27 juni 2016

Vinnova har genomfört två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter hur de samverkar med samhället. LiU placerar sig topp två i Vinnovas bedömning och får ett anslag på 3,2 miljoner till sitt fortsatta arbete.

Vinnova har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen. Nu har två testpiloter genomförts, och utredarnas slutsats är att det går att värdera lärosätenas samverkansarbete med den modell man arbetat med.

Med den andra piloten har nu 60 miljoner kronor fördelats till 26 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan, som handlar om samverkansaktiviteter och resultat.

Av de fem lärosäten som fått högst tilldelning, över 3 miljoner kronor, placerar LiU sig på andra plats tillsamman med Chalmers.

I motiveringen för sitt beslut om medel skriver Vinnova:

– Bedömarna är imponerade av graden av ambition, reflektion och systematik som speglas i underlaget och intervjun med lärosätet. Enligt bedömarna använder lärosätet samverkan på ett tydligt och medvetet sätt för profilering, och för att öka kvaliteten i forskning och utbildning.
Lärosätet visar upp mycket goda exempel på aktiviteter som omfattar många typer av samverkan och samverkansparter, inklusive civilsamhället. Bedömarna noterar att de flesta aktiviteter visar på ömsesidighet och hög grad av samskapande.

Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Bedömningen, som gjorts av externa experter, har byggt på lärosätenas egna beskrivningar, intervjuer och enkäter till samverkansparter.