Utländska lärares vidareutbildning, ULV, 120 hp

Utländska lärares vidareutbildning ULV är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett skolämne.

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2019, Helfart, Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

VT 2020, Halvfart, Linköping

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

HT 2020, Halvfart, Linköping

ULV ges av Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Sista ansökningsdag är 15 april inför hösten och 15 oktober inför våren. Ansökan till ULV görs via den nationella hemsidan www.su.se/lararutbildningar/lärare/utländska-lärares-vidareutbildning-ulv

Behörighet och målgrupper

För att antas till ULV krävs en avslutad utländsk lärarexamen eller en avslutad utländsk ämnesexamen som kan motsvara ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå. Det krävs dessutom att du har godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. För att antagning ska vara möjlig krävs även att Linköpings universitet kan erbjuda komplettering för det ämne du har ansökt om.

Genom ULV kan du komplettera mot en svensk lärarexamen eller mot Skolverkets hänvisning för lärarlegitimation eller för att utöka din lärarlegitimation med ytterligare behörigheter.

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras individuellt och varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra terminers studier på heltid eller åtta terminer på halvtid. Förutom akademiska studier innehåller utbildningen praktisk verksamhet. Den ger inblick i skolverksamhet och lärarrollen i Sverige.

En individuell studiegång upprättas i samband med att du antas till utbildningen. Studietakten planeras individuellt efter varje enskild students behov och mål med studierna. Du kan studera på heltid eller halvtid. Heltidsstudier motsvarar 40 studietimmar per vecka. Halvtidsstudier motsvarar 20 studietimmar i veckan. Till studier räknas både den undervisning som du har under campusträffarna i Linköping och de självstudier som du gör på egen hand.

De flesta kurser i ULV ges på distans men med regelbundna undervisningsträffar i Linköping som ska ses som obligatoriska (ca 1-2 dagar, en gång per månad om du läser på halvtid) och därutöver studier via dator och självstudier. I vissa fall krävs ämneskompletteringar som bara kan erbjudas på campus som heltidsstudier.

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll