Heiligs labb för translationell psykiatri

Klinisk forskargrupp

Vår forskning syftar till att kartlägga neurobiologiska mekanismer bakom psykiatriska sjukdomar såsom depression, posttraumatiskt stressyndrom och substansberoende. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda nya mer effektiva behandlingsalternativ för dessa patientgrupper.

Vi studerar hur brister i förmågan att hantera stress och reglera negativa emotioner inverkar på psykologisk funktion, och bidrar till stress-relaterade psykiatriska sjukdomar såsom depression, post-traumatisk stresseller beroende. Förhoppningen är att en förståelse av hjärnmekanismer bakom stress- och känsloreglering ska hjälpa oss utveckla nya behandlingsmetoder vid dessa sjukdomar. Vi använder experimentella studier på såväl friska försökspersoner som patienter för att kartlägga mekanismer, och genomför kliniska studier för att utvärdera effekten av nya medicinska och psykologiska behandlingar. Med hjälp av funktionell hjärnavbildning studerar vi hur olika nätverk i hjärnan samspelar i vila, hur hjärnan aktiveras då studiedeltagaren utför olika uppgifter, och hur detta mönster skiljer sig mellan patient och frisk individ, eller mellan behandling och kontroll. På vårt affektlab mäter vi känsloreaktioner hos studiedeltagarna genom att registrera aktiviteten i de ansiktsmuskler som används för att kommunicera glädje eller obehag. På så sätt kan vi studera skillnader i studiedeltagarnas reaktion på positiva- eller negativa stimuli i relation till diagnos och/eller behandling.

Foto Anna Nilsen