Specialpedagog, 90 hp

specialpedagog liu

I alla skolformer finns ett stort behov av personal med särskilda kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter i undervisning, utvärdering, utredning och pedagogisk utveckling. 

Utbildningen innehåller såväl akademiska som fältanknutna studier. Den bedrivs på halvfart och distans med en träff i månaden, två till tre dagar, i Linköping.

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning.

Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att problematisera och kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap. Vid Linköpings universitet bedrivs forskning med stor relevans för det specialpedagogiska kunskapsområdet. Aktuella forskningsområden är bland annat processer i undervisningsgrupper, värdegrundsfrågor, normalitet och avvikelser, didaktisk forskning med inriktning mot specialundervisning samt ledarskap i skolan. Studierna utgår från ett studentcentrerat arbetssätt med verklighetsanknutna komplexa situationer som utgångspunkt för lärandet.

Studenternas egna initiativ och ansvar för lärandet poängteras och lärprocessen sker både individuellt och i grupp. Verklighetens komplexitet speglas således i både studieuppgifter och examinationsuppgifter. I uppgifterna ingår att studera och bearbeta olika uppgifter såväl i grupp som enskilt.

Programmet är indelat i tre block på vardera 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska området.
  • Det andra vidareutvecklar kunskapen inom fältet.
  • Det tredje innehåller en metodkurs och avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Intyg om yrkeslivserfarenhet

Hyllning till en lärare

"Det var viktigt för dig att det gick bra för oss"

Pär Lernström hyllar sin lärare

Vill du veta mer?

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.