Vem kan ansöka?

Den som antagits till en utbildning vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet, och har läst en eller flera kurser på en motsvarande eller annan relevant utbildning vid ett annat lärosäte, kan ansöka om tillgodoräknande. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning.

Vad kan tillgodoräknas?

Jämför det du läst tidigare med kurser från den utbildning vid Linköpings universitet du ska påbörja. Du hittar utbildnings- och kursplaner på sidan Studieinfo. Utifrån kursernas innehåll och målbeskrivningar kan du bilda dig en uppfattning om vilka kurser/ delmoment du kan tänkas tillgodoräkna dig, baserat på de kurser du tidigare har läst.

Studieinfo - Linköpings universitet

Ansökan

Om ansökan avser akademiska meriter kan du enbart ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser och delmoment. Delmoment måste vara inrapporterade i ett rapporteringssystem, till exempel Ladok.

För nya studenter

Om du är ny student vid Linköpings universitet och är antagen, men inte registrerad ansöker du om tillgodoräknande via blankett.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande

Din ansökan bör sändas in snarast möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked för att du, efter ett eventuellt tillgodoräknande, ska ha möjlighet att påbörja en annan kurs än den som ges den första terminen. Bedömning av tillgodoräknande sker endast för antagna studenter. Förhandsbedömningar görs ej.

Ansökningar om tillgodoräknande kan även ske under utbildningens gång, det vill säga ansökningar kan tas emot under hela läsåret.

För befintliga studenter

För att ansöka om tillgodoräknande om du är befintlig student vid Linköpings universitet och registrerad på en utbildning, använder du detta formulär:

Formulär för att ansöka om tillgodoräknande - befintlig student

Till din ansökan ska du bifoga:

  • Vidimerade resultatintyg/transcript of records (svenska eller engelska) på hittills godkända kurser/delmoment som ansökan grundas på.
  • Kursplaner på de kurser du slutfört (kontrollera att kursplanerna gällde då du läste kurserna).
  • Kursplaner för eventuellt pågående kurs som kan rapporteras godkänd innan terminsstart. Observera att vi enbart kan ta beslut på de kurser som är slutförda och rapporterade i ett studieadministrativt system.
  • Eventuellt övriga handlingar (vidimerade) som styrker tidigare studier, t.ex. utbildningsplan.

Beslut om påbörjande av studier för nyantagna studenter

Vid beviljat tillgodoräknande kan du som antagits till termin 1 påbörja en annan kurs/termin i mån av plats.

Prioriteringsordning för utbildningsplats vid Medicinska fakulteten

Garanti för uppflyttning till högre termin under innevarande termin ges ej, även om ett tillgodoräknande beviljats.

Besked om påbörjande av specifik kurs/termin fattas först efter beslut om tillgodoräknande och meddelas studenten så snart som möjligt.

En förutsättning för att få påbörja studier på högre termin är att beslut om tillgänglig plats har kunnat fattas innan för stor del av kursen/terminen förflutit. Det är därför angeläget att din ansökan om tillgodoräknande kommer oss tillhanda så snabbt som möjligt.

Handläggningstid varierar beroende på när ansökan inkommer, men det kan ta upp till nio veckor att handlägga ditt ärende. Handläggningen sker dock alltid så snabbt det är möjligt, när all dokumentation finns tillgänglig i ansökan. Handläggning av ärenden i samband med terminsstart hanteras så skyndsamt som möjligt.

Studiemedel

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.

Eventuella frågor kring studiemedel hänvisas till Centrala studiestödsnämnden, CSN

Har du frågor, kontakta din studievägledare: studievagledare@medfak.liu.se.