Jia Zhang

Postdoktor

Publikationer

2023

Jiajun Qin, Yang Tang, Jia Zhang, Tangyao Shen, Max Karlsson, Tiankai Zhang, Weidong Cai, Lei Shi, Wei-Xin Ni, Feng Gao (2023) From optical pumping to electrical pumping: the threshold overestimation in metal halide perovskites Materials Horizons, Vol. 10, s. 1446-1453 Vidare till DOI
Jia Zhang, Jiajun Qin, Weidong Cai, Yipeng Tang, Huotian Zhang, Tong Wang, Artem Bakulin, Bin Hu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Transport Layer Engineering Toward Lower Threshold for Perovskite Lasers Advanced Materials, Vol. 35, Artikel 2300922 Vidare till DOI

2022

Weidong Cai, Chaoyang Kuang, Tianjun Liu, Yuequn Shang, Jia Zhang, Jiajun Qin, Feng Gao (2022) Multicolor light emission in manganese-based metal halide composites Applied Physics Reviews, Vol. 9, Artikel 041409 Vidare till DOI
Jia Zhang, Jiajun Qin (2022) Revealing Charge Transfer Dynamics in Methylammonium Lead Bromide Perovskites via Transient Photoluminescence Characterization ACS Applied Energy Materials, Vol. 5, s. 8084-8091 Vidare till DOI

2021

Jiajun Qin, Jia Zhang, Tangyao Shen, Heyong Wang, Bin Hu, Feng Gao (2021) Aligning Transition Dipole Moment toward Light Amplification and Polarized Emission in Hybrid Perovskites Advanced Optical Materials, Vol. 9, Artikel 2100984 Vidare till DOI