Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Projektet har fått namnet #traumapåkartan.

Antalet barn och unga i Sverige som lever med psykisk ohälsa har ökat under senare år och allt fler söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin. Att i unga år uppleva traumatiska händelser ökar sannolikheten för att utveckla psykisk ohälsa. Det är av avgörande betydelse att yrkesverksamma som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga har kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Forskare på Barnafrid, som är en del av Linköpings universitet, ska utarbeta och genomföra ett program med syfte att kompetensutveckla personal som i sitt arbete kommer i kontakt med traumatiserade barn och unga. Detta kommer att ske i dialog med bland andra Socialstyrelsen, Rädda barnen och Barnombudsmannen.

LiU får under 2018 tre miljoner kronor för uppdraget som sedan planeras att fortsätta under åren 2019 – 2021 efter särskilda regeringsbeslut.