Augiers forskargrupp

Om vår forskning

Vår forskning fokuserar på de molekylära mekanismer som driver individuell variabilitet och könsskillnader vid substansbrukssyndrom. Vi är särskilt intresserade av att undersöka betydelsen av GABAerg signalering i olika hjärnregioner (inklusive centrala amygdala) för patologiska val av droger framför naturliga belöningar.

Tillgång till alternativa belöningar som inte är droger är en viktig aspekt som hittills ofta förbisetts i preklinisk beroendeforskning. Drogberoende är associerat med ett gradvis ökat val av droger framför naturliga belöningar såsom mat och sociala interaktioner. Sociala interaktioner utgör en av de viktigaste källorna till belöning hos de flesta däggdjur, och det finns ett starkt samband mellan bristfällig social integration och drogbruk. Trots detta har sociala faktorer och alternativa belöningar vanligen inte inkluderats i neurobiologiska studier av drogbruk. För att vi ska kunna utveckla nya behandlingar mot drogberoende måste vi börja att ta hänsyn till dessa faktorer.

Vi använde nyligen en tillförlitlig translationell djurmodell i vilken endast en minoritet (~15%, en prevalens som är jämförbar med mänskligt alkoholberoende) av råttorna som studerades valde alkohol framför en alternativ belöning med högt värde. Vi fann att beteendet var associerat med en felreglering av GABA-signalering i centrala amygdala (CeA). Dessa resultat kan bidra till utveckling av nya läkemedelsbehandlingar mot alkoholbruk, men viktiga frågor kvarstår, exempelvis: har denna mekanism också betydelse för bruk av andra droger, såsom opioider och psykostimulerande medel?