Mikael, miljöplanerare, Jesper, energi- och klimatutvecklare, Sabine, miljösamordnare och Maria, miljöutredare - har alla läst Miljövetenskap på LiU. Här berättar de om sina arbeten.

Mikael, miljöplanerare

Mikael Sonesson

Miljöplanerare, Linköpings kommun

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobba är att jag får kombinera engagemang för miljö och hållbarhet med intresset för städernas utveckling. Jag medverkar ofta som kompetensstöd i stadsutvecklingsprojekt och har även projektlednings- och samordningsansvar i en del projekt.

 

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?

Det jag framförallt har nytta av är förmågan att kritiskt problematisera olika frågeställningar och söka ny kunskap samt att ”översätta” specialistkompetens till projektledare och planarkitekter. Programmet ger inte hela kunskapspaketet man behöver i rollen som miljöplanerare, men det ger bra verktyg för att införskaffa det om man har en egen kunskapstörst!

Axel, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Axel Österlind

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Norrtälje kommun

Vad är det bästa med ditt jobb?
Variationen av arbetsområden och det faktum att ingen dag är den andra lik, jag blir nästintill aldrig uttråkad. Alla typer av verksamheter som jag besöker skiljer sig åt på sitt sätt och vis. Utöver själva arbetsvariationen så är yrkesområdet ”miljön” ett tillfredställande område att verka inom. Man arbetar för ett gemensamt och globalt syfte, nämligen att värna och skydda vår hälsa och miljö till nästkommande generationer.

 

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Ja, utbildningen lade grunden för mig inom detta komplexa arbetsområde. Jag ser ofta värdet i de kurser och det kursinnehåll som utbildningen bestod av. Något som jag och andra miljövetare från LiU håller gemensamt är att vi har en skarp analytisk ”förmåga”/synvinkel, vilket är till en fördel när man arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Utbildningen har gett mig de kunskaper och färdigheter som krävs för att fungera som en länk mellan det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga.


Caroline, klimatanpassningssamordnare

Caroline Rydholm

Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det absolut bästa är att det är så varierande - klimatförändringar påverkar vårt samhälle och vår miljö på många olika sätt så jag arbetar väldigt brett med allt från fysisk planering, näringsliv, natur, lantbruk, social hållbarhet med mera. Det ger inblick i många olika samhällssektorer och målgrupper. OCH att jag får möjlighet att nörda ned mig i forskning om hur klimatförändringarna påverkar oss här i Östergötland och vilka effekter det får.  

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Ja eftersom mitt arbete, liksom utbildningen, är väldigt tvärvetenskapligt tror jag programmet gav mig en bra grund inom många olika områden. När jag gick utbildningen gick det välja olika spår och jag valde de som handlade om hantering av miljöproblem på lokal och nationell nivå och sedan har jag mest arbetat inom kommun och stat. Tror också utbildningen har gjort det lättare för mig att se och hantera intresse- och målkonflikter då mycket under utbildningen hanterade detta.

 

Jesper, energi- och klimatutvecklare

Jesper Agrelius

Energi- och klimatutvecklare, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag får träffa många organisationer, företag och personer som verkligen vill göra skillnad och bidra till omställningen mot ett fossilfritt välfärdssamhälle – engagemanget är det ingen brist på, snarare är det väl tiden som är knapp om vi ska nå våra klimatmål i tid. Jag upplever att man tar miljö- och klimatfrågorna på allvar på Länsstyrelsen och även ute bland de aktörer jag får träffa i mitt dagliga arbete. Jag har dessutom fördelen att få arbeta främjande och stimulera till fler effektiva klimatinvesteringar i Jönköpings län med särskilt fokus på omställning till fossilfrihet och ökad hållbarhet i transportsektorn. En stor arbetsuppgift som kräver att man kan kombinera olika perspektiv och synsätt på ett särskilt miljö- och samhällsproblem.

 

 

 

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Självklart! Framförallt vill jag lyfta att man på programmet blir en generalist snarare än specialist – man får lära sig ”lite om mycket” snarare än tvärtom, vilket är en styrka då både organisationer såväl som de stora miljöfrågorna ständigt utvecklas i olika inriktningar. En miljövetare går nog att likna vid en kameleont – anpassningsbar utifrån förutsättningarna och alltid redo att undersöka, reflektera och ifrågasätta. Andra viktiga styrkor i utbildningen är att få lära sig att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder, i mitt arbete är det ofta en kombination av dessa jag använder för att landa i en särskild slutsats.

En annan styrka är att man blir väldigt effektiv på att genomföra möten, ta minnesanteckningar och ha gruppdiskussioner – aktiviteter som kanske låter banala men när man kommer ut i det arbetslivet insåg åtminstone jag att det är många som inte behärskar detta.

Sabine, miljöspecialist

Sabina Hoppe

Miljöspecialist, Sjöfartsverket

Vad arbetar du med?
Mitt största fokus just nu är de stora farledsprojekt som Sjöfartsverket genomför, där miljöbiten, framförallt förorenade sediment som ska muddras samt olika former av naturvärden och skyddade områden är en mycket viktig del.

Vidare så arbetar jag även med miljöstrategiska frågor, där två stora frågor är hur Sjöfartsverket och vår verksamhet ska kunna bli mer klimatneutrala enligt regeringens mål om ett klimatneutralt Sverige, samt hur Sjöfartsverket ska kunna premiera mer miljövänliga fartyg enligt miljöincitamentet, som just nu omarbetas för att bli en ännu större morot för miljöfrämjande åtgärder ombord på de fartyg som trafikerar svenska hamnar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är väldigt omväxlande och utvecklande. Jag lär mig nya saker varje vecka och utvecklas i min yrkesroll

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Absolut, framför allt skulle jag säga att jag lärde mig att samarbeta och tänka utanför boxen, att se lösningar, inte hinder.

Maria, miljöutredare

Maria Räntilä

Miljöutredare, Tyréns

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är att det är så varierande. Jag har arbetat i många olika uppdrag. Mitt första uppdrag var att vara miljö- och kvalitetsansvarig på ett järnvägsuppdrag vilket involverade miljödokumentation men även provtagning i fält. Efter det har jag fått vara med i arbetet att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar. Det görs till exempel inför nybyggnation av ett område, där man tittar på vilka miljökonsekvenser det medför att bygga inom området. Jag har även börjat göra livscykelanalyser för järnväg. Det jag har arbetat mycket med är etablering av vindkraftsanläggningar. Här är det många olika ansökningar till tillsynsmyndigheten som ska göras, samt interna dokument som ska tas fram.

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Ja det har jag verkligen. Att utbildningen är tvärvetenskaplig är bra, då det ökar förståelsen för bredden i miljöfrågor. Att arbeta i grupp med PBL (problembaserat lärande) är mycket bra inför arbetslivet, då det är viktigt att kunna samarbeta med andra människor och samtidigt viktigt att känna sig trygg i att leta efter information.

Fredrik, miljökonsult

Fredrik Nyqvist

Miljökonsult, Niras

Vad är det bästa med ditt jobb?
 Det bästa med rollen som miljökonsult är att det finns stora möjligheter att välja vad man vill arbeta med. Det finns en enorm bredd av uppdrag som i praktiken är väldigt olika varandra. Man kan också ha olika roller i olika uppdrag så tycker man om att vara utomhus kan man exempelvis vara med på många fältarbeten. Vill man hellre arbeta inomhus så finns det alltid rapporter som behöver skrivas och data som behöver analyseras.

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Det finns stora fördelar med att läsa en tvärvetenskaplig utbildning som går att tillämpa väldigt väl i arbetslivet. Som nyexaminerad miljövetare kände jag att mina grundläggande kunskaper inom miljökemi och samhällsfrågor kopplade till utomhusmiljö förberedde mig bra. Detta kopplat till erfarenheter från problembaserat lärande gjorde att ingen utmaning kändes för svår.


Deniz, klimatkonsult

Deniz Butros

Klimatkonsult och forskningsstrateg för 2050 Consulting AB och Hagainiativet

Vad är det bästa med ditt jobb?
Mitt arbete är väldigt varierat; på Hagainitiativet får jag träffa stora företag som står inför stora utmaningar men som vill minska sin klimatpåverkan och jag får vara med och påverka samhällsdebatten för att få politiken att höja sina klimatambitioner. Det bästa av två världar helt enkelt. Under vintern har jag granskat stora bolag på börsen och deras klimatambitioner och publicerat en rapport om det. Nu under våren kommer vi att arbeta för en höjd klimatambition i EU för att höja nivån på nästa klimattoppmöte i höst.  Det finns fortfarande stora osäkerheter i hur ekosystemen påverkas av temperaturhöjning och hur samhällen kommer att påverkas. Därför ingår det också i mitt arbete att uppdatera andra och delta i forskningssammanhang.

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Ja, massor! Jag trivdes superbra på programmet. Det skiljer ut sig på det viset att det dels lär för arbetslivet med rapportskrivningar och presentationer istället för ändlösa salstentor, dels insikten om att miljö- och klimatfrågorna är komplexa och det finns inga rätt eller fel. Allt beror på vilket perspektiv man anlägger.

Det tvärvetenskapliga perspektivet är något som också gör programmet unikt. Att få en bred förståelse för olika delar av miljöarbetet; både det handfasta med vattenprovtagningar och labbarbete och det strategiska arbetet med transportsektorns utmaningar och internationella klimatförhandlingar. Det har varit väldigt värdefullt för mitt arbete. Jag har aldrig fastnat för att bara arbeta med en sak. Jag vill göra allt och de verktygen fick jag på programmet.


Emma, doktorand

Emma Lannergård

Doktorand, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 

Vad jobbar du med? 
Jag är doktorand  och jobbar med ytvattenkvalitet, mer specifikt transport av fosfor i vattendrag. I jobbet ingår provtagning i fält, analys av prover på labb, modellering och slutligen att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter. Jag får även vara med och anordna möten och konferenser med andra forskare, myndighetsutövare och lantbrukare samt undervisa studenter i ämnet jag studerar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa är att få använda nyfikenheten och engagemanget jag känner för vatten- och miljörelaterade frågor till att skapa ny kunskap i ämnet.

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete? 
Utbildningen var en bra bas och plattform för att ta sig vidare inom ämnet miljövetenskap. Den gav inblick i många olika områden och gav en unik kompetens att finna information och leda möten. Att utgå från olika perspektiv (tvärvetenskap) och tillsammans diskutera sig framåt (problembaserat lärande) är något vi behöver mer av i samhället för att lyckas möta de miljöutmaningar som väntar, något som utbildningen verkligen ger studenterna goda förutsättningar att lära sig.

Ida, industridoktorand

Ida Järlskog

Industridoktorand på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt på Chalmers

Vad jobbar du med?
Jag är industridoktorand på VTI. Mitt projekt handlar om mikroplastutsläpp från vägtrafik. Det vill säga hur mycket väg- och däckslitage som genereras årligen, vart det tar vägen, om det är toxiskt för djur och natur samt vilka åtgärder som kan vidtas för att reducera utsläppen. På jobbet varvas praktiskt arbete med teori. Ena dagen är det provtagningar i fält och labbarbete som gäller, nästa dag står litteraturstudier och artikelskrivande på agendan. Det blir även en del resor på möten och konferenser, både nationellt och internationellt. Som industridoktorand undervisar jag inte lika mycket som vanliga doktorander, däremot deltar jag i en del andra forskningsprojekt här på VTI. 

Vad är det bästa med dit jobb?
Det bästa med mitt jobb är variationen och den stora friheten. Hela doktorandtiden är en form av kompetensutveckling, mitt jobb går ut på att jag ska fördjupa mig inom ett forskningsområde och bli riktigt bra på det. 

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?
Absolut. Det tvärvetenskapliga upplägget gav mig en bred förståelse och kunskap inom många olika ämnesområden vilket jag har haft stor nytta av i efterhand. Miljö och klimat är komplexa områden, men jag tycker att programmet har hjälpt mig att vidga mitt synsätt för att beakta ett problem ur olika perspektiv, vilket i sin tur har gjort att jag bättre kan kommunicera och förstå personer från andra discipliner än min egen. Jag ser även de rapporter och uppsatser som vi skrev under utbildningen som positiva då mycket i arbetslivet handlar om att sammanställa information kort, koncist och korrekt. Slutligen vill jag tipsa om att gå på de studiebesök som erbjuds under utbildningen. Det var studiebesöket på VTI under utbildningens tredje år som resulterade i en timanställning på labb parallellt med studierna, som blev till en tillsvidareanställning efter examen och som sedan omvandlades till en doktorandtjänst efter några år.