Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering av brandfarliga och explosiva varor och enligt denna ska den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs. Syftet med detta är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Den som hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det om den förvarade mängden överstiger en viss mängd. Universitetssjukhuset innehar ett tillstånd som innefattar både Region Östergötlands och Linköpings universitets hantering av brandfarlig vara. I övrigt innehar Linköpings universitet ett tillstånd per campus. Tillstånden delas upp på varje enskild institution som ett deltillstånd. Det är upp till varje verksamhet att se till att mängden brandfarlig vara inte överskrider den givna mängden.

Brandskyddskoordinatorn vid LiU är central föreståndare för brandfarlig vara och har kontakten med andra myndigheter vid tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara.

Verksamheten ska utse lokala föreståndare samt tillse att hanteringen uppfyller lagkrav och centrala regelverk. Den förvarade mängden brandfarlig vara ska redovisas i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Regler för hantering av brandfarlig vara

Brandfarliga varor på laboratorium ska hanteras i enlighet med informationsbladet för hantering av brandfarliga varor på laboratorium.

Begrepp och termer för brandfarlig vara

 • Brandfarliga varor indelas i brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor samt brandreaktiva varor.
 • Brandfarliga gaser är gaser som i luft bildar en antändbar blandning vid 20 °C.
 • Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt på högst 100 °C.
 • Flampunkten är den vätsketemperatur då en brandfarlig vätska avger en antändbar ång-luftblandning.
 • Brandreaktiva varor är antingen brandfarliga fasta varor, självantändande varor, varor som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, oxiderande varor eller organiska peroxider.

Grundprinciper för säker hantering

 • Hantering av brandfarlig vara ska endast ske på dedikerade och för ändamålet godkända platser med hänsyn till ämnesgruppens risker vid antändning och risk för bildande av explosiv atmosfär.
 • Hantering, och därmed även förvaring, ska ske så att obehöriga ej har tillgång till ämnena.
 • Brandfarliga varor får inte förvaras i andra utrymmen än de förvaringsutrymmen som är avsedda för brandfarlig vara.
 • Ingen förvaring av brandfarlig vara får ske i dragskåp annat än det som behövs för det aktuella arbetsmomentet. Vid avslutat arbetsmoment ska den brandfarliga varan flyttas till avsett förvaringsskåp.
 • Stora förpackningar som medför överföring till ett annat kärl bör undvikas, inköp av mindre förpackningar ska eftersträvas.
 • Avfall klassas som brandfarlig vara och ska hanteras på motsvarande sätt som de icke förbrukade produkterna.

Brandfarliga vätskor

Brandfarlig vätska bidrar till ett snabbt brandförlopp vid antändning och kan få stora konsekvenser. Beroende på flampunkt, eller om uppvärmning sker av vätskan, bildas explosiv atmosfär som måste beaktas avseende närvaro av tändkällor.

Mängden brandfarlig vara som förvaras på institutionen eller motsvarande ska alltid minimeras. Detta gäller särskilt den brandfarliga vara som förvaras framme i laboratoriet. Några exakta mängdgränser för hur stora volymer som får förvaras framme kan inte fastställas men bör begränsas till endast den mängd som behövs under dagens arbete. Brandfarliga varor får aldrig förvaras eller tillfälligt ställas upp i en utrymningsväg.

Regler vid förvaring av brandfarlig vätska.

 • Mindre än 50 liter per brandcell - brandtekniskt klassat skåp krävs ej
 • Mer än 50 liter per brandcell - brandtekniskt klassat skåp krävs minst EI30 som innebär att skåpet har ett motstånd vid brand i 30 minuter.
 • Ventilerad förvaring - (minst 10 omsättningar per timme) generellt inget riskområde för explosiv atmosfär.
 • Oventilerad förvaring - riskområde för explosiv atmosfär uppstår. Klassningsplan krävs.
 • Tänk på kraven om skydd mot spridning av brandfarlig vätska vid spill eller läckage samt vad den brandfarliga vätskan får samförvaras med.
 • Brandfarlig vätska får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt material.

All brandfarlig vätska ska förvaras i avsett förvaringsutrymme då den inte används i det dagliga arbetet. Vid arbetsdagens slut ska den brandfarliga vätskan åter placeras i förvaringsutrymmet. Utan särskild riskutredning innebär dagsbehovet vanligtvis 10 liter brandfarlig vätska.

Gas och aerosoler

Brandfarlig gas definieras som gas som vid en temperatur av 20°C och normaltrycket 101,3 kPa (normalt lufttryck) kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Exempel på brandfarlig gas är gasol, vätgas och acetylen. Brandfarliga aerosolbehållare (sprayburkar) betraktats även de som lösa behållare med brandfarlig gas.

Trycksatta kärl utgör en särskild risk och måste därför hanteras på ett säkert sätt.

 • Det ska finnas drift- och skötselrutiner som beskriver underhåll och flaskbyte.
 • Årlig kontroll ska utföras av gasledningssystem.
 • Förteckning över uppställda gasflaskor bör finnas.
 • Lös behållare ska hanteras och vara placerad på ett ur skyddssynpunkt lämpligt sätt.
 • Flyttas på kärror avsedda för ändamålet.
 • Fästas på plats och ska alltid stå upprätt.
 • Flaskans huvudkran ska stängas när gasen inte används.
 • Nycklar för att fästa och lossa regulatorer eller andra anslutningar till gasflaskorna ska finnas på platser där gasflaskor är anslutna.
 • Platsen där gasflaskor är uppställda ska skyltas.

Innehåller gasflaskan brandfarlig gas finns risk att brännbar gasblandning uppstår vid läckage. Särskild hänsyn måste därvid tas till att undvika tändanledningar.

Brandreaktiv vara

Det finns en mängd ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand, bland annat oxiderande, självreaktiva med mera. Det är dock endast de ämnen som finns upptagna i föreskrifter utfärdade av MSB eller dess föregångare som klassas som brandreaktiva enligt LBE. Dessa ämnen är:

 • Väteperoxid (SÄIFS 1999:2 kap 3.2)
 • Organiska peroxider (SÄIFS 1996:4 kap 4)
 • Ammoniumnitrat (SÄIFS 1995:6 kap 10)
 • Lågnitrerad nitrocellulosa (SÄIFS 1989:5 §11)

Samförvaring brandfarlig vara

På grund av egenskaperna hos de brandfarliga och explosiva varorna avseende reaktivitet med andra ämnen, risk för antändning och explosion samt risk för bland annat giftiga och frätande ämnen som bildas vid brand finns regler avseende samförvaring av brandfarlig och explosiv vara.

Så långt det är möjligt ska separat förvaring av brandfarlig och explosiv vara eftersträvas. Det vill säga att det finns ett separat dedikerat förvaringsskåp för respektive ämnesgrupp som klassas som brandfarlig eller explosiv vara utan inblandning av andra ämnesgrupper.

Detta avsnitt baseras endast på MSB´s lagar och föreskrifter gällande brandfarlig vara.

Följande samförvaring är förbjuden enligt lag eller föreskrift:

 • Explosiv vara ska förvaras i separat förvaringsutrymme.
 • Brandfarlig vätska får i normalfallet inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller brandfarliga aerosolbehållare. (undantaget enstaka sprayburkar med aerosoler)
 • Samförvaring av brandfarlig gas med gasflaskor med halogenföreningar, giftiga, korrosiva (frätande) eller självantändande gaser är inte tillåten.
 • Lättantändligt material, så som tyg, papper, kartong och material med motsvarande egenskaper, får inte förvaras i samma utrymme som brandfarlig eller explosiv vara.
 • Mängden samförvarade kemikalier ska så långt det är möjligt begränsas i omfattning för att reducera riskerna.
 • Förvaringsutrymmet ska uppfylla krav för samtliga förvarade ämnen avseende ventilation, brandteknisk avskiljning och invallning.
 • Vätskor ska förvaras i nedre delen och torra produkter förvaras i övre delen av förvaringsutrymmet.
 • Rutin och lämpligt material för spill ska finnas tillgängligt och vara känd för alla berörda.
 • Brandfarliga varor får inte förvaras tillsammans med varor med andra faror, till exempel produkter med giftigt, frätande eller oxiderande innehåll.
  Dock gäller följande:
  • Giftiga ämnen som dessutom är brandfarliga ska förvaras med brandfarlig vätska eller i separat skåp.
  • Frätande ämnen som dessutom är brandfarliga ska förvaras med brandfarlig vätska eller i separat skåp.
 • I säkerhetsdatabladet finns information om ämnets egenskaper. Gör kontroll för att säkerställa att kemikalierna inte reagerar farligt med varandra utifrån informationen i säkerhetsdatabladet.

Av MSB:s informationsblad för laboratorier framgår att samförvaring av små mängder och enstaka mindre behållare i vissa fall kan vara tillåtet, men att detta får bedömas från fall till fall.

Allmänna förvaringsregler

För kemiska produkter, även för brandfarlig vara gäller allmänna förvaringsregler. Se sidan om Kemikaliehantering.

Skyltning

Skåp och förråd där brandfarliga varor förvaras ska skyltas. Skyltarna upplyser de som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen om var dessa finns. Skyltarna är också viktiga för att Brandförsvaret/Räddningstjänsten vid en eventuell insats snabbt ska kunna få information om var de brandfarliga varorna förvaras. Man ska med hjälp av skyltarna kunna hitta de brandfarliga varorna från närmaste korridor. Det betyder att det ibland inte bara behövs skyltar på förrådets eller skåpets dörr utan även på den dörr som från korridoren leder till förrådet eller skåpet där de brandfarliga varorna förvaras. Alla skyltar ska vara av god beständighet med tanke på omgivande miljö och placeras väl synligt.  

Region Östergötland

Inom Region Östergötlands verksamheter ska all hantering av brandfarlig vara ske enligt gällande riktlinjer.