Omvårdnadsbehov hos personer med cancer och kroniska sjukdomar samt deras närstående

Syftet med den forskning jag bedriver är att utveckla omvårdnaden framförallt hos personer med cancer eller kronisk sjukdom. Detta sker på olika sätt genom att identifiera och tydliggöra omvårdnadens teori och empiri; genom att tydliggöra de olika involverade personernas perspektiv och erfarenheter gällande t.ex. symptom/besvär och hur sjukdom/ohälsa påverkar människans livskvalitet/livssituation.

Forskningsprojekt

 • Identifiera och beskriva hur livskvaliteten/livssituationen hos patienter och närstående påverkas av sjukdomen inoperabel lungcancer och dess behandlingar. (Projektet avslutat.)
 • Implementering och utvärdering av systematiskt evidensbaserat arbetssätt för att förebygga och behandla symtom hos patienter med kolorektal cancer. (Projektet avslutat.)
 • Identifiera och beskriva hur medelålders (45-65 år) kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer upplever sin sexualitet efter diagnos och/eller behandling samt att ur ett genusteoretiskt perspektiv tydliggöra kontexten samt likheter och skillnader i upplevelserna mellan grupperna. (Projektet avslutat.)
 • Att synliggöra hur ”caring” (vårdande/omvårdnad) appliceras i praxis och uppnå en större begreppsklarhet om vårdande begrepps innebörder och hur de tillämpas i praktiken. (Projektet avslutat.)

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Nyheter Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Pågående forskningsprojekt

Erfarenheter av bröstcancer; utifrån unga kvinnors perspektiv i Brasilien och Sverige

Att identifiera och beskriva hur en bröstcancerdiagnos och dess behandling påverkar unga kvinnors livssituation i Brasilien och Sverige. Detta är en kartläggande och klargörande forskning med kvalitativ ansats. Studien bygger på att texterna i kvinnornas bloggar analyseras med tematiska analys (TA) som är en metod som gör det möjligt för forskare att analysera och rapportera vissa mönster och teman inom data/texterna. 
Datainsamling pågår.

Begreppsanalyser gällande olika filosofiska begrepp och dess tillämpbarhet inom vård och omvårdnad

Att synliggöra hur olika vårdande/omvårdnads termer appliceras i praxis och uppnå en större begreppsklarhet om vårdande begrepps innebörder och hur de tillämpas i praktiken.
Temporalitet och dess användning i omvårdnaden avslutat/rapporterat.
Facticitet analys pågår.

Neurotoxiska sidoeffekter hos patienter som får cytostatikabehandling för kolorektal cancer

Projektet drivs som ett avhandlingsarbete av doktorand Jenny Drott. Flera olika forskare är involverade i detta projekt och kliniskt verksamma personer från flera håll i Sverige. Syftet är att identifiera och beskriva hur livskvaliteten/livssituationen hos patienter påverkas av en kolorektal cancer som behandlas med adjuvant cytostatikabehandling som orsakar neurotoxiska biverkningar. Vi vill se hur svåra symtomen är, hur länge de varar, hur de påverkar patientens livskvalitet och dagliga liv. Vi vill också se om det går att hitta markörer för vem som drabbas av symtomen.

Information samlas in via olika instrument som mäter effekter, livskvalitet etc och patienterna intervjuas också för att  belysa deras dagliga liv.
Datainsamling pågår.

Kvinnor med endometrios möter hälso -och sjukvården

Projektet drivs som ett avhandlingsarbete av doktoranden Hanna Grundström. Syftet är att studera endometrios vården ur olika perspektiv. Projektet ska belysa hälso-och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att möta och behandla kvinnor med endometrios, liksom kvinnornas egna levda erfarenhet av vården. Kvinnornas smärttrösklar och livskvalitet före och efter behandling och operation och även tillfredsställelse/nöjdhet efter operation studeras. Projektet kommer att ge övergripande och mer sammansatt bild av olika behandlingsmöjligheter och kvinnors levda erfarenhet av endometriosvården.

Information samlas in via olika instrument som mäter effekter, livskvalitet etc. och  vi intervjuar kvinnor med endometrios. Vi genomför även fysiska mätningar med en kontrollgrupp.
Datainsamling pågår.

Symtombörda och vårdgivarbörda samt behov av stöd hos personer med KOL och deras närstående

Projektet drivs som ett avhandlingsarbete av doktoranden Helena Johansson. Syftet är att i identifiera och beskriva symtombörda hos personer drabbade av KOL, vårdgivarbörda hos deras närstående och behovet av stöd samt att studera om en genomförd vårdintervention påverkar personer med KOL och deras närstående i livssituationen.

Information samlas in via olika instrument som mäter effekter, livskvalitet etc. och personer med Kol och närstående intervjuas. 
Datainsamling pågår.

Personcentrerad vård för ökad livskvalitet - Parkinsonskola för personer med Parkinsons sjukdom och deras närstående

Projektet drivs som ett avhandlingsarbete av doktorand Carina Hellqvist. Syftet är att identifiera och beskriva samt kartlägga effekterna av Nationella Parkinsonskolan (NPS). Studierna ska leda till en djupare kunskap och förståelse för vilka effekter NPS har för personer med PS och deras närstående samt hur det påverkar deras vardag/livssituation.

Information samlas in via olika instrument som mäter effekter, livskvalitet etc. och vi intervjuar personer med Parkinson och närstående. Även observationer genomförs.
Datainsamling pågår

Senaste publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Undervisning

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen
 • Barnmorskeprogrammet
 • Masterprogram för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi
 • Master program för omvårdnad
 • Forskarutbildning

CV

 • 1979 Leg Sjuksköterska
 • 1981 Specialisering medicin och kirurgi
 • 1996 Medicine doktorsexamen
 • 2003 Docent i Vårdvetenskap/Omvårdnad
 • 2009 Professor i omvårdnad

Fler publikationer

Du hittar även mina publikationer på: Publicationslist.org

Övriga uppdrag

 • Styrelsemedlem Signe Thorfinns stiftelse, Jönköping 2003-
 • Ledamot of The Open Area Studies Journal 2008-
 • Ledamot av editorial board; International Journal of Caring Science 2010-
 • Ledamot av editorial board; advisory group: Brazilian Journal of Geriatrics and Gerontology 2010-
 • Ledamot av editorial board of Smart Homecare Technology and TeleHealth 2011-
 • Ledamot av editorial board of Scientifica, open access journal of science 2012-
 • Chefsredaktör International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2015-
 • Medlem;  Sigma Theta Tau, Beta Sigma Chapter: International Honor Society of Nursing    1993-
 • Medlem; The Grounded Theory Institute              2000-
 • Medlem; International Society for Nurses in Cancer Care 2008
 • Medlem; SWEDPOS: Svensk Förening för Psykosocial Onkologi      2008-            
 • Medlem; Svensk sjuksköterskeförening    1999-                                      
 • Uppdrag i betygsnämnder för Doktorsgrad
 • Uppdrag som sakkunning vid licentiat och halvtidsbedömningar
 • Uppdrag som opponent vid disputation
 • Handledare för doktorander

Doktorander Visa/dölj innehåll

Forskningsområde Visa/dölj innehåll

Forskningsområde Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll