Utbildningens syfte är ta dig närmare ett kvalificerat arbete. Här får du utveckla din kompetens genom att bygga på och komplettera din utländska examen med nya kunskaper och praktik.

Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (30 – 120 HP), 30 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inställd
Målet med den kompletterande utbildningen är att du ska kunna nyttja tidigare utbildning och erfarenheter för att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Du ges möjlighet att själv forma utbildningen efter behov, befintlig kompetens och personliga intressen. Målsättningen är att öka anställningsbarheten inom ditt tidigare yrkesområde eller planera för något nytt. 

Individuell studietid och studieplan 

Inledningen på utbildningen har som huvudfokus att ge dig mer kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt gör du en plan för dina studier utifrån befintlig kompetens, personliga intressen och arbetsmarknadens specifika kompetensbehov inom valt yrkesområde. Din planering ska spegla dina mål och framtida inriktning i arbetslivet och ligger till grund för hur du väljer att utforma resterande del av utbildningen. Du som student har möjlighet att önska kurser utifrån LiU:s kursutbud, observera då att kurserna kan komma att vara campusförlagda. Planeringen gör du tillsammans med studievägledaren. Utbildningens längd är minst en termin (30 hp) men inte längre än 4 terminer (120 hp). Kurserna planeras i samråd med handledare på utbildningen.

Praktik

I utbildningen ingår det praktik på en arbetsplats. Praktikdelen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en praktiksamordnare på utbildningen. Ansvaret för att hitta en praktik ligger på dig som student tillsammans med praktiksamordnare.

Efter utbildningen 

Du rustas med kunskap om arbetsmarknaden samt ges möjlighet till ämnesfördjupning och ämnesbreddning mot nya områden. Sedan gör du praktik och kan skapa nya kontakter och möjligheter till framtida nätverk. Med ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden och en fördjupning inom ditt eget yrkesområde har du möjlighet att öka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden.

Vem är du? 

Utbildningen vänder sig till dig som är bosatt i Sverige, har en avslutad utländsk högskoleutbildning samt har ett annat modersmål än svenska.  

Observera! Utbildningen är inte avsedd för komplettering till yrken som kräver en viss examen/legitimation/ auktorisation eller annat formellt som till exempel: läkare, lärare, jurist, sjuksköterska, apotekare.

Studieavgift

Att läsa en universitetsutbildning i Sverige är gratis för dig som är medborgare i Sverige eller annat EU/EES-land eller Schweiz. Det finns även andra undantag som gör att du inte behöver betala studieavgifter, exempelvis om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den totala studieavgiften för utbildningen kan variera beroende på den individuella studieplan som upprättas för varje student.

FAQ

När börjar utbildningen?

Utbildningen börjar varje hösttermin.

När och var ansöker man till utbildningen?

Utbildningen söks via antagning.se under ansökningsperioden på vårterminen, från och med 15 mars till och med 15 april.

Får man studiemedel från CSN för utbildningen?

Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad.

Om man bara har sin examen som bevis och inte kan få tag på sina gymnasiebetyg, kan man då antas till utbildningen?

Att bli antagen med endast sin högskoleutbildning är möjligt då UHR har framtagit en praxis som gäller att en motsvarande svensk kandidatexamen förvärvad utanför Norden ger grundläggande behörighet, så länge svenska 3 och engelska 6 också finns.

Vad menas med grundläggande behörighet?

Att man har gymnasieexamen från hemlandet och godkänt betyg i svenska b/3 eller svenska som andraspråk b/3 samt engelska b/6.

Vad ingår i utbildningen?

När du antas till utbildningen antas du till 30 högskolepoäng. Första kursen är på 15 hp och heter Arbetsmarknad och karriär. Under kursen Arbetsmarknad och karriär görs en individuell planering efter varje students behov och studenten kan välja att komplettera sin utbildning, utveckla sitt svenska språk alternativt börja sin praktik. Praktikens längd kan variera men 15 hp är obligatoriskt.

Ger utbildningen arbete?

Utbildningen garanterar inte arbete men ger dig arbetslivs- och karriärkunskap samt möjlighet till nätverkande för att komma närmare arbetsmarknaden. Däremot är det inte ovanligt att studenter på utbildningen får arbete efter avslutad utbildning.

Kan jag läsa utbildningen på distans?

Studierna är på helfart (motsvarande 40 timmar i veckan) med digitala träffar, grupparbeten och en obligatorisk heldag på campus i månaden.

Du som student har möjlighet att önska kurser utifrån LiU:s kursutbud, observera då att kurserna kan komma att vara campusförlagda.

Så här kan två olika studieplaner se ut

Utbildningsplan

Röster om utbildningen

Yodit

Yodit berättar om sitt val att läsa Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning och vad hon tyckte var det bästa och mest intressanta med utbildningen på LiU.

Vill du veta mer?

Möt Ioanna, utbildningsansvarig, och Juan som är student på programmet

Artiklar om utbildningen