen fick jobb snabbt enkelt efter examen.