Fotografi av Tiankai Zhang

Tiankai Zhang

Postdoktor

Publikationer

2024

Wencai Zhou, Xiaoqing Chen, Rongkun Zhou, Hongbo Cai, Yun Wang, Tiankai Zhang, Zilong Zheng, Feng Gao, Yongzhe Zhang, Hui Yan (2024) The Role of Grain Boundaries on Ion Migration and Charge Recombination in Halide Perovskites Small Vidare till DOI
Jiajia Suo, Bowen Yang, Edoardo Mosconi, Dmitry Bogachuk, Tiarnan A. S. Doherty, Kyle Frohna, Dominik J. Kubicki, Fan Fu, Yeonju Kim, Oussama Er-Raji, Tiankai Zhang, Lorenzo Baldinelli, Lukas Wagner, Ayodhya N. Tiwari, Feng Gao, Andreas Hinsch, Samuel D. Stranks, Filippo De Angelis, Anders Hagfeldt (2024) Multifunctional sulfonium-based treatment for perovskite solar cells with less than 1% efficiency loss over 4,500-h operational stability tests Nature Energy Vidare till DOI

2023

Masoud Karimipour, Ashitha Paingott Parambil, Kenedy Tabah Tanko, Tiankai Zhang, Feng Gao, Monica Lira-Cantu (2023) Functionalized MXene/Halide Perovskite Heterojunctions for Perovskite Solar Cells Stable Under Real Outdoor Conditions Advanced Energy Materials, Vol. 13, Artikel 2301959 Vidare till DOI
Jiajun Qin, Yang Tang, Jia Zhang, Tangyao Shen, Max Karlsson, Tiankai Zhang, Weidong Cai, Lei Shi, Wei-Xin Ni, Feng Gao (2023) From optical pumping to electrical pumping: the threshold overestimation in metal halide perovskites Materials Horizons, Vol. 10, s. 1446-1453 Vidare till DOI
Jibin Zhang, Tiankai Zhang, Zhuangzhuang Ma, Fanglong Yuan, Xin Zhou, Heyong Wang, Zhe Liu, Jian Qing, Hongting Chen, Xinjian Li, Shijian Su, Jianing Xie, Zhifeng Shi, Lintao Hou, Chongxin Shan (2023) A Multifunctional "Halide-Equivalent" Anion Enabling Efficient CsPb(Br/I)(3) Nanocrystals Pure-Red Light-Emitting Diodes with External Quantum Efficiency Exceeding 23% Advanced Materials, Vol. 35, Artikel 2209002 Vidare till DOI

Nyheter