Industriell symbios

Tolefors AgroEtanol

Forskargruppen för industriell symbios fokuserar på långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer som möjliggör effektivare användning av material, energi och andra tillgängliga resurser. Dessa samarbeten kan bidra till ökad affärsnytta, förbättrad miljöprestanda, stimulera innovation och bidrar till regional utveckling och hållbarhet.

Vårt arbete syftar till en bättre förståelse av befintliga industriella symbiosnätverk liksom till att bidra till utveckling av nya industriella och urbana symbiosprocesser i riktning mot en cirkulär ekonomi.

Biobaserade resurser, urbana och industriella aktörer och innovations- och omställningsprocesser är nyckelbegrepp i fokus för vårt arbete.

Mer konkret handlar vår forskning i samspel med omgivande företag, städer och andra sektorer om att höja värdet av underutnyttjade material- och energiresurser, som till exempel biogasen som fordonsbränsle eller bi-produkter från andra sektorer som kan förbättra miljöprestandan för cement. Förbättring av produktiviteten inom företagen är vanligen en etablerad del av organisationernas verksamhet. Att öppna dörrar för samverkan och skapa synergier rymmer fortfarande mycket outnyttjad potential. Genom industriell symbios kan lokala och regionala aktörer samarbeta och gemensamt skapa ekonomisk och miljömässig nytta.

Samarbeten kan ske genom att använda:

  • restprodukter från ett företag som råvaror till ett annat,
  • effektiva, gemensamma infrasystem för försörjning och service,
  • kunskap och stimulera innovation.


Forskargruppen koordinerar verksamheten inom kompetenscentrumet ”Biogas Research Center” och forskar särskilt inom centrumets systemforskning. Denna forskning adresserar utmaningen att strukturera strategiskt beslutsfattande i biogassektorn. Frågorna kan handla om substrat, val av teknik och marknader och hanteras med multi-kriteriemetoder. Dessutom handlar systemforskningen om analys av ekonomisk och miljömässig prestanda hos befintliga och framtida system. Identifiering av kritiska faktorer och osäkerhetshantering är viktiga utgångspunkter för systemanalyserna. Fördelning av sannolikhet för olika utfall är viktiga resultat av dessa analyser.

Forskarna i industriell symbiosgruppen koordinerar ett nationellt nätverk "Svenskt Initiativ för Industriell Symbios" av privata och offentliga aktörer med intresse för utveckling av området industriell symbios.

I syfte att sprida information om industriell symbios i Sverige och göra erfarenheter från dessa tillgängliga för en vidare publik driver forskargruppen portalen Industriell Symbios i Sverige. De exempel som visas är forskningsresultat av masterstudenters och forskares projekt vid avdelningen för Industriell Miljöteknik.

GruppkoordinatorVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

ForskargruppenVisa/dölj innehåll