16 juni 2015

FN:s klimatförhandlingar kritiseras ibland för ineffektivitet
och brist på resultat. Men alternativ saknas. Det visar forskare
vid Linköpings universitet i en studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change.

De senaste två decennierna har det internationella samfundet försökt begränsa klimatförändringarna med hjälp av multilaterala förhandlingar inom ramen för FN:s klimatkonvention. Men förhandlingarna har kritiserats för att många gånger inte leda någonstans. På grund av det långsamma resultatet har det förts fram förslag om att flytta delar av förhandlingarna till andra mindre och mer flexibla forum med ett urval av stater, så kallade klubbar, för att öka effektiviteten i det internationella klimatarbetet.

I den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change presenterar nu Matthias Hjerpe, universitetslektor, och Naghmeh Nasiritousi, doktorand, enkätdata som visar att det inte finns några klara alternativ till förhandlingarna under klimatkonventionen. Genom enkäter som riktats till nästan 1000 förhandlare, regeringsrepresentanter och icke-statliga har forskarna tagit reda på hur konferensdeltagare ser på alternativa forum.
 
Det deltagarna visar sig föredra är statsledda multilaterala forum, liknande FN-konventionen. Över tid ser forskarna en trend mot att fler deltagarna nämner forum med fokus på städernas roll samt forum ledda av icke-statliga aktörer. Inställningen till klubbar däremot är svag i alla världsregioner, utom i Europa och Nordamerika.

– Européer föredrar ekonomiska klubbar, likt OECD, medan amerikanerna föredrar klimatklubbar såsom Major Economies Forum on Energy and Climate, säger Mattias Hjerpe. Hans forskargrupp driver flera pågående studier om det nya klimatpolitiska landskapet, exempelvis om förhandlingarnas legitimitet och mötenas styrfunktioner.

Bredden i de svar delegaterna gett och de olika synsätten mellan delegater från olika delar av världen, visar enligt Mattias Hjerpe, på vikten att FN:s klimatförhandlingar i högre grad samverkar med andra miljöinitiativ.

– Vi ser tecken på att FN:s klimatkonvention axlar rollen som paraplyorganisation i högre grad än innan. Bland annat har man startat en portal, NAZCA, där icke-statliga aktörer kan registrera sina klimatinitiativ. Det är ett steg för samarbete på miljöområdet, säger han.

Publikation:

Views on alternative forums for effectively tackling climate change, Mattias Hjerpe & Naghmeh Nasiritousi, publicerad i Nature Climate Change online 15 juni 2015

Läs mer om undersökningen:
Internationella förhandlingsbarometern