Möbler och hantverk

Vid LiU finns betydande forskning inom möbelsnickeri, möbeldesign och möbeltapetsering, främst vid Malmstens. Material och tekniker från olika tider och kulturer utforskas med fokus på hållbarhet inom ekologi, etik, ekonomi och estetik.

Forskning bedrivs kring hur snickare och formgivare valt att lösa sina uppgifter på olika sätt i olika tider och olika kulturer och med insikter i hur detta länkar till vår samtid. Det handlar både om val av material och metoder. Utifrån detta lyfts resonemang kring hållbarhet, kvalitet, skicklighet, kompetens, kreativitet och produktivitet på ett sätt som knyter an till frågor som studenter i allt högre utsträckning tar upp i sina examensarbeten.

Analyser görs även av hur konst, arkitektur, formgivning och hantverk har utvecklats fram till 1900-talets början och den roll som engelska arts & crafts-rörelsen spelat, och spelar, för de värderingar vi har i dag. Studier av den folkkonst som exempelvis Hälsingegårdarna representerar ger också inspiration till design med platsbundna referenser och en estetik vid sidan av den etablerade normen.

Men inspiration från aktuell forskning

Några konkreta exempel på forskningsinspirerade studentarbeten de senaste åren är studier och tillverkning av en fungerande hopplistmaskin efter beskrivningar från mitten av 1600-talet. Röntgen har använts för att utan ingrepp kunna förstå hur värdefulla möbler har stoppats om och hanterats över tid. Studier av hur det vi upplever med ett sinne kan beskrivas verbalt med hjälp av ett annat sinne har utnyttjats inom möbeldesign. Utforskandet av dagens stillasittande har resulterat i nya redskap för utprovning av olika sittställningar och hållbarhet, bekvämlighet och ekonomi hos olika stoppmaterial har studerats.

Mycket av forskningen sker vid Malmstens Linköpings universitet, Campus Lidingö, men också i nära samarbete med forskare verksamma vid materiallaboratoriet vid Campus Valla.

Campus Lidingö