Miljövetenskap, ett sätt att tänka - ett sätt att handla.

Jordglob med ett fotavtryck

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde, som inriktas mot hur miljöproblem uppstår och hur man skapar förutsättningar för att hantera dem. Studieområdet omfattar den biofysiska miljön och de miljö- och resursproblem som uppkommer som en följd av människans handlande och nyttjande av naturen. Samtidigt uppmärksammar miljövetenskapen hur miljöproblemen orsakas i samhället samt hur de tolkas, kommuniceras och åtgärdas. I ämnet integreras därför naturvetenskap och teknik med relevanta samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden.

Miljövetenskap förenar ett stort antal perspektiv, teorier, tekniker och metoder från skilda akademiska kunskapsområden och traditioner och ger ämnet en nödvändig helhetssyn på miljöfrågorna. På så sätt kan ämnet bidra till lösningar av dagens miljöproblem och samtidigt minska risken att nya uppkommer.

För att kunna upptäcka och identifiera miljöproblem krävs kunskaper inom naturvetenskap och teknik. För att förstå de komplexa miljöfrågorna och för att kunna åtgärda och förebygga miljöproblem krävs dessutom kunskaper från samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden. Teoretiska perspektiv på samhällsutveckling och miljöhistoria integreras därför med studier av biogeokemiska processer och praktiska risk- och sårbarhetsanalyser samt tekniska lösningar på miljöproblem.

Miljövetenskapens strävan är att bidra till skapandet av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt väl fungerande samhälle såväl lokalt som globalt. Ämnet vill därför ge en mångsidig och grundläggande förståelse av de komplexa samband som kännetecknar miljöfrågor samt medverka till att ta fram ett användbart kunskapsunderlag för beslut och åtgärder på olika nivåer och i olika sektorer av samhället.