Walk the Talk - Vatten

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the Talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus.

Walk the Talk - stationen Vatten, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Dagvatten

Dagvattenprojektet i universitetsparken

Plats: Campus Valla, universitetsparken

Vatten från tak och hängrännor på fastigheterna runt universitetsparken leds via rör ner i dammarna och den långa bäcken i universitetsparken. Istället för att leda vattnet vidare direkt till Slestadbäcken utanför universitetsområdet så tar man hand om vattenreningen på den egna fastigheten. Genom att vattnet passerar den långa bäcken i universitetsparken och genom dammarnas växtlighet hinner det kvävereduceras på naturlig väg. Dammarna i parken används som ett slags "fördröjningsmagasin". Den lite lägre hastigheten på avrinningen gör att kvävereduktionen av vattnet ökar.

Allt vatten släpps dock inte tillbaka ut i naturen, utan används till bevattning av parkområdet. Med hjälp av en pumpstation i ena änden av bäcken kan parkens vattenflöde och dammarnas vattennivåer regleras. För att få en tillräckligt stor mängd vatten för att fullfölja projektet hämtas även vatten från omkringliggande vattendrag och sjöar.

Att ta hand om dagvattnet på det här sättet är en miljömässig investering som bidrar till en naturligt vacker plats att vistas i. Genom vattenflödena tar grönområdet fart, växtligheten mår bra och lockar fåglar, fjärilar och andra djur till parken.

Vad är dagvatten?

Dagvatten i universitetsparken, Campus Valla Linköping.

Vad är dagvatten?

Regnvatten avser enbart vatten som kommer från regn. Med dagvatten avses tillfälligt, avrinnande vatten på en markyta eller konstruktion. Dagvatten kan exempelvis bestå av smältvatten, regnvatten och framträngande grundvatten.

Vattenkraft

Kraftstation - ett stycke miljöhistoria

Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus

Fastighetsbranschen står för nära 40 procent av samhällets totala energianvändning och behöver fortlöpande arbeta med energieffektivisering. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag arbetar Akademiska Hus både långsiktigt och hållbart för att göra skillnad på miljöområdet.

I Kåkenhus på Campus Norrköping finns ett stycke kulturhistoria. Under förra seklet försåg kraftstationen huset med elektricitet, tack vare kraften från Motala ström.

Energi skapar möjligheter. Det gjorde vattenkraften under Norrköpings industriella glansdagar. Och idag är energi en av våra viktigaste källor till utveckling.

Vad hade energi för betydelse förr och hur ser det ut idag? Vad gör Akademiska Hus för att minska energianvändningen och arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle tillsammans med Linköpings universitet?

Vattenfall i Motala ström, Campus Norrköping.Vattenfall i Motala ström, Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Se filmen på stationen i Kåkenhus och få svar.

Se filmen på stationen i Kåkenhus och få svar.

Filmen är ett samarbete mellan Akademiska hus och Linköpings universitet.

Forskningsområden vid LiU

Walk the Talk