I Sverige använder 90% av flerbostadshusen fjärrvärme i uppvärmningssyften och en stor del av dessa byggnader
genomgår eller ska renoveras.
Syftet med denna studie är att analysera effekterna av att renovera ett bestånd av flerbostadshus som idag använder fjärrvärme som uppvärmningslösning. Parametrar som analyseras är primärenergibesparing, förändringar i toppeffekter, efterfrågan och produktion av el, samt växthusgasutsläpp på lokal och global nivå. Sex scenarier analyseras avseende åtgärder på byggnadens klimatskal, ventilation, samt där en bergvärmepumpslösning ersätter fjärrvärme.

Resultaten indikerar förbättrad energiprestanda för alla scenarier, från 11% till 56%. Användningen av fossila bränslen minskar i alla scenarier och toppeffektbehovet i fjärrvärmesystemet minskar mellan 1 MW och 13 MW, motsvarande 4–48 W/m2 uppvärmd byggnadsarea.

De scenarier där en bergvärmepumpslösning ersätter fjärrvärme genererar betydligt högre globala växthusgasutsläpp relativt scenarier där fjärrvärme nyttjas. I ett framtida fossilfritt fjärrvärmesystem kommer en minskning av primärenergianvändningen dessutom att leda till en minskning av de lokala utsläpp tillsammans med en positiv effekt på globala växthusgasutsläpp, vilket överträffar de scenarier och åtgärder som inkluderar en bergvärmepumpslösning.

Publicerad i den vetenskapliga journalen Sustainability, 2019, vol 11, nr 8.