Speciallärare, 90 hp

speciallärare liu

Speciallärarprogrammet förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter med undervisning, utvärdering, utredning och utveckling. 

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, skriv- och läsutveckling

HT 2018, Deltid 50%, Linköping

Ansök

Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling

HT 2018, Deltid 50%, Linköping

Ansök

Utbildningen innehåller såväl akademiska som fältanknutna studier. Den bedrivs på halvfart och distans med en träff i månaden, två till tre dagar, i Linköping. Programmet är en påbyggnadsutbildning för dig som har en lärarexamen (klicka på plustecknet ovan för att se förkunskapskraven).

Vid ansökan väljer du en specialisering:

  • Språk-, skriv- och läsutveckling/svenska
  • Matematikutveckling/matematik
  • Utvecklingsstörning (antagning sker vartannat år, nästa gång HT-19)

Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att problematisera och kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap. Beroende på din specialisering har du som Speciallärare ansvar för undervisning med fokus på elevers skriftspråkliga och matematiska färdigheter eller för undervisning för elever med utvecklingsstörning. Utbildningen innebär såväl akademiska som fältanknutna studier.

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom vuxenutbildning.

Vid Linköpings universitet bedrivs forskning med stor relevans för det specialpedagogiska kunskapsområdet. Aktuella forskningsområden är bland annat forskning om läsning, skrivning och läs- och skrivsvårigheter, matematisk utveckling och lärande, processer i undervisningsgrupper, värdegrundsfrågor, normalitet och avvikelser, didaktisk forskning med inriktning mot specialundervisning samt ledarskap i skolan. Studierna utgår från ett studentcentrerat arbetssätt med verklighetsanknutna komplexa situationer som utgångspunkt för lärandet.

Studenternas egna initiativ och ansvar för lärandet poängteras och lärprocessen sker både individuellt och i grupp. Verklighetens komplexitet speglas således i både studieuppgifter och examinationsuppgifter. I uppgifterna ingår att studera och bearbeta olika uppgifter såväl i grupp som enskilt.

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

  • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska området.
  • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska, matematik eller utvecklingsstörning.
  • Det tredje blocket innehåller en metodkurs och avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.

På Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Intyg om yrkeslivserfarenhet

Vill du veta mer?

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.