Forskarutbildningen inom Filosofiska fakulteten kan vara ämnesdisciplinär, ämnesövergripande eller ha ett tvärvetenskapligt tema. Fakultetens 23 forskarutbildningar finns samlade inom sju av universitetets institutioner.

Vad krävs för att bli antagen till en forskarutbildning?

För att kunna bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen. Grundläggande behörighet innebär att du (a) avlagt en examen på avancerad nivå i för forskningsområdet relevant ämne, (b) fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller (c) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl.

Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildning.

Förutom den grundläggande och särskilda behörigheten bedöms även den sökandes förmåga att klara utbildningen. Den bedöms av lärare och examinatorer i forskarutbildningen.

Forskarutbildningarna rekryterar forskarstuderande utifrån de forskningsfrågor och de forskningskompetenser som är aktuella. Det kan även vara av intresse att gruppen nyantagna doktorander är sammansatt på ett tvär- eller mångvetenskapligt sätt. Varje forskningsmiljö kan därmed rekrytera forskarstuderande med olika disciplinär bakgrund.

Urval bland behöriga sökande

Lärarkollegiet går igenom alla handlingar, värderar insända arbetsprover och viktar meriter utifrån de allmänna principer som finns formulerade i högskoleförordningen. De utgår även från preciseringar som finns i de aktuella studieplanerna.

Efter hand identifierar lärarkollegiet en toppgrupp av sökanden som kallas till intervju. Ofta kallas fyra eller fler sökanden per doktorandutrymme till intervju. Den slutliga sammanvägningen, vilket också kan inkludera referenstagning och annat, avgör vilka som erbjuds antagning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen?

Forskarutbildning för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Efter halva utbildningstiden, 120 högskolepoäng, kan man välja att avlägga licentiatexamen. Efter avlagd licentiatexamen kan man antingen avsluta forskarutbildningen eller fortsätta till doktorsexamen. Det finns numera också möjlighet att antas direkt till licentiatexamen. Utbildningen omfattar då 120 högskolepoäng.

Ansökan till forskarutbildning

Ansökan om att bli antagen till forskarutbildning ställs till den adress som framgår i samband med annonsering av doktorandanställningar. Doktorandanställningar annonseras också på universitets hemsida under lediga jobb/forskarstuderande. För närmare information - kontakta respektive utbildning.

Forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten

Bli doktorand vid LiU