Vi söker deltagare till projektet Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner. Den här förfrågan vänder sig till dig som är 18-25 år som är skuldsatt och har återkommande svårigheter med att betala dina skulder och fasta utgifter.

Förfrågan om deltagande
Unga vuxnas egna röster och berättelser om erfarenheter av skuldsättning är en fråga som sällan berörs i forskning. Detta vill vi åtgärda genom en studie där unga vuxna kommer till tals genom intervjuer och vår förhoppning är att du skulle vilja delta i en sådan undersökning.

Information
Det är viktigt att du som deltagare förstår undersökningens innehåll och syfte. Om du har frågor kring detta som inte besvarats av informationen nedan, fråga då någon av oss så förklarar vi närmare.

Bakgrund och syfte
Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Syftet är att studera hur ekonomisk överskuldsättning (d.v.s. upprepade svårigheter att betala sina räkningar och utgifter varje månad) påverkar unga vuxna mellan 18 och 25 år. Frågor som vi vill försöka få svar på är hur de ekonomiska svårigheterna inleddes, om och i så fall hur de påverkar relationer till släkt och vänner, och hur de inverkar på steget in i vuxenlivet. Vi vill också höra om din livssituation och dina tankar om hur du tror att du skulle kunna ta dig ur de ekonomiska svårigheterna.

Hur går undersökningen till?
Undersökningen genomförs framförallt genom intervjuer, och med varje deltagare vill vi göra en intervju om året i tre år. Varje intervju kommer att pågå cirka en timme. Dina erfarenheter är viktiga för oss, och under intervjuerna kommer vi att prata om det som du tycker är viktigt. Någon gång mellan varje intervjutillfälle kommer vi också försöka ha mer informell kontakt där vi diskuterar din medverkan i studien. Om du väljer att medverka kommer du vid ett senare tillfälle av studien att tillfrågas om att delta i så kallade observationer, där vi exempelvis följer med hem till dig eller till olika aktiviteter som arbete eller kontakt med myndigheter. Ditt ja eller nej vid en sådan förfrågan påverkar inte ditt deltagande i intervjuerna.

Vilka är riskerna med deltagande? 
Vi hoppas så klart att det inte ska vara något problem för dig att delta i studien, men vissa frågor kan så klart vara jobbiga att diskutera under intervjuerna. Det är t.ex. inte otänkbart att samtalsämnena som berörs kan röra upp jobbiga minnen och negativa känslor. Det är därför viktigt att du noga funderar på om du vill delta. Om du skulle märka att det är jobbigt att delta när studien har börjat, har du också rätt att avbryta när du vill utan att ange skäl. Om du behöver kan vi också hjälpa dig med kontakter till verksamheter där du kan få stöd för dina problem.

Vilka är fördelarna med deltagande?
I intervjuerna kommer vi vara noga med att bara prata om sådant som du känner dig bekväm att dela med dig av, och inte berätta för någon att du deltar i undersökningen utan att du vill det. Att delta i intervjuer kan hjälpa dig att få nya idéer om hur du kan hantera din situation. Den långsiktiga målsättningen med studien är att resultatet ska hjälpa oss att förhindra att unga vuxna hamnar i ekonomisk skuldsättning i framtiden samt att skapa underlag för professionella att stödja unga vuxna som har ekonomiska svårigheter.

Hantering av data och sekretess
Ditt deltagande i undersökningen kommer att vara anonymt för alla utom oss som jobbar i projektet. Intervjuerna kommer att spelas in, och sedan skrivas av ordagrant till en text. Men denna text kommer göras anonym, så att ditt namn och andra uppgifter inte kommer synas. I allt material som publiceras kommer vi byta namn på människor och platser, så att deltagarna inte kommer kunna identifieras eller spåras. Anonymitet kommer även skapas genom att andra saker som skulle kunna avslöja din identitet ändras, exempelvis namn på arbetsgivare, anhöriga eller platser du besöker. Om någon annan anställd än de två deltagande forskarna tar del av materialet kommer dessa skriva på ett avtal om tystnadsplikt. Allt insamlat material kommer förvaras inlåst på lösenordskyddade digitala lagringsenheter som enbart vi forskare har tillgång till.

Det material som samlas in kommer bara användas till den här forskningen, och inte spridas vidare till andra forskare eller utomstående personer. Alla intervjuer kommer analyseras tillsammans, sedan kommer resultatet presenteras i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, liksom läroböcker och annat informationsmaterial.

De uppgifter som lämnas i form av intervjuer och övrigt material kommer att förvaras skyddat i enlighet med dokumenthanteringsregler för Linköpings universitet/Göteborgs universitet. Alla uppgifter om dig och andra undersökningsdeltagare kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt denna förordning har du också rätt att ta del av den information som samlats om dig. Data som samlas in inom projektet kommer att förvaras på ett säkert sätt och sparas enligt arkivlagens regler i tio år. Personuppgifter kommer att skyddas genom att namn ersätts med en kod. Kodnyckeln hålls säkert förvarad åtskild från övrigt forskningsmaterial. Ansvarig för dina personuppgifter är för Linköpings universitet Veerle Bergqvist, telefon: 013-28 56 40 och för Göteborgs universitet Johanna Wallin, telefon: 0766-18 32 32.

Frivillighet och samtycke
Om du vill delta i studien är det viktigt att du vet att allt deltagande i undersökningen är frivilligt och att ditt samtycke därför är viktigt. Vi kommer be dig som deltar att fylla i en skriftlig samtyckesblankett som garanti för att du vill medverka. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om du inte längre vill vara med, även under ett intervjutillfälle. Du har även möjlighet att kontakta oss efter en intervju om du vill ändra något du sagt eller dra tillbaka något.

Ta gärna kontakt med någon av oss som driver forskningen om du vill medverka eller undrar något över studien!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. 

Mer information om projektet "Unga vuxna och skuldens dimensioner"

Kontakt

Forskare i projektet

Fotografi av Tobias Davidsson

Tobias Davidsson

Universitetslektor

  • Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet