Tillgodoräknande av tidigare studier vid Medicinska fakulteten

Vem kan ansöka

Den som antagits till ett grundutbildningsprogram vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet, och har läst en eller flera terminer på en motsvarande eller annan relevant utbildning vid ett annat lärosäte, kan ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser.  

Tid för ansökan

För att du, efter ett eventuellt tillgodoräknande, ska ha möjlighet att påbörja en annan kurs än den som ges den första terminen, bör din ansökan sändas in snarast möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked. 
Handläggning av ärenden i samband med terminsstart hanteras så skyndsamt som möjligt. 
Bedömning av tillgodoräknande sker endast för antagna studenter. Förhandsbedömningar görs ej.

Vad kan tillgodoräknas

Utgå från den utbildningsplan som gäller för den termin / kurs du önskar börja studera på. Du hittar utbildnings- och kursplaner här: 
https://liu.se/studieinfo/?type=Program&term=&take=25
Utifrån kursernas innehåll och målbeskrivningar kan du bilda dig en uppfattning om vilka kurser du kan tänkas tillgodoräkna dig, baserat på de kurser du tidigare har läst. 

Ansökan

Du kan enbart ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser.
För att ansöka om tillgodoräknande fyller du i blanketten "Tillgodoräknande av studier" som du hittar under rubriken "Studieadministrativa blanketter”: https://old.liu.se/medfak/ledning_kansli/studentenheten/regler-och-blanketter  

  • Till din ansökan ska du bifoga:
  • Vidimerade intyg (svenska eller engelska) på hittills godkända kurser som ansökan grundas på.
  • Kursplaner på de kurser du slutfört (kontrollera att kursplanerna gällde då du läste kurserna).
  • Kursplaner för eventuellt pågående kurs som kan rapporteras godkänd innan terminsstart. Observera att vi enbart kan ta beslut på de kurser som är slutförda och rapporterade i ett studieadministrativt system. 
  • Eventuellt övriga handlingar (vidimerade) som styrker tidigare studier.Alla underlag ska skickas in i pappersform till:
Medicinska fakulteten
Studentenheten
581 83 Linköping

Beslut om påbörjande av studier

Vid beviljat tillgodoräknande kan du som antagits till termin 1 påbörja en annan kurs/termin i mån av plats. 

Regelverk ”prioriteringsordning för utbildningsplats” finns här: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/766434

Garanti för uppflyttning till högre termin under innevarande termin ges ej, även om ett tillgodoräknande beviljats.

Besked om påbörjande av specifik kurs/termin fattas först efter beslut om tillgodoräknande och meddelas studenten så snart som möjligt.

En förutsättning för att få påbörja studier på högre termin är att beslut om plats kan erbjudas har kunnat fattas innan för stor del av kursen/terminen förflutit. Det är därför angeläget att din ansökan om tillgodoräknande kommer oss tillhanda så snabbt som möjligt.

Studiemedel

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas. 
Eventuella frågor kring studiemedel hänvisas till CSN www.csn.se 

Har du andra frågor, kontakta din studievägledare: https://old.liu.se/medfak/ledning_kansli/studentenheten/studievagledning