Strimman är ett lärmoment som återkommer vid upprepade tillfällen och som löper som en röd tråd – eller som en strimma – genom hela Läkarprogrammet vid LiU.

Strimma patientkonsultation har funnits på läkarutbildningen vid Linköpings universitet sedan utbildningen startades 1986, och har tidigare gått under namnet ”Strimma Samtalskonst”.

Genom åren har innehållet och formerna förändrats och utvecklats på olika sätt. Kärnan har dock hela tiden varit att redan i tidigt skede av utbildningen (från första terminen) börja förbereda, träna, utveckla och stärka studenternas i deras förmåga att kommunicera med patienter, lyssna aktivt, styra samtal, visa empati och förståelse, skapa förtroende och tillgodogöra sig nödvändig information om patientens problem, farhågor, tankar och förväntningar.

Förutom Strimma patientkonsultation finns också andra strimmor på Läkarprogrammet, för närvarande i form av Strimma läkarrollen. På denna sida hittar du som handledare dokument och annan information som rör Läkarprogrammets strimmor. Se Strimmapärmen (PDF) nedan för mer ingående information.

Strimmapärmen för Läkarprogrammet

Strimma patientkonsultation

Helhetssyn på patienten och läkarens roll i patientmötet är ett av läkarutbildningens huvudmål. Med begreppet helhetssyn brukar man mena att både kroppsliga och psykosociala aspekter på sjukdom bör beaktas i vården. Men att se till helheten betyder också att se patientens hela livssituation, där familj och andra anhöriga/vänner, arbete, skola o s v har stor betydelse. Likaså ingår i helheten även att olika delar/olika vårdgivande specialiteter i behandlingen arbetar med en gemensam grundsyn och gemensam inriktning. Förmågan att på ett professionellt sätta hantera egna och patienters reaktioner i samspelet patient-läkare kommer att tränas under handledning.

På termin 1 tränas samtal dels i form av rollspel, men också genom samtal med simulerade patienter på Clinicum. Detta sker i den basgrupp man tillhör. De gånger man som student inte själv genomför ett samtal är man observatör och bidrar tillsammans med övriga i gruppen till att reflektera och ge återkoppling till den som har samtalat. Båda dessa roller är lika viktiga och växlas fortlöpande under terminen så att alla får träna båda rollerna.

Strimma patientkonsultation fortsätter under termin 2 och 3 med patientsamtal på vårdcentral. Strimma patientkonsultation återkommer som obligatoriskt moment på de flesta av Läkarprogrammets kurser.

Dokument Strimma patientkonsultation

Strimma läkarrollen

Strimma läkarrollen fortgår under hela utbildningen på Läkarprogrammet och syftar till att ge läkarstudenten vida perspektiv på människan, hennes livsvillkor samt läkarrollen, och förmåga till fördjupad reflektion över den egna professionella rollen samt sig själv som individ.

Under termin 1 och 2 är målsättningen med strimman är att genom patientmöte samt läsning och gruppdiskussion av skönlitteratur stimulera studenternas reflektion över sig själva och andra, både som människor och som blivande läkare.

På termin 3 och 4 ska läkarstudenten utveckla ett etiskt förhållningssätt vilket förutsätter att förmåga att identifiera och analysera kliniskt etiska problem, argumentera för hur dessa löses tillsammans med patienten och/eller hennes företrädare samt ha en medvetenhet om såväl egna som andras normer och värderingar.

Strimma läkarrollen återkommer som obligatoriskt moment på Läkarprogrammets samtliga kurser.

Dokument Strimma läkarrollen