Fristående kurser i pedagogik kan läsas både som huvudämne eller som komplettering till annan utbildning. Pedagogik är ett brett ämne med hög "nyttofaktor" för många områden, både inom arbetsliv, familjeliv och fritid. Hur några av våra tidigare studenter i pedagogik resonerar kring sitt val av studieämne ser du här!

Carolina Viberg Carolina Viberg, alumn i pedagogik

Min magisterexamen i pedagogik ifrån Linköpings universitet har öppnat upp för många yrkesmöjligheter. Fördelen med att kunna kombinera fristående kurser är att du själv kan avgöra hur du vill forma din utbildning och vilka delar din utbildning ska innehålla. Att ”plocka russinen ur kakan” och forma din utbildning efter dina behov, gör att du är högst aktiv i ditt val av utbildning och har stor möjlighet att påverka innehållet. Genom att det är du som formar din utbildning kan du fördjupa dig inom ett specifikt område eller bli en generalist med ett brett innehåll. Det är helt enkelt du som bestämmer!

Daniel Vingsäter Daniel Vingsäter, alumn i pedagogik

Jag har lärt mig och minns många av pedagogikkursens olika delar. Men framförallt att pedagogiken återfinns i alla sammanhang där människor möts. Pedagogiken har gett mig redskap att förmedla lärandet i olika situationer och även belyst kontextens påverkan på individ och grupp.
Två kurser jag uppskattade mycket var Handledning och coachning samt Kommunikation och samtalsmetodik eftersom jag har haft användning av dessa kunskaper i mitt yrke. Att skriva min uppsats upplevde jag som mycket lärorikt och givande då man fick fördjupa sina kunskaper inom ett begränsat område. Men visst var det var jobbigt och krävande periodvis.

Mina tips när det är dags att skriva uppsats är: välj ett ämne som intresserar dig, skriv med någon som kompletterar dig och kom igång tidigt med intervjuerna. Jag och min studiekollega skrev om Sjukhuskyrkans arbete, med fokus på hur yrkesgrupper inom Sjukhuskyrkan bemöter människor i kris. Vi undersökte även vilken hjälp präster och diakoner fick och behövde för att bearbeta det som de möter i sitt arbete.

Idag arbetar jag med öppenvårdsbehandling för människor med en beroendeproblematik. Behandlingen sker främst med hjälp av gruppsamtal, men även med enskilda samtal.

Johanna Johnson 

Johanna Johnson, alumn i pedagogik

Jag har framförallt lärt mig hur brett ämnet pedagogik är och hur man kan använda sig av det i flera olika kontexter, både i arbetslivet och i vardagen. Jag har genom mina studier vid Linköpings universitet lärt mig väldigt mycket, främst har jag utvecklats och växt som person. Jag har också lärt mig vikten av att vara källkritisk i olika situationer i livet och skapat ett förhållningssätt som jag tidigare inte haft. Att planera, strukturera och kartlägga sin tid är några andra positiva aspekter av lärande på universitetet. Jag har också blivit mer medveten om vad jag värdesätter i arbetslivet och fått verktyg till hur jag ska uppnå mina personliga mål. Att studera på universitet är helt klart ett av de bästa val jag gjort!

Mitt bästa tips för att lyckas med sina studier är att planera och strukturera sin tid väl. Ge aldrig upp för slit lönar sig alltid! Försök också att hitta någon studiekompis, det gör hela studieperioden enklare och mycket roligare!

Jag skrev en uppsats om vad den yngre generationen attraheras av på arbetsmarknaden. Innan vi skrev uppsatsen intervjuade jag och min uppsatspartner två HR-generalister som upplyste oss om att det fanns en problematik kring att rekrytera och behålla yngre personer på arbetsplatser. Därför blev det intressant att undersöka vad som karaktäriserar en attraktiv arbetsplats.

Idag arbetar jag som konsultchef på ett företag som heter Vårdbemanning Sverige AB, placerat mitt i centrala Stockholm. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är bemanning- och rekrytering av specialistläkare samt tillhörande administration såsom löneförhandlingar, skriva avtal och intervjuer.

Håkan Lundkvist Håkan Lundkvist, alumn i pedagogik

Jag läste 30 hp pedagogik under hösten 2014 och upplevde utbildningen som mycket intressant och väldigt strukturerad vilket möjliggjorde ett bra inlärningsklimat.

Det jag främst har tagit åt mig är behovet av att det finns en vetenskaplig grund för det jag föreläser om i mitt jobb. Mycket av det vi gör när vi flyger bygger på empiri men jag insåg under min tid på LiU nödvändigheten av fördjupade analyser av vår verksamhet.

Mitt råd till blivande studenter blir nog att använda tiden under studierna väl, då det är först efter studierna man inser vilken kick det är att kunna styra sitt eget lärande. Arbetslivet ställer andra krav på din närvaro och engagemang.

Jag jobbar nu som flyglärare och är ansvarig för flygvapnets CRM-utbildningar (Crew Resource Management) där stor del av arbetet går ut på att föreläsa men också vidareutveckling av ämnena.

Samka Nyberg Samka Nyberg, alumn i pedagogik

Idag arbetar jag som gruppchef och coach (karriär- och chefscoach) på Arbetslivsresurs som är en del av Arenakoncernen. När jag efter 20 år som mjukvaruingenjör valde att skola om mig uppstod en mycket stark känsla av att jag hade hittat hem dagen jag klev in på pedagogikkurserna.

Varje delkurs i Pedagogik 1-2-3 gav mig en viktig pusselbit som ledde fram till en ny karriär. Extra bra och nyttiga tyckte jag att följande kurser var; perspektiv på lärande, socialisation och identitetsutveckling, ledarskap för lärande och utveckling, samt coaching och handledning. Dessa kurser och min kandidatuppsats (Tillit i ledarskap i en teambaserad organisation) har gett mig mycket användbar kunskap i min nuvarande yrkesroll, men även i livet generellt. Ämnet ”Tillit i ledarskap” valde jag eftersom jag var nyfiken på hur snabba och kontinuerliga förändringar i en organisation påverkar tilliten mellan chef och medarbetare.

Sammanfattningsvis vill jag säga att mina intresseområde alltid har varit lärande och utveckling, men det var först när jag började studera pedagogik som jag fick begrepp och verktyg att förstå vad det egentligen är och hur jag kan använda det för att kunna påverka.

Sara Jägare Sara Jägare, alumn i pedagogik

Vad av det du lärde dig under Pedagogik 1-4 minns du bäst idag? Jag fick upp ögonen för två saker som för alltid förändrat mitt sätt att tänka. Det första handlar om allt det lärande som sker utanför klassrummen. Jag gillar begreppet ”det vilda lärandet” men det kan naturligtvis vara nog så styrt i olika sammanhang i vardagen, på jobbet, i föreningslivet. En stor del av allt vi lär gör vi utan formella lärare helt enkelt. Det andra hänger ihop med det första och handlar om det vi lär oss i klassrummen som inte står i någon kursplan, men kan vara avgörande för hur vi ser på oss själva och på världen.

Vad i dina studier har varit till störst nytta i livet/vardagen/jobbet etc? Inget är så praktiskt som pedagogisk teori! Den kan användas konkret i många situationer (barnuppfostran, förändringsprocesser, övningskörning, ledarskap, kursplanering etc.)

Vad har du skrivit uppsats om? Varför detta ämne? Jag har skrivit uppsatser om fackligt förtroendevalda och deras lärande i uppdraget som förtroendevald. Jag har jobbat med facklig utbildning och ville bidra med kunskap om hur kurserna och vardagsarbetet som förtroendevald hänger ihop och kan förstärka varandra.

Vad gör du idag? Jobbar – med vad? Jag jobbar som chef för ett av Kriminalvårdens kompetenscenter. Där arbetar vi med kompetensförsörjning (rekrytering och personalutbildning).

Rebecka Roth Rebecka Roth, alumn i pedagogik

Vad av det du lärde dig under Pedagogik 1-4 minns du bäst idag? Det bästa var att det var så mycket eget ansvar och självständigt arbete! Det är också det som är utmaningen, att kunna lägga upp studierna under tidsperioden och bli klar med uppgiften i tid.

Vad i dina studier har varit till mest nytta i arbetslivet/vardagslivet? Genom min utbildning har jag insett att det alltid går att lära sig saker, som människor blir vi aldrig fullärda. Även genom småsaker i vardagen kan man plocka upp lärdom, att fundera kring det och sätta ord på vad man lär sig och hur man utvecklas tror jag är viktigt genom hela livet.

Vad ger du för råd till kommande studenter? Skriv uppsats inom ett område som du tycker är intressant och vill veta mer om. Om du är osäker på område så läs på inom flera olika områden, skumma över tidigare forskning, avhandlingar och andra studentuppsatser för tips och inspiration, när du väl bestämt ditt ämne så djupdyk i forskning och avhandlingar. Det kommer att gynna dig i skrivprocessen – i förståelse för hur man skriver vetenskapligt och du blir påläst inom ditt område. Ju mer påläst man är desto roligare och mer intressant blir också uppsatsarbetet!

Samuel Gyllenberg Samuel Gyllenberg, alumn i pedagogik

Mina studier i pedagogik vid Linköpings universitet var en spännande utvecklingsresa dels i akademiskt tänkande men också om hur mångfacetterat ämnet pedagogik kan vara och hur mycket som finns att utforska kring utveckling och lärande.

Idag jobbar jag med ensamkommande ungdomar där vi sysslar med integration och vardag i det svenska samhället, samtidigt sitter jag i den regionala styrelsen för ett av våra tio studieförbund där vi diskuterar utveckling och strategiska frågor för vår organisation i Östergötland.