Användningen av biodrivmedlen, etanol, biodiesel och biogas, har ökat mycket under de senaste åren tack vare att de är anpassade till befintlig infrastruktur och fordon, samtidigt som de ger en stor miljö- och klimatnytta. Trots det har drivmedlen kritiserats mycket bland annat för sin låga energieffektivitet.

Vår forskning handlar om att kartlägga synergier mellan biodrivmedlen och mellan dem och andra sektorer. Forskningen visar att biodrivmedlen inte behöver ses som konkurrenter och att de produceras hållbart genom att förnybar processenergi används, att biprodukter förädlas och att produktionen ofta ingår i system där fjärrvärme ingår. Produktionen av biodrivmedel utgör viktiga delar i industriella system som utvecklas till att bli bioraffinaderier där många olika produkter produceras.

Relaterad forskning