Vid Filosofiska fakulteten bedrivs forskarutbildning såväl ämnesdisciplinärt som inom ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman. Forskarutbildning sker även inom ramen för forskarskolor.

Inom fakulteten ges 23 forskarutbildningar som bedrivs vid sju olika institutioner. Sammanlagt deltar ca 250 doktorander i fakultetens forskarutbildningar.

En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. En licentiatexamen kan avläggas efter två års heltidsstudier.

För information om aktuella utlysningar av se lediga jobb

 

Filosofiska fakultetens forskarutbildningskurser finns på forskarstudier.liu.se

 

Forskarutbildningsämnen

Mariana S Gustafsson doktor i statsvetenskap

Forskarutbildning inom statsvetenskap

Statsvetenskap är vetenskap om staten i vid mening. Det handlar om demokrati, politik, makt och offentlig förvaltning. Vid LiU bedrivs mycket forskning om politik.

Lagbok

Forskarutbildning inom affärsrätt

Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar. Vid LiU utbildar vi framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Avhandlingar. Theses

Forskarutbildning inom tema Barn

Vid Tema Barn forskar vi om barn och barndom ur ett barnperspektiv. Som doktorand blir du en del av en tvärvetenskaplig och levande forskningsmiljö som stödjer och utmanar i avhandlingsarbetet.

Forskarutbildning i nationelekonomi

Forskarutbildning i nationalekonomi

Nationalekonomi är läran om hushållning av begränsade resurser. Vi forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande.

Teckenspråk - hashtag. Foto: Flickr

Forskarutbildning i språk och kultur

Forskarutbildningen i språk och kultur är mång- och tvärvetenskaplig. Våra doktorander har oftast sin bakgrund i moderna språk, svenska, svenska som andraspråk, allmän språkvetenskap eller litteraturvetenskap.

Tre kvinnor i regnbågsljus

Forskarutbildning inom tema Genus

Doktorandutbildningen vid Tema Genus ger en genusanalytisk kompetens på hög nivå. Utbildningens tvärvetenskapliga och transvetenskapliga karaktär ger goda möjligheter att efter doktorsexamen arbeta med och analysera genus i många olika sammanhang.

Bilden visar två doktorander. Picture shows PhD students

Forskarutbildning inom tema Teknik och social förändring

En bred översikt över teorier och metoder länkas till en djupanalys där dessa granskas kritiskt. Forskarutbildningen vid Tema T ger kunskaper och färdigheter för att förstå, undersöka och granska utveckling och användande av vetenskap och teknik.

Forskarutbildning inom företagsekonomi

Forskarutbildning inom företagsekonomi

Företagsekonomi är ett komplext och mångfacetterat forskningsområde. Vid LiU bedrivs forskning i nära samverkan med företag och näringsliv.

Forskarutbildning i kultur och samhälle

Tema Kultur och samhälle (Tema Q) bedriver forskning och forskarutbildning om kulturens roll, funktion och betydelse. Forskarutbildningen är fyraårig eller tvåårig och leder fram till filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen.

bokslapp-systemiska-perspektiv

Forskarutbildning i statistik

Utbildningen syftar till att ge bred kunskap inom statistik, fördjupad kunskap inom ett specialområde, förmåga att tillämpa statistiska metoder på praktiska problem, samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen och bedriva egen forskning.

En dubbelexponerad bild med en silhuett av en kvinna som ser ut att ha solen strålande från huvudet.

Forskarutbildning i kognitionsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom det kognitionsvetenskapliga området och göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete.

uppslagen text, glasögon

Forskarutbildning i sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv

Forskarutbildningen i sociologi har en inriktning mot arbete och arbetsliv. Som forskarstuderande får du därmed stora möjligheter att fördjupa dig i ett ständigt aktuellt område med stor påverkan på människors vardag.

FOUTB

Forskarutbildning i etnicitet och migration

Utbildningen tar avstamp i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med ett tvärvetenskapligt fokus på migration.

Maël Lecoursonnais-Anastasiia Menshikova

Forskarutbildning i analytisk sociologi

Forskarutbildningen i analytisk sociologi syftar till att bredda och fördjupa doktorandens kunskaper inom ämnet analytisk sociologi och till att göra doktoranden väl beredd för självständiga insatser inom området.

Studenter samtalar, några sitter, några står, en i rullstol

Forskarutbildning i funktionsnedsättning och samhälle

Utbildningen består av forskarstuderande med varierande bakgrund, vilket är en förutsättning för att frågeställningar ska kunna behandlas från olika perspektiv.

porträtt av en man med digitala siffror 010101över hela bilden

Forskarutbildning inom informationssystem

Informationssystem handlar om att studera och bidra till olika former av digitalisering. Exempelvis att utveckla, använda, förändra och värdera digitala verktyg i organisationer inom offentlig och privat sektor.

Tre personer diskuterar kring en bok

Forskarutbildning i psykologi

Forskarutbildningen i psykologi ger dig stora möjligheter att studera olika aspekter av människors beteende. Här finns flera forskningsgrupper med olika fokus, t ex små barns minne, internetterapi, beslutsfattande och hur människor agerar i grupp.

Skärm, tangentbord, papper och penna

Forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

Forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv fokuserar en central del av många människors liv. Forskning inom området ger möjlighet att belysa förutsättningar för lärande och utveckling inom arbetet.

Doktorand Anna Svensson i labb miljö

Forskarutbildning i miljövetenskap

En tvärvetenskaplig forskningsmiljö med dialog över disciplingränserna och med stark anknytning till aktuella samhällsfrågor. Forskarutbildningen i miljövetenskap erbjuder detta och mycket mer.

På kontoret / At the office

Forskarutbildning i socialt arbete

Forskarutbildningen i socialt arbete syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom socialt arbete och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom ämnet.

Staty på tänkande man.

Forskarutbildning i Åldrande och social förändring

Forskarutbildningen i Åldrande och social förändring syftar till att fördjupa doktorandens kunskaper inom området. Den studerande ska självständigt planera och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt presentera och sprida forskningsresultat.

Sten med inskription

Forskarutbildning i historia

Historia är en kritisk kultur- och samhällsvetenskap som utmärker sig genom en särskild fokusering på längre tidsperspektiv, på relationen mellan kontinuitet och förändring och historiska processers tidsbundenhet.

Antagning till forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten

Lediga doktorandtjänster

Disputationer

Kontakt

Forskarutbildning vid Linköpings universitet