I svensk lag är barnkonventionens artiklar inkorporerade i den svenska lagstiftningen. Som yrkesverksam som möter barn och unga finns det även andra lagar som är viktiga att ha kunskap om.

Barns ben, armar som sträcker sig efter leksakspolisbil
Brottsbalken

Brottsbalken är en central straffrättslig lag som trädde i kraft år 1965. I brottsbalken definieras misshandel: ”…som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd…”(3 kap. 5 §). Sexualbrott mot barn ingår också i brottsbalken. 

Barnfridsbrott

Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrott i brottsbalken. Syftet är att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som har bevittnat våld i nära relation.

Föräldrabalken

Föräldrabalken trädde i kraft år 1950 och handlar både om barns rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har mot sina barn.

Sverige var först i världen med att år 1979 förbjuda all fysisk bestraffning och annan kränkande behandling av barn. Detta lagstiftades i föräldrabalken, som reglerar rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. I den står det att barnet ska behandlas med aktning för sin egenart och person, och inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Agaförbudet understryker att föräldrar aldrig får använda våld i barnets fostran. Föräldrabalken är inte straffrättslig, vilket betyder att en förälder inte kan dömas för att ha brutit mot agaförbudet. Däremot är misshandel ett brott med en straffrättslig sanktion.

Hälso-och sjukvårdslagen

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ingår att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador som uppstått i samband med att barn har blivit utsatta för våld och andra övergrepp.

Hur hälso-och sjukvårdslagen ska tillämpas när det rör frågor om våld mot barn och unga inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) Denna föreskrift har reviderats och den 1 november 2022 ersätts den med HSLF-FS 2022:39. Då upphör den gamla föreskriften att gälla.

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen styr myndigheters och vissa andra verksamheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Skollagen

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som elever och vårdnadshavare har. I den här lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Även elevhälsans mål om att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål regleras i skollagen.

Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga

Myndigheternas ansvar för våld och förebyggande insatser regleras också i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De reglerar kommunernas ansvar att se till så att barn får den hjälp och det stöd som de behöver.

Hur socialtjänstlagen ska tillämpas när det rör frågor om våld mot barn och unga inom socialtjänsten regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) Denna föreskrift har reviderats och den 1 november 2022 ersätts den med HSLF-FS 2022:39. Då upphör den gamla föreskriften att gälla.