Brandskydd

Brandskydd

Informationen här, under ämnesområdet Brandskydd, är avgränsat till vad som gäller specifikt för laboratorier.

Arbete i laborativ miljö medför andra risker än vi möts av i våra övriga miljöer på våra campus. Hantering av kemikalier i dragskåp, hantering av brandfarlig vara och trycksatta gasflaskor är exempel på risker som tillkommer.

Bränder ger, förutom risk för personskador, ofta höga kostnader och långa saneringstider. Sedan måste faktorer som obrukbara lokaler, förstörd utrustning, och förlust av forskningsdata beaktas. Det är därför viktigt att alla som arbetar i denna miljö är medveten om riskerna och vet hur man agerar om en olycka skulle inträffa.

Utbildning och information

Medarbetare och studenter ska för att få arbeta på laboratorier ha kompetens att hantera de ämnen som förekommer i aktuell labbmiljö. Man ska känna till riskerna och veta hur man får information om riskerna för ett visst ämne.

Medarbetare/student ska

 • ha kännedom om för aktuell laboration utförd riskbedömning
 • ha kunskap om när en vätska och gas är brännbar. Man ska veta innebörden av flampunkt.
 • kunna ta fram säkerhetsdatablad i Klara och använda adekvat information från densamma på ett korrekt sätt
 • kunna hantera säkerhetsutrustning, till exempel släckredskap

Repetitionsutbildning för att uppnå erforderlig kompetens ska genomföras regelbundet.

Vid första besöket i ett labb på respektive campus/sjukhus ska medarbetare och student få information om arbetsplatsens brandskydd. Man ska efter denna information ha kunskap om verksamhetens rutiner vid larm/brand samt vid spill/utsläpp och ha förmåga att/veta var:

 • på snabbaste sätt larma 112
 • brandredskapen finns i lokalerna
 • eventuell huvudavstängningskran finns för gasol
 • eventuell nöddusch och ögondusch finns
 • nödutrymningsvägarna finns och var återsamlingsplatsen är
 • absorbent finns för sanering av kemikaliespill

Kontakt brandskyddskoordinator

Fotografi av Labbsäkerhet

Labbsäkerhet

Kontakta oss för stöd och hjälp på alla campus på Linköpings universitet. Här når du funktioner inom labbsäkerhet, biosäkerhet, brandskydd och kemikalieskydd. 

 • Linköpings universitet

Brandskyddscontroller Region Östergötland.

Hantering av brandfarlig vara

Mer information

Riskbedömning

I laboratorier hanteras och används ofta till exempel kemikalier, gaser, tryckkärl och utrustningar. Det finns ett flertal föreskrifter från olika myndigheter som reglerar hur arbete på laboratorium ska utföras för att vara säkert.

Sammantaget betyder det att det vid laboratoriearbete kan finnas ett stort antal riskkällor att ta hänsyn till. Ett krav som är genomgående i samtliga föreskrifter är att riskbedömning ska göras inför allt arbete på laboratorium; försök, experiment, laborationer eller analyser. Rutin för hur riskbedömning genomförs finns i på sidan Säker arbetsmiljö på labb samt i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Byggnadstekniskt brandskydd

Brandcell

En brandcell är en del av en byggnad som är avgränsad med brandklassade bjälklag, väggar och dörrar för att förhindra rök- och brandspridning mellan olika delar av byggnaden.

Våra laboratorielokaler är inte alltid utformade som egna brandceller, utan ingår ofta som en lokal av flera i en och samma brandcell. Detta innebär att en brand i ett enskilt labb kan komma att sprida sig även till angränsande lokaler. Det är därför viktigt att veta vilken verksamhet och vilka risker som finns i närheten.

Varje brandcell har avskild ventilation, men det kan även finnas ventilation i labbet som bara betjänar exempelvis ett dragskåp eller ett skåp för brandfarlig vara.

Skåp eller förråd för brandfarliga gaser ska vara avskilt i brandteknisk klass EI30 eller högre och räknas då som en egen brandcell. När det gäller brandfarliga vätskor kan man i vissa fall förvara dessa i ventilerade skåp utan brandteknisk klass, då upp till 50 liter per brandcell. Så om flera verksamheter utnyttjar samma lokaler är det viktigt att samarbeta så att 50 liter inte överstigs.

Utrymningsvägar

Varje lokal ska i regel ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om en väg blockeras av en brand eller annan händelse så ska du kunna ta dig ut genom den andra vägen. Det är därför viktigt att aldrig blockera en utrymningsväg.

Släckutrustning

Handbrandsläckare ska finnas i laboratorielokaler och ett riktvärde är att avståndet till närmaste inte är längre än 15 meter. Det finns flera olika typer av släckare, men den vanligaste i laboratoriemiljö är koldioxidsläckare (kolsyresläckare). Den innehåller ett rent och självsanerande släckmedel som inte förstör känslig utrustning. Släckare med någon form av tillsatsmedel brukar också finnas i våra lokaler.

För mer specifik information om det byggnadstekniska brandskyddet i ett särskilt labb – kontakta LiU:s brandskyddskoordinator LiU eller Region Östergötlands brandskyddscontroller. 

Explosionsdokument och klassningsritningar

De flesta brandfarliga varor som används avger brännbara ångor som vid normal hantering kan bilda explosiv atmosfär. Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft som i kontakt med en tändkälla kan antändas, och då ska explosionsdokument (klassningsplan) med tillhörande klassningsritningar finnas upprättade.

Dessa explosionsdokument anger var brännbar/explosiv gasblandning kan uppkomma. Klassningsritningar visar vart i verksamheten dessa områden finns. Klassningsritningarna där riskområdet för explosiv atmosfär finns angivet ska vara tillgängliga och kända i verksamheten. Inom dessa zoner får tändkällor inte förekomma. Klassade områden, måste skyddas så att inget som kan antända den explosiva atmosfären hamnar i dem. Utrustning som kan vara tändkällor, är exempelvis mobiltelefoner, elektrisk utrustning eller arbetsredskap som kan bli varma. Elektrisk utrustning som ska användas eller placeras i klassade områden ska vara ATEX-certifierade.

Att avgöra vilka områden som kan innehålla explosiv atmosfär kallas för zon-klassning. Zonerna redovisas på klassningsritning.

 • Zon 0 är områden där explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta. Inuti kärl med brandfarlig vätska kan man ofta räkna med att explosiv atmosfär kan finnas.
 • Zon 1 är områden där explosiv atmosfär förekommer ibland under normal hantering. Detta kan till exempel vara ett område där mindre spill, stänk, avdunstning och utsläpp normalt förekommer.
 • Zon 2 är områden där explosiv atmosfär bara förekommer sällan och i så fall bara kortvarigt. Detta kan vara om man får ett utsläpp som inte är avsett men som ändå kan förväntas hända.

För att upprätta en ny klassningsplan eller göra justeringar i en befintlig – kontakta LiU:s brandskyddskoordinator eller Region Östergötlands brandskyddscontroller.

Elsäkerhet ur brandsynpunkt

Elutrustning ska alltid användas på ett säkert sätt och enligt leverantörens instruktioner. Utrustning som används i laboratorier kan kräva höga strömstyrkor. Därför är det viktigt att kontrollera att aktuell utrustning, vägguttag, grenuttag klarar av den belastning som den utsätts för. Lös elektrisk installation ska i möjligaste mån undvikas.

 • Sladdvindor ska inte användas utan bytas ut mot grenuttag.
 • Grenuttag ska inte placeras liggande på en arbetsbänk eller på golvet där risk för spill kan uppkomma eller där tunga gaser kan leta sig ner. Placera istället dessa på väggen eller motsvarande.

Den elektriska apparatur som används på laboratorier ska kontrolleras och underhållas enligt tillverkarens instruktioner eller enligt egna framtagna rutiner. Skadad utrustning ska bytas ut eller åtgärdas.

Elektrisk utrustning i klassade zoner

Inom explosionsfarligt område får endast ATEX-certifierad utrustning finnas. Detta gäller utrustning med en inneboende tändkälla, både mekanisk och elektrisk utrustning, exempelvis strömbrytare, omrörare etc..

En leverantör ska delges klassningsplanen som anger vilka krav på utrustningen som föreligger. 

Efter installation ska el-installationsintyg lämnas från entreprenören. Detta dokument ska verifiera att utrustning och installation uppfyller kraven för det explosionsfarliga utrymmet. Föreståndare ska ha tillgång till el-installationsintyg.

Elektrisk utrustning i dragskåp

I vissa fall får utrustning som inte är ATEX-klassade användas i dragskåp. Då ska dragskåpet uppfylla följande krav.

 • Dragskåp ska ha en lufthastighet av minst 0,5 m/s i lucköppningen.
 • 2/3 av frånluften ska tas ut nedtill i skåpets bakkant och resterande del upptill.
 • Arbetsytan ska vara försedd med lågpunkt för att minimera avdunstning från spill.
 • Elektrisk utrustning i skåpet ska vara förreglat över ventilationen, dvs stängas av om ventilationen blir för låg. Endast uttag tillhörande skåpet får användas.  Återställning ska ske manuellt.
 • Skåpet ska vara försett med spillkant eller insats med absorberande yta.

Uppfyller dragskåpet dessa krav så bildas ingen explosionsfarlig miljö.

Agera vid larm

Varje verksamhet skall upprätta rutiner som beskriver hur man ska agera vid larm, brand och gasutsläpp.

Förutom den allmänna rutinen vid brand som beskrivs i på sidan Nödläge, olycka, tillbud, bör rutinen innehålla andra åtgärder som ska genomföras vid en eventuell brand eller utrymning. 

Exempelvis behöver rutinen innehålla de fall någon utrustning eller ingående gas behöver stängas av för att förhindra utsläpp. Om dörrar behöver stängas till för att förhindra rök- och brandspridning eller att annan utrustning och verksamhet skulle påverkas i angränsande lokaler. Detta är endast exempel på vad en rutin skulle kunna innehålla. Det är upp till varje enskild verksamhet att utreda vilka tillägg i brand- och utrymningsrutinen ska innehålla.

Rutinen ska vara tillgänglig och kommunicerad till alla medarbetare och studenter som är verksamma inom lokalerna.