I detta tema fokuseras på arbetsvillkor, organisering och ledning, och dess relation till hälsa och sjukdom. Här ingår också hur arbetsplatser arbetar med rehabilitering och förebyggande av sjukskrivning.

Pågående projekt inom detta tema:

Utveckling av arbetsgivarstöd för förebyggande av sjukskrivning.

Syftet med projektet är att utveckla ett konsensusbaserat ramverk för förebyggande av arbetsoförmåga på organisationsnivå, för arbetsplatsinriktad rehabilitering efter sjukskrivning, samt att erbjuda verktyg, inklusive riktlinjer för implementering, för att underlätta användningen av stödet. Ett kunskapsbaserat stöd på detta område bidrar till att skapa mera hållbara arbetsplatser och minska produktionsbortfall med grund i arbetsoförmåga genom att stödja arbetsgivare att implementera den bästa tillgängliga kunskapen i deras ledningssystem.

Ledarskap och organisering för hälsa och produktion (LOHP).

Detta är en prospektiv kohortstudie som syftar till att följa organisatoriska förhållanden, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och produktion inom 10 större organisationer, samt att ge stöd i utvecklingsarbete för en hälsofrämjande organisation och arbetsplats. Studien omfattar mer än 5000 anställda som vid två tillfällen besvarat en enkät. 

Akutläkares arbetsmiljö.

I ett projekt studeras akutläkares arbetsmiljö och organisering av arbetet vid 15 olika akutmottagningar i landet. Utvecklingsarbetet sker med hjälp av interaktiv forskningsmetodik.

Arbetsgivares kostnader vid sjukskrivning.

Kunskapen om arbetsgivares kostnader i samband med anställdas ohälsa är begränsad. I detta projekt rapporterar arbetsledare vilka åtgärder på arbetsplatsen och för den anställde som genomförs före, under och efter sjukskrivning. Studien visar att arbetsgivare har betydande kostnader i form av produktionsförlust före och efter sjukskrivning på grund av sjuknärvaro och nedsatt produktionsförmåga. Kostnaderna under sjukfrånvaro hänförs till kostnader för ersättare och lägre produktion. Tidiga insatser vid ohälsa skulle minska arbetsgivares kostnader.

Kunskapssammanställningar.

Vi har genomfört flera kunskapssammanställningar på uppdrag av Arbetsmiljöverket, och i samverkan med andra forskargrupper. Vi har bland annat sammanställt forskning om regler och inspektioner av arbetsmiljö, konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa, samt arbetsgivares strategier för återgång i arbete. 

 

Publikationer

Urval av publikationer inom detta tema: