Vi söker deltagare till projektet Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner. Den här förfrågan vänder sig till dig som jobbar med skuldsättningsfrågor.

Bakgrund och syfte
Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Syftet är att studera hur ekonomisk överskuldsättning (dvs. återkommande svårigheter att betala sina månatliga räkningar och utgifter) påverkar unga vuxnas sociala relationer och vuxenblivande. Unga vuxnas egna erfarenheter är huvudfokus i studien, och vi kommer följa ett antal unga vuxna som har skuldsättningsproblematik under en treårsperiod, för att därigenom få möjlighet att studera hur situationen förändras över tid. Projektet har även en ambition att sätta de unga vuxnas erfarenheter i relation till ett större samhälleligt perspektiv, och i detta vill vi fånga ett professionellt perspektiv på unga vuxnas problematik med överskuldsättning.

Förfrågan om deltagande
Det professionella perspektivet på unga vuxnas problematik med överskuldsättning vill vi fånga genom fokusgruppsintervjuer med personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med denna målgrupp och vår förhoppning är att du skulle vilja delta i en sådan.

Tillvägagångssätt
Du kommer att delta i en cirka två timmar lång fokusgruppsintervju med andra yrkesverksamma. Intervjun kommer vara öppet hållen och utgå ifrån ett antal övergripande teman som diskuteras i gruppen. Dessa teman rör: (1) hur/om överskuldsättning bland unga vuxna uppfattas som ett problem av dig som professionell; (2) hur denna problematik tenderar att gestalta sig samt (3) hur du och den organisation som du representerar arbetar konkret för att hantera problem som rör unga vuxnas överskuldsättning.

Vilka är riskerna med deltagande?
Vi bedömer att riskerna med att delta i fokusgruppsintervjuer är små. Ni deltar i egenskap av er professionella roll och samtalen kommer inte att beröra frågor om er egen person. Vi kommer inte heller samla in känsliga personuppgifter om er eller om era klienter. Fokusgruppsintervjuerna syftar inte heller till att utvärdera er professionella praktik. Att vara föremål för forskning kan trots detta innebära en viss påfrestning och det kan finnas en oro för att analysen blottlägger problem som man inte vill visa fram.

Vilka är fördelarna med deltagande?
Att delta i en fokusgruppsintervju med andra professionella kan ge upphov till reflektion över den egna professionella praktiken, samt mer generellt över överskuldsättning bland unga vuxna som socialt problem. Tillfället ger möjlighet att träffa och diskutera med anställda från olika verksamheter, vilket kan leda till nya infallsvinklar på sitt yrkesutövande. Eventuellt kan tillfället också utgöra ett forum för att knyta kontakter och utöka sitt professionella nätverk.

Hantering av data och sekretess
Det material som samlas in vid fokusgruppsintervjun kommer endast användas till den här forskningsstudien och inte spridas vidare till andra forskare eller tredje part. Materialet kommer att ligga till grund för en aggregerad analys som presenteras genom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, liksom läroboksmaterial och annat informationsmaterial. Fokusgruppsintervjuerna kommer att spelas in med hjälp av diktafon, och materialet transkriberas till text. Denna text kommer att anonymiseras så att ditt namn och andra kännetecknande uppgifter inte framkommer. I allt material som publiceras från studien kommer personnamn att fingeras. Anonymitet kommer även tillförsäkras genom att kännetecken som skulle kunna avslöja din identitet ändras. Om någon annan än de deltagande forskarna genomför transkriberingen av det inspelade materialet kommer sekretessavtal skrivas som säkerställer att inga uppgifter förs vidare. Allt insamlat material kommer att förvaras inlåst på lösenordskyddade digitala lagringsenheter som enbart vi forskare har tillgång till.

De uppgifter som lämnas i form av intervjuer och övrigt material kommer att förvaras skyddat i enlighet med dokumenthanteringsregler för Linköpings universitet/Göteborgs universitet. Alla uppgifter om dig och andra undersökningsdeltagare kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt denna förordning har du också rätt att ta del av den information som samlats om dig. Data som samlas in inom projektet kommer att förvaras på ett säkert sätt och sparas enligt arkivlagens regler i tio år. Personuppgifter kommer att skyddas genom att namn ersätts med en kod. Kodnyckeln hålls säkert förvarad åtskild från övrigt forskningsmaterial. Ansvarig för dina personuppgifter är för Linköpings universitet Veerle Bergqvist, telefon: 013-28 56 40 och för Göteborgs universitet Johanna Wallin, telefon: 0766-18 32 32.

Hur får du information om studiens resultat? Om du önskar ta del av din intervjuutskrift eller publikationer från denna forskning, kontakta forskarna i projektet. De publicerade resultaten kan också sökas genom Universitetsbiblioteket.

Frivillighet och samtycke
Om du vill delta i studien är det viktigt att du vet att allt deltagande i undersökningen är frivilligt och att ditt samtycke därför är viktigt. Vi kommer be dig som deltar att fylla i en skriftlig samtyckesblankett som garanti för att du vill medverka. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om du inte längre vill vara med, även under ett intervjutillfälle. Du har även möjlighet att kontakta oss efter en intervju om du vill ändra något du sagt eller dra tillbaka något.

Ta gärna kontakt med någon av oss som driver forskningen om du vill medverka eller undrar något över studien!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Mer information om projektet "Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner"

Kontakt

Forskare i projektet

Fotografi av Tobias Davidsson

Tobias Davidsson

Universitetslektor

  • Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet