Miljövetarprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och består av ett gemensamt basblock på 120 hp (år 1 och 2) samt en fördjupningsdel om 60 hp. Genomgånget program ger en kandidatexamen (180 hp) i huvudämnet miljövetenskap, med en personlig profil skapad utifrån valda fördjupningskurser. Denna examen ger behörighet att söka lämplig masterutbildning.

Föreläsning i Norrköping

Basblock

De två första åren på utbildningen består av fyra terminskurser i miljövetenskap om vardera 30 hp. Dessa ska ge en övergripande bild och en grundförståelse av miljöfrågorna och deras komplexitet, med fokus på uppkomst och hantering. Kurserna är tvärvetenskapliga och integrerar kunskap från en mängd ämnesområden. Stor vikt läggs här vid eget kunskapssökande inom tydligt givna kursramar och under handledning av erfarna lärare. I varje kurs ingår även praktiska moment där du som student får grundläggande kunskap och färdighet i undersökningsmetoder som är vanliga i miljösammanhang. 

Fördjupning

Efter genomgånget basblock läses ett antal valbara fördjupningskurser (sammanlagt 30 hp) inom följande områden; miljöövervakning, –miljöanalys, miljöarbete i företag och andra organisationer, samhällets hantering av miljöfrågor på nationell och internationell nivå, miljökommunikation, geografiska informationssystem och ekologisk analys. Det finns också möjlighet att fördjupa sig genom att medverka i pågående forskningsprojekt. Förutom valbara kurser läses tre obligatoriska kurser under år 3.

  • Praktik inom miljövetenskap (7,5 hp), där du är nära knuten till en arbetsplats, vilket ger erfarenheter och kontakter med arbetsmarknaden.

  • Examensarbete (kandidatuppsatsen 15hp ) som ger ytterligare fördjupning, och som vanligen görs tillsammans med en annan student.
  • Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö (7,5 hp) har en tydlig arbetslivsanknytning genom att arbetsformernas betydelse för resultaten ställs i fokus.

Basgrupp

Som ett led i miljövetarprogrammets strävan att utbilda kritiskt tänkande och initiativtagande studenter används problembaserat lärande (PBL). Denna pedagogiska modell bygger på att du som student självständigt söker den kunskap som behövs för att uppnå de mål som specificerats. Arbetet utgår från konkreta fallstudier och bedrivs i basgrupper på 6-8 studenter. Till hjälp vid lärandet ingår laborationer, föreläsningar och resurstillfällen. En normal vecka innehåller ca 16-20 timmar schemalagda aktiviteter. Resten av arbetsveckan ägnas åt litteraturstudier, inlämningsuppgifter, projektarbete med gruppen etc.

Under utbildningens gång läggs stor vikt vid att utveckla en vana i att leda en grupp samt att arbeta i projektform. En annan färdighet som betonas är förmågan att snabbt kunna få fram och värdera information. Du lär dig att skriva texter och genomföra presentationer inom olika vetenskapliga traditioner. Du kommer dessutom att få skriva artiklar till dagspress, beslutsunderlag och informationsmaterial. På detta sätt utvecklas din förmåga att kommunicera med många olika målgrupper.