I detta tema ingår projekt kring hur myndigheter organiseras, leds, styrs och arbetar, i relation till politiska direktiv, professionellas roller, och interaktionen med medborgare. Här ingår också studier av hur välfärdssystemet samverkar, mellan myndigheter och med arbetslivet.

Pågående projekt inom detta tema: 

Socialförsäkringslitteracitet

I detta projekt undersöks om kunskap om och förståelse för sjukförsäkringens regelverk och processer påverkar upplevd rättvisa och möjligheten att få sjukpenning. I projektet introduceras begreppet socialförsäkringslitteracitet, som beskriver personers förmåga att ta till sig och använda information i sina kontakter med socialförsäkringssystem. I projektet utvecklas ett mätinstrument som testas och valideras genom en enkätstudie till sjukskrivna. Studien bidrar med ett gediget utvecklat och validerat instrument som kan användas i framtida studier som undersöker tillgången till och rättssäkerheten inom socialförsäkringssystemet. Projektet har också praktisk betydelse där resultaten kommer att kunna användas för att utveckla sjukförsäkringssystemet utifrån ett jämlikhetsperspektiv. 

Social validitet och begriplighet för bedömningsmetoder och beslut vid bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen

Genom intervjuer i två steg samt akter från Försäkringskassan studeras sjukskrivna individers upplevelse av försäkringsmedicinska utredningar och påföljande beslut samt kontakten med inblandade aktörer. Projektet undersöker huruvida sjukskrivna individer förstår syftet med utredningen, om de upplever att tillvägagångssättet är acceptabelt och lämpligt, om de har tilltro till utredningen, om de kan relatera den bedömning de tar del i till sin egen arbetsförmåga, samt om de anser att påföljande beslut från Försäkringskassan är rimligt och i linje med resultatet från utredningen.

Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Forskargruppen medverkar i ett forskningsprojekt om styrningsprocesser inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vid Göteborgs universitet. Studien omfattar dels en övergripande studie av organisationsförändringar och styrningsidéer i de båda myndigheterna, dels en studie av hur olika former av styrning påverkar arbetsvillkoren för handläggarna på lokalkontoren, och deras upplevelse av sin yrkesroll och sitt arbete.

Sjukskrivningsprocessen ur ett individperspektiv

I projektet följs sjukskrivna personer över tid med frågeformulär och intervjuer, för att kartlägga och undersöka vilka kontakter de har med myndigheter, vård, arbetsgivare och andra aktörer. Särskilt fokus ligger på vilken nytta dessa kontakter ger och hur de sjukskrivna upplever bemötandet med olika aktörer. Olika aktörer som är involverade i sjukskrivningsprocessen såsom arbetsgivare, läkare, annan behandlande personal samt försäkringshandläggare intervjuas också. Målet är att skapa underlag för en utveckling av sjukskrivningsprocesser. 

Forskning om läkares sjukskrivningsuppdrag i olika välfärdssystem

I ett internationellt samarbete har ett stort antal internationella refereegranskade artiklar om olika välfärdssystem och om läkares sjukskrivningsarbete i olika välfärdssystem analyserats med hjälp av scoping reviews. Syftet är att belysa om olika välfärdssystem genererar olika inriktning på forskningen och att identifiera vilka områden som saknas inom forskningen i olika system.

Vägen till arbetsgivarna

Forskargruppen har ett strategiskt samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland kring att utveckla samordning och samverkan av välfärdstjänster. I detta samarbete ingår flera olika projekt som fokuserar på utveckling av samverkan inom och mellan olika myndighetsaktörer för att öka arbetsmarknadsinkluderingen av arbetslösa individer från utsatta grupper. Centralt i dessa studier är utveckling av strategier för samverkan mellan myndighetsaktörer och arbetsgivare.

Forskargruppen har genomfört flera tidigare projekt inom detta tema, t.ex. kring utvecklandet och införandet av nya metoder och styrningsformer inom Försäkringskassan, och utvärdering av samverkansprojekt. 

 

Publikationer

Urval av publikationer inom detta tema: