Industriell och Urban Symbios

Etanol produktion.

Enheten och forskargruppen för industriell och urban symbios fokuserar på långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer som möjliggör effektivare användning av material, energi och andra typer av resurser. Sådana samarbeten och nätverk kan bidra till ökad affärsnytta, stimulera innovation, förbättra miljö- och hållbarhetsprestanda, samt främja lokal och regional utveckling.

Vi står inför ett flertal hållbarhetsutmaningar i samhället, bland annat gällande hanteringen av naturresurser. Linjära affärsmodeller, fokus på kärnverksamheter och kortsiktiga ekonomiska resultat, samt snäva perspektiv i beslutsfattandet, är exempel på faktorer som ligger bakom denna utveckling. Som en reaktion på det linjära beteendet (utvinn, använd, släng) menar grundarna av begreppet Industriell Ekologi att verksamheter i företag och offentliga organisationer borde ha naturens slutna flöden som förebild. Det ligger i linje med idéer om kretsloppssamhällen och cirkulär ekonomi.

Industriell och urban symbios syftar till ökad resurseffektivitet genom att aktörer samarbetar lokalt/regionalt. Det är ett viktigt komplement till den ofta dominerande orienteringen mot produktivitet, tillverkningskedjor och enskilda sektorer. Inom området är det stort fokus på värdehöjning av underutnyttjade material- och energiresurser (avfall, restprodukter), som kan nyttjas av andra aktörer inom nätverket. Men samarbeten kan också innefatta gemensamma infrasystem för försörjning och service, kunskapsbyggande, innovation och marknadsföring.

Att öppna dörrar för lokal/regional samverkan och skapa synergier rymmer fortfarande mycket outnyttjad potential. Genom industriell och urban symbios kan lokala och regionala aktörer samarbeta och gemensamt skapa ekonomisk, miljömässig och social nytta, vilket stärker konkurrenskraften för både enskilda aktörer och kollektivet.

Ledning

Forskning inom Industriell och Urban Symbios

Forskningsfokus - industriella och urbana symbiosnätverk

Forskningen syftar till bättre förståelse av befintliga industriella och urbana symbiosnätverk. Det handlar bland annat om hur sådana nätverk etableras, om centrala faktorer och hur detta kan stimuleras, samt om att bidra till utveckling av nya symbiosprocesser. Vi studerar också värdeskapandet, samt hur olika typer av samarbeten och lösningar påverkar miljöprestanda, inklusive metodik för miljö-/hållbarhetsutvärderingar och beslutsstöd. Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag och offentliga verksamheter, vilket innebär att vi samskapar kunskap tillsammans med andra aktörer.

Forskargruppen är i hög grad involverad i Biogas Research Center (BRC), både när det gäller ledning, koordinering och olika forskningsprojekt. Biogaslösningar är mycket intressanta avseende industriell och urban symbios, eftersom de ofta har en viktig roll i samhälleliga nätverk genom att omvandla avfall/restprodukter till värdefulla produkter. De bidrar till biobaserad och cirkulär ekonomi, exempelvis i form av mer slutna näringsflöden.

Forskargruppen har utvecklat, driver och underhåller den nätbaserade resursen Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios: industrialsymbiosis.se.

 

Urval av pågående och äldre projekt för att visa på olika tillämpningar för forskningen

Nyheter om industriell och urban symbios

Exempel av kartläggning av industriell symbios

Framgångsrik uppdragsutbildning för praktiker i Östersjöregionen

Linköpings universitet levererade sex uppdragsutbildningar för praktiker i Östersjöregionen för att främja och underlätta för industriell symbios.

Renhav visar upp sin biogasanläggning under Biogasresan 2021.

Så skapades Sveriges mest hållbara industrikluster

Sotenäs kommuns vände den lokala industrins negativa miljöpåverkan med hjälp av ett gäng lokala entreprenörer, entusiastiska tjänstemän och forskningsbaserade metoder.

a bild på en man

Den cirkulära ekonomin sinkas av traditionellt synsätt

Genom att samarbeta kan företagen tillsammans skapa större sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för samhället än vad de gör idag, det menar forskare vid Linköpings universitet.

Forskargruppen

Organisation