27 maj 2019

Regeringen ger nu sju universitet och högskolor, däribland Linköpings universitet, i uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.
Studenter promenerar längs Corson på Campus Valla Foto: Ida Sorensen
- För att möta det stora behovet av fler lärare försöker många nu hitta nya väger in i läraryrket. Att Linköpings universitet nu får möjlighet att arbeta med detta uppdrag tillsammans med flera lärosäten med lång erfarenhet av lärarutbildning är oerhört stimulerande, säger Jörgen Nissen, dekan för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.
 
I uppdraget ingår att
 
• utveckla och använda metoder för bedömning och validering av reell.
 
• Ta fram och erbjuda kortare ämneskurser inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Kurserna ska bland annat erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
 
• Utforma och erbjuda påbyggbara kurser som ska höja kompetensen hos dem som redan arbetar i skolan, men som saknar lärarubildning.
 
• Bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.
 
- På olika sätt fördjupar vi nu samarbetet med kommuner och andra skolhuvudmän i vår region. Det kan gälla både fortbildning av lärare, våra egna studenters verksamhetsförlagda utbildning, deras examensarbeten men skolans kompetensförsörjning är viktig för oss alla. I höst har vi exempelvis startat en uppdragsutbildning av barnskötare till förskollärare och hösten 2019 startar vi förskollärarutbildning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby. Detta nya uppdrag ger oss vi ännu större möjligheter att tillsammans arbeta för att fler ska hitta in i läraryrket, säger Jörgen Nissen.
 
Umeå universitet ska leda arbetet, som ska genomföras tillsammans med Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.