Utländska lärares vidareutbildning, ULV

120 hp

Utländska lärares vidareutbildning ULV är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett skolämne.

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2022 / Helfart / Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

VT 2023 / Helfart / Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2023 / Helfart / Linköping

ULV ges av Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Ansökan till ULV görs via den nationella databasen https://ulvanmalan.lh.umu.se.  

Behörighet och målgrupper

För att antas till ULV krävs en avslutad utländsk lärarexamen eller en avslutad utländsk ämnesexamen som kan motsvara ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå. Det krävs dessutom att du har godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. 

Genom ULV kan du komplettera mot en svensk lärarexamen eller mot Skolverkets hänvisning för lärarlegitimation eller för att utöka din lärarlegitimation med ytterligare behörigheter.

Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng. Förutom akademiska studier innehåller utbildningen praktisk verksamhet. Den ger inblick i skolverksamhet och lärarrollen i Sverige.

En individuell studiegång upprättas efter varje enskild students behov och mål med studierna i samband med att du antas till utbildningen. Du studerar på heltid som motsvarar 40 studietimmar per vecka. Till studier räknas både den undervisning som du har under campusträffarna i Linköping och de självstudier som du gör på egen hand.

De flesta kurser i ULV ges som regelbundna undervisningsträffar i Linköping som ska ses som obligatoriska och därutöver träffarna studerar du via dator och självstudier. 

Ämnen/verksamhetsområden

Ämnen/verksamhetsområden

Aktuella inriktningar för HT2023

För antagning höstterminen 2023 antar vi enligt nedan:

 1. Hänvisning från Skolverket där det framkommer att den utländska lärarutbildningen är godkänd men att ämnet och/eller de lärarförberedande delarna behöver kompletteras för att en svensk lärarlegitimation ska kunna erhållas mot något av följande inriktningar:
  • Förskola
  • Årskurs 1-6
  • Årskurs 7-9 eller gymnasiet. Aktuella ämnen för antagning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet: Matematik, biologi, kemi, fysik, teknik, geografi, historia, religion, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, naturkunskap, filosofi, modersmål arabiska, modersmål persiska
 2. Aktuella ämnen för antagning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet för dig som har läst något av nedanstående skolämnen i utlandet och behöver en svensk ämneslärarexamen för att erhålla svensk lärarlegitimation:
  • Matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, naturkunskap, slöjd, modersmål arabiska, modersmål persiska
 3. För dig som behöver en utökad behörighet (har en svensk lärarlegitimation men vill få utökad behörighet i ett undervisningsämne) i något av följande ämnen:
  • Matematik, svenska som andraspråk, slöjd, samhällsorienterade ämnen för årskurs 4-6.


Sista datum för att komplettera handlingar är den 24 april.

Du som bedöms ha behörighet till utbildningen kommer att kallas till ett inplaceringsprov i svenska. Bedöms du behöva läsa svenska innan du får påbörja ULV-programmet kommer du att behöva vara på plats i Linköping cirka en dag per vecka för denna undervisning.

Det här läser du

Ansökan till ULV

Studievägledning