Skyddsutrustning kan delas in i teknisk skyddsutrustning (tekniska åtgärder) och personlig skyddsutrustning

Viktigt om skyddsutrustning

 • Det är viktigt att komma ihåg att skyddsutrustning ska användas när arbetet kräver det.
 • Det är också viktigt att rätt sorts skyddsutrustning används, det vill säga att den ger avsett skydd mot de faror, till exempel kemikalier, smittämnen, kroppsvätskor, som man riskerar att exponeras för.
 • Vid avsaknad av skyddsutrustning innebär det att arbetet måste upphöra.
 • Skyddsutrustning som är engångsutrustning kan inte återanvändas med bibehållen skyddsfunktion.
 • En översyn av riskbedömningar kan med fördel inkludera en bedömning om det finns möjlighet att för vissa moment använda annan skyddsutrustning, till exempel skyddshandskar med lägre klassning (som till exempel har kortare genombrottstid för kemiska produkter), om arbetet trots en sådan åtgärd ändå kan utföras på ett säkert sätt.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning - använd utifrån riskbedömning

Skyddskläder, till exempel labbrock ska användas vid laborativt arbete för att förhindra kontaminering

Ögonskydd, till exempel skyddsglasögon och visir används för att skydda mot stänk. Det finns olika typer, beroende på arbete

Andningsskydd

 • Observera att enkla munskydd, kirurgiska munsksydd, inte är andningsskydd, utan skyddar enbart omgivning och prover mot salivstänk
 • Andningsskydd innebär mask med någon typ av filter, det finns olika typer/klassningar. Det kan även vara fläktmatade andningsskydd via bärbar fläkt/slang eller huva med friskluftsmatning (fläkt/slang)

Handskar, använd rätt sort.

Skyddshandskar finns i olika material. Plast eller nitrilhandskar innebär mindre allergirisk än latex

 • Observera att engångshandskar inte ska återanvändas utan kastas efter användning
 • Skydd mot kemisk produkt? Se säkerhetsdatabladet för den kemiska produkten.
 • Skydd mot mikroorganismer, krävs virustestad handske?
 • ”examinationshandske” skyddar egentligen bara mot vatten.

Teknisk skyddsutrustning

Teknisk skyddsutrustning – använd utifrånriskbedömning   

 • Ventilerad arbetsplats – 3 huvudtyper, se nedan
 • Brandsläckningsutrustning
 • Nöddusch
 • Ögondusch
 • Första hjälpen-tavla

Ventilerad arbetsplats - 3 huvudtyper

Dragskåp

Personskydd vid arbete med kemikalier (ej smittämnen) – luften dras upp i dragskåpetoch ut ur rummet. Sämre produktskydd - luft från rummet dras in i dragskåpet dvs ej sterilt   

Mikrobiologisk säkerhetsbänk

Personskydd - mot smittämnen då luften sugs in genomfrontöppningen av bänken. Oftast ej skydd mot kemikalier. Produktskydd - renluft ner över produkten. 

Sterilbänk / LAF-bänk

Inget personskydd – all luft går ut genom arbetsöppningen, över den som arbetar. Produktskydd – ren luft ner överprodukten  

Kontroll av laboratorieutrustning

Regelbundna funktionskontroller ska göras av olika typer av laboratorieutrustning. Nedan listas exempel på kontroller fördelat på skyddsutrustning och övrig utrustning. 

En plan för denna typ av kontroller bör upprättas i respektive verksamhet och följas upp i samband med arbetsmiljörond (skyddsrond).

Skyddsutrustning

Nedanstående kontroller kan utföras av laboratoriepersonal, förutsatt att man har tillräcklig kompetens och den mätutrustning som behövs.

Mer information om kontroller och funktion av t ex ögon och nödduschar finns i föreskrifter om Första hjälpen och krisstöd från Arbetsmiljöverket.  

Mer information om kontroller och funktion av dragskåp, dragbänk, säkerhetsbänk med mera tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning och i standarden SS-EN 14175-3:2004 samt i standarden SS-EN 12469. Bioteknik – Prestandakriterier för mikrobiologiska säkerhetsbänkar. Utgåva 1.

Utrustning Kontrollintervall Vad ska kontrolleras
Ögonduschar Genomspolning bör göras en gång per månad (för att undvika faror med bakteriell tillväxt i ledningarna, kalkutfällningar mm).

Genomspolning och kontroll av flöde och temperatur ska göras en gång per halvår och dokumenteras.
Kontrollera flöde och temperatur (temperatur 20-30° C, vattenstrålen bör inte överskrida 250 mm.)

Dokumentera till exempel genom datum och signatur på lista vid ögondushen.

(Kontrollera samtidgt att ögonduschen inte är blockerad och att det finns grön skylt "Ögondusch")
Nödduschar Genomspolning regelbundet (framförallt viktigt om duschen har tempererat vatten för att undvika faror med bakteriell tillväxt i ledningarna, kalkutfällningar med mera), dessutom ska kontroll av flöde och temperatur dokumenteras en gång per halvår. Kontrollera flöd och temperatur. Dusch med tempererat vatten (30-37°C) rekommenderas om frätande kemikalier hanteras.

Dokumentera till exempel genom datum och signatur på lista vid nöddushen.

(Kontrollera samtidgt att nödduschen inte är blockerad och att det finns grön skylt "Nöddusch")
Dragskåp Minst en gång per år

Om mkt riskfyllt arbete utförs i dragskåpet bör flödet kontrolleras oftare enligt vad som bedöms rimligt i riskbedömningen.
Luftflödet ska vara minst 0,5 m/s genom lucköppningen. Larmfunktioner och belysning ska också kontrolleras. Om dragskåpet är förreglat ska det kontrolleras att elförsörjningen i dragskåpet bryts vid för lågt luftflöde.

(Korrekt och kalibrerad mätutrustning samt nödvändiga kunskaper om hur mätning ska göras krävs för att kunna utföra kontroller.)

Kontrollen ska dokumenteras i protokoll/motsvarande, med mätdata samt bedömning av om funktionerna är ok.

Märkning/etikett bör anslås på dragskåpet med information att kontroll är genomförd och datum. Om dragskåpet inte är godkänt måste det framgå tydligt.
Ventilerade arbetsbänkar  En gång per år Kontrollera flödet, 0,5 m/s
Punktutsug, huvar m.m.  En gång per år Funktionskontroll


Övrig laboratorieutrustning, exempel

Utrustning Kontrollintervall

Kommentarer

 Autoklaver  1-2 år beroende på typ  Kontroll av tryckkärl utförs av ackrediterat organ
 Laminar Air Flow (LAF)-bänk  En gång per år  
 Mikrobiologisk säkerhetsbänk  En gång per år  Mer komplicerad kontroll, extern part bör anlitas
 Jordfelsbrytare  En gång per år  

Övriga typer av utrustningar till exempel centrifuger och analysutrustningar kan behöva funktionstestas, kalibreras eller servas återkommande.