Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) forskar vi och utbildar studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. 

Hur allting började 

IFM, Institutionen för fysik, kemi och biologi, är en av Linköpings universitets ursprungliga institutioner. Den grundades 1970 under namnet Institutionen för Fysik och Mätteknik, i samband med tillkomsten av Linköpings tekniska högskola. Vid starten omfattade institutionen IFM ett trettiotal anställda och tre professorer. 

Verksamheten idag 

Idag bedriver vi här forskning inom områdena biologi, kemi, materialfysik, teori och modellering samt tillämpad fysik. Vi är värd för två multidisciplinära forskarskolor Forum Scientium och Agora Materiae, samt ett antal större forskningsprojekt och centrumbildningar som CeNano, centrum för nanovetenskap och nanoteknologi, Biosensor and Bioelectronics Centre samt SIMARC, Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Centre.
 
Även om forskningen dominerar vår verksamhet, är undervisningen inom grundutbildningen omfattande. Varje år ger vi mer än 200 kurser inom civil- och högskolegenjörsutbildningarna, kandidat- och masterutbildningarna inom fysik, kemi och biologi, lärarutbildningsprogrammen, tekniskt/naturvetenskapligt basår, samt fristående.

Våra finansiärer 

Vår stora expansion inom forskningen har varit möjlig tack vare generösa forskningsanslag från externa forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet VR, Strategiska Forskningsstiftelsen SSF, VINNOVA, Formas och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till detta kommer också i ökande utsträckning forskningsanslag från EU:s ramprogram. Materialforskningsverksamheten har erhållit ett antal stora bidrag som strategiskt viktig och excellent miljö: VR Linnaeus Center LiLi-NFM, Vinnova Excellence center FunMat, SSFs strategiska forskningscenter MS2E och regeringens strategiska forskningsanslag för materialforskning AFM.

IFMs ledning

Studierektorer

Forskarstudierektor

Nyheter

Avdelningar

Forskarutbildningar vid IFM

Medarbetare

Forskarskolor

Kontakta oss

E-postadresser

Kontakta registrator: registrator@ifm.liu.se Kontakta administration: info@ifm.liu.se

Besöksadress

Campus Valla, Hus B och Hus F

Postadress

Linköpings universitet IFM 581 83 Linköping

Fakta

  • Antal anställda: ca 420
  • Professorer:63
  • Doktorander: 126
  • Administratörer: 25
  • Tekniker: 56
  • Postdoktorer: 50
  • Biträdande professorer: 35
  • Lektorer: 54
  • Gästprofessorer: 7
  • Övriga: 4

 

Kurser per år

ca 220 på grundutbildningsnivå på civilingenjörsprogrammen, på de matematiska naturvetenskapliga programmen, på ingenjörprogrammen, på lärarutbildningsprogrammen och på basåret

ca 54 på forskarnivå

Varje år disputerar ett 20-tal doktorander.