Säker arbetsmiljö på labb

Introduktion

I laboratorier hanteras och används ofta kemikalier, mikroorganismer eller biologiska agens. Dessutom innebär arbete i laboratoriemiljö ofta hantering av gaser, tryckkärl eller trycksatta anordningar, utrustning med laser eller strålkällor. Det finns ett flertal föreskrifter från olika myndigheter som reglerar hur arbete på laboratorium ska utföras för att vara säkert.

Sammantaget betyder det att det vid laboratoriearbete kan finnas ett stort antal riskkällor att ta hänsyn till. Ett krav som är genomgående i samtliga föreskrifter är att riskbedömning ska göras inför allt arbete på laboratorium; försök, experiment, laborationer eller analyser. I detta avsnitt finns information om arbetsmiljö på labb utifrån ett organisations och myndighetsperspektiv, vilken typ av kontroller som måste genomföras med mera.

Föreskrifter

Övergripande föreskrifter och förordningar

Föreskrift om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, från Arbetsmiljöverket

Föreskrift om ensamarbete, AFS 1982:3, från Arbetsmiljöverket

Föreskrift om gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5, från Arbetsmiljöverket

Föreskrift om smittrisker, AFS 2018:4, från Arbetsmiljöverket

Strålskyddslag, 2018:396, från Riksdagen

Kontakt

Fotografi av Labbsäkerhet

Labbsäkerhet

Kontakta oss för stöd och hjälp på alla campus på Linköpings universitet. Här når du funktioner inom labbsäkerhet, biosäkerhet, brandskydd och kemikalieskydd. 

 • Linköpings universitet

Mer om säker arbetsmiljö på labb

Fördjupande information

Ansvar och organisation

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren (Linköpings universitet och Region Östergötland) vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå en god och hälsosam arbetsmiljö och förebygga att anställda och studenter utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Varje chef, medarbetare och student förväntas ta ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.

En förutsättning för att uppnå en säker laboratoriemiljö är en tydlig fördelning av ansvar och uppgifter för alla som vistas på labbet. Det måste vara känt vem som har arbetsgivaransvaret, vem som är chef med arbetsmiljöuppgifter, och i de fall olika verksamhet delar lokal ska det beslutas om vem som har samordningsansvaret för arbetsmiljön. Mer information och stöd vid fördelning av samordningsansvar för arbetsmiljön mellan LiU och Region Östergötland, finns i SAMS avtalet under Samarbete inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet (SAMS).

För att underlätta arbetet med att fördela ansvar och arbetsuppgifter i labb och verkstäder har LiU tagit fram två blanketter.

 • På blanketten "Fördelning av arbetsuppgifter" listar arbetstagare och arbetsgivare tillsammans vilka arbetsuppgifter som behöver utföras för laboratoriet/verkstaden. Dvs det är en fördelning av arbetsuppgifter som är nödvändiga för ett fungerande arbetsmiljöarbete på laboratoriet/verkstaden. Dokumentet dateras och skrivs under av båda parter och diarieförs.
 • Blanketten "Sammanställning över fördelade arbetsuppgifter" fylls i på de laboratorier/verkstäder där flera personer delar på olika uppgifter, blanketten förvaras sedan väl synlig på laboratoriet/verkstaden (där övriga medarbetare lätt kan ta del av informationen). Kom ihåg att de arbetsuppgifter som fördelas ska kvitteras av arbetstagaren, på blanketten ”Fördelning av arbetsuppgifter".

Lagar, myndighetskrav och lagbevakning

Region Östergötland och LiU har en mångfasetterad verksamhet som påverkas av lagstiftning och myndighetskrav inom flera olika områden t.ex. brandskydd, kemikaliehantering och strålskydd. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under respektive ingång. 

Särskilt om sanktionsavgifter

Inom arbetsmiljölagstiftning finns i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter ett antal regler och krav som är belagda med sanktionsavgift. Vid en inspektion kontrollerar Arbetsmiljöverkets inspektörer att föreskrifterna följs och vilka eventuella brister som behöver åtgärdas. Om någon av bristerna är att en bestämmelse som är belagd med sanktionsavgift inte har följts, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket och ärendet utreds sedan internt och tar beslut om sanktionsavgift ska betalas (avgiftsföreläggande).

Sanktionsavgiftens storlek beräknas efter antalet sysselsatta under samma organisationsnummer – inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift, det innebär att både LiU och Region Östergötland skulle få betala maximal avgift.

Linköpings universitet

LiU använder ett web-baserat lagbevakningssystem inom områdena arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Syftet med lagbevakningssystemet är att säkra att universitetet lever upp till gällande lagstiftning inom områdena arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Systemet ger möjligheter att systematiskt uppmärksamma ny och ändrad lagstiftning och vidta lämpliga åtgärder samt visa för olika tillsynsmyndigheter och andra hur universitetet arbetar för att säkra att gällande lagstiftning är identifierad och efterföljs.

För att underlätta för LiU:s verksamhet att leva upp till gällande lagstiftning finns ett antal superanvändare vid LiU som genom lagbevakningssystemet bevakar och för in ny eller ändrad lagstiftning och ändringar i LiUs laglista och som vid behov uppdaterar LiUs rutiner, instruktioner, blanketter med mera, samt för ut information till verksamheten om förändringar av vikt.

Lagefterlevnad i LiU:s verksamhet

Genom att verksamhet följer rutiner och information som ges i Laboratoriesäkerhetshandboken och använder de blanketter och mallar som finns här, innebär det att lagstiftningens krav följs. För vissa speciallagstiftningar som enbart berör enstaka verksamheter behöver dock respektive verksamhet upprätta rutiner eller genomföra de anpassningar som behövs.

Om leverantör lagbevakningssystemet

Leverantör av systemet är Ramboll. Har ni några frågor som rör LiUs laglista, se kontaktuppgifter längre upp på sidan. 

Lagbevakningssystemet är tillgängligt för alla LiU medarbetare.

Region Östergötland

Lagbevakningen är en webbaserad tjänst som hjälper till att hålla ordning på lagar och andra krav inom miljö respektive arbetsmiljöområdet. Lagbevakningen uppdateras av företaget Ramboll när lagstiftning ändras eller när nya författningar tillkommer. Laglistorna finns åtkomliga på Region Östergötlands intranät.

Hygieniska gränsvärden

Kemiska ämnen/produkter kan ha hygieniska gränsvärden som gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga och dessa gränsvärden är bindande (måste följas).

Det hygieniska gränsvärdet för ett ämne är den högsta halten av ämnet som är godtagbar på arbetsplatsen. Det finns kemiska ämnen som kan tas upp i kroppen både via lungorna och genom huden. Detta gäller framför allt ämnen som är vätskor eller gaser.

Ämnen som har gränsvärden finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Ensamarbete

Med ensamarbete menas här arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra människor, utan att kunna komma i kontakt med andra.

Speciella villkor gäller för ensamarbeten som är förenade med särskilda risker eller påfrestningar, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. I korthet innebär det att man inte får utföra riskfyllt arbete om man är ensam.

Mycket av arbete i laboratorier och verkstäder innebär särskilda risker till exempel vid arbete med farliga kemiska produker, brandfarlig vara eller gaser. Det kan också exempelvis innebära arbete med anordning med högt tryck, stark ström eller arbete med farliga verktyg eller maskiner som har rörliga delar.

Om man har ett riskfyllt arbete får det inte utföras som ensamarbete, då det kan finnas särskild risk för ohälsa. Det är särskilt viktigt om arbetet sker till exempel utanför ordinarie arbetstid eller vid fältarbete. Vid arbete nattetid bör också risken för överfall beaktas.

Finns det arbete som måste utföras utanför normal kontorstid ska en riskbedömning göras och lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ensamarbete. Exempel på åtgärder är larmsystem eller regelbunden telefonkontakt med en insatt kollega.

Även dagtid med enbart kollegor/studenter i angränsande rum och korridorer finns det arbete som bör bedömas som alltför riskfyllt och som inte ska utföras om man är ensam inne på labbet, till exempel vid hantering av giftig gas eller mycket frätande kemikalier. Tänk också på att det runt lunchtid kan bli tomt på en laboratoriearbetsplats.

Gravida och ammande

I samband med en graviditet är det mycket viktigt att gå igenom arbetstagarens arbetssituation och revidera alternativt göra en ny riskbedömning. Information hur detta ska göras samt vilka riskfaktorer man bör ta hänsyn till finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift. 

Arbetsgivaren är ansvarig för att denna riskbedömning görs.

Vissa arbeten medför en exponering som kan vara mer skadlig för fostret än för den som väntar barnet. Därför är en del arbeten förbjudna för gravida.

Förbud finns bland annat för arbete med:

 • Bly
 • Rubellavirus (röda hund) och Toxoplasma gondii. Detta krav nämns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kravet är belagt med sanktionsavgift på 400 000 kr.

Dessutom finns dosgränser för verksamhet med joniserande strålning i enligt med Strålskyddslagen. Gravida arbetstagare har även rätt till omplacering för att undvika joniserande strålning under graviditeten.

Gravida och arbetstagare som fött barn högst 14 veckor tidigare får inte heller utföra nattarbete om läkarintyg visar att detta kan vara skadligt, detta krav är förenat med sanktionsavgift på 400 000 kr.

Checklistor och ronder

Att regelbundet undersöka och åtgärda arbetsmiljö- och miljöfrågor är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta görs bl a genom arbetsmiljöronder (skyddsronder) och där är de sk checklistorna ett verktyg och hjälpmedel i arbetet med att undersöka, följa upp och förbättra arbetsmiljöförhållandena. Både LiU och Region Östergötland använder checklistor för att följa upp och bedöma risker i verksamheten, exempelvis i laboratorier.

Checklistor, ronder vid LiU

Checklista - psykosocial och fysisk arbetsmiljö

Minst en gång om året ska arbetsmiljöronder genomföras med frågor som rör arbetsmiljö allmänt (omfattar både psykosocial och fysisk arbetsmiljö). 

Checklista - säkerhet i laboratorier och verkstäder

Vid LiU finns en särskild checklista för laborativ verksamhet. Frågorna i checklistan ska spegla gällande lagkrav men är inte heltäckande, det finns krav i lagar och föreskrifter som inte finns med i checklistan.

Checklistans frågor ska besvaras en gång per år.

 • "Checklista säkerhet i laboratorier och verkstäder” (checklista 6) är utformad som ett Word-formulär, går att fylla i elektroniskt och spara. Det finns även möjlighet att direkt i checklistan lämna kommentarer till frågorna. En länk till formuläret finns under Blanketter.
 • Ifylld checklista och eventuell handlingsplan för varje avdelning/enhet motsvarande hanteras enligt institutionens rutiner.
 • Ifylld checklista ska diarieföras. Beroende på institutionens/enhetens organisation kan en checklista för varje avdelning, grupp eller motsvarande skickas in till registrator.
 • Alternativt kan en gemensam checklista som sammanställer frågorna för hela institutionen diarieföras. I det senare fallet kan kommentar/åtgärd fältet i checklistan användas för att kommentera om olika avdelningar/grupper svarat olika (exempelvis att en viss rutin finns införd på tre av sju avdelningar).
Exempel på andra checklistor, återkommande kontroller

Regelbundna strukturerade brandskyddskontroller, där förvaring av brandfarlig vara kontrolleras, ska göras i verksamheten (2 ggr/år)
Strålskyddsronder, läs mer på sidorna om Strålskydd

Checklista - att tänka på inför och under perioder med lägre aktivitet i labb och verkstäder

Under till exempel sommarmånaderna kan det i perioder vara låg aktivitet i laboratorier och verkstäder. Inför sådana perioder av lägre aktivitet och närvaro finns det en del som är bra att tänka på:

 • Generellt är öppettiderna vid LiU mer begränsade under sommaren – det är därför extra viktigt att alltid ha sitt LiU-kort på sig och att i förväg ha kontrollerat att man har tillträde och behörighet till de lokaler där man ska utföra arbetsuppgifter.
 • Det är också viktigt att tänka på att dörrar hålls stängda, att inte släppa in någon som du inte vet är behörig att vistas i lokalerna och att se till att dörrar stängs när man går ut.
 • Var noga med att stänga dörrar till labb för att minska risken för brandspridning.
 • Om labbaktiviteten förväntas vara låg bör man av både säkerhetsskäl och energibesparingsskäl se över vilka utrustningar som kan stängas av helt eller sättas i någon typ av ”låg-aktivitets-läge”. Det kan handla om utrustningar som är beroende av kylsystem/kylvatten eller gastillförsel, där det kan vara säkrare att de stängs ner helt under en period då få finns på plats i labbet. Det kan också röra utrustningar som drar mycket energi och som bör stängas ner om de inte kommer användas under en period.
 • Verksamheter som har dragskåp kan spara energi genom att se till att dragskåpens luckor är helt neddragna när det inte pågår några experiment.
 • För de som har verktyg eller andra utrustningar med uppladdningsbara batterier bör laddningsstationer och liknade kopplas ur helt.
 • Säkra att kommande leveranser tas omhand oavsett om beställaren finns på plats eller inte. Utse eventuellt någon som har ansvar för att se till att ankommande leveranser tas om hand. Särskilt viktigt för känsligt gods eller farligt gods.

Flera konkreta förslag på åtgärder att genomföra inför perioder med lägre aktivet och närvaro finns i tabell över åtgärder i ”Checklista - inför distansläge, nedstängning eller återgång till mer normal verksamhet” och fungerar som ett stöd i hur labb- och verkstadsverksamhet kan förbereda med olika typer av åtgärder inför perioder med lägre aktivet och närvaro eller nedstängning av verksamhet t ex under sommarmånaderna. En länk till checklistan finns under Blanketter och checklistor.

I slutet av checklistan finns också åtgärder som är viktiga att tänka på vid återgång till normal verksamhet.

Checklistan har publicerats redigeringsbar, med tanken att den kan laddas ner och justeras så den passar för olika lokala verksamheters behov, till exempel att ange vem som ansvarar för att olika punkter genomförs.

Region Östergötland

Information om RH-check finns i Säkerhetsportalen under Knappen ”Verktyg och metoder”, (inloggningsuppgifter krävs).