För att hedra minnet av professor Björn Bergdahl har ett pris för goda och långsiktiga pedagogiska insatser inrättats. Priset delas ut årligen av dekanus i samband med fakultetskollegiets decembermöte.

Professor Björn Bergdahls bidrag till Medicinska fakultetens utveckling har varit av stor betydelse. Hans pedagogiska intresse och kompetens parat med hans oförtröttliga förmåga att driva processer framåt gjorde honom till en näst intill oumbärlig kraft inom fakulteten. Hans bortgång i mars 2009 var en stor förlust för Läkarprogrammet och Medicinska fakulteten.

På familjen Bergdahls initiativ inrättades ett pedagogiskt pris för att uppmuntra och inspirera till fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete på medicinska fakulteten. Genom Bergdahlpriset hedrar vi Björns minne och hans insatser som banade väg för alla lärare som brinner för pedagogik.

Anställda vid Medicinska fakulteten har rätt att nominera kandidater och Bergdahlkommittén utser pristagaren. Priset delas ut vid fakultetskollegiet i december.

Pristagare

Pristagare 2022 - Stergios Kechagias 

Stergios Kechagias erhåller priset för att med stort engagemang och under lång tid ha deltagit i Läkarprogrammets utveckling vid Medicinska fakulteten i Linköping. Han har aktivt medverkat till att utveckla pedagogiken genom att internalisera grundprinciperna i PBL samtidigt som han har ett välgörande kritiskt öga på dem.

Stergios är ansvarig för EDIT-fallen (PBL scenarier på nätet) och har varit programansvarig för läkarprogrammet. Vidare har han haft ett stort engagemang i att utveckla examinationsformer såsom MEQ-fall som ska förbereda studenterna inför den kliniska gärningen. Han har varit ansvarig för implementering av curriculum för ”mala 2” vars upplägg var väl förberett inför sexårigt läkarprogram. Han ledde även revisionen av läkarprogrammets curriculum inför sexårigt läkarprogram (mala 3).

I sann Bergdahl-anda har Stergios Kechagias bidragit till att stärka läkarprogrammets pedagogiska profil genom att utveckla undervisningsmoment och examinationer som hjälper studenterna att integrera teori med klinik.

Tidigare pristagare

2021: Agneta Kullberg
2019: Katarina Karlsson
2018: Johanna Dahlberg
2017: Eva Sofia Welander
2016: Mats Foldevi
2015: Anette Kjellberg
2014: Karin Siwe
2013: Mats Hammar och Ola Wahlström
2012: Staffan Wirell
2011: Eva Lund
2010: Johnny Ludvigsson

Mer om professor Björn Bergdahl

Björn Bergdahl studerade medicin i Lund och rekryterades till medicinska kliniken i Linköping 1968. Han disputerade 1977 och blev samma år lärare vid institutionen för internmedicin. Björn tog läraruppdraget på stort allvar och de första årens undervisning blev upptakten till ett livslångt intresse för studenters lärande och professionella utveckling. Björn var den första kliniska läraren i Sverige som befordrades till professor med övervägande pedagogisk meritering.

I slutet av 1970-talet deltog Björn aktivt i den utredningsgrupp som hade till uppdrag att utforma en ny läkarutbildning i Linköping, vilket resulterade i starten av Hälsouniversitetet 1986. Under de kommande åren ägnade Björn all sin kraft åt att se till att Hälsouniversitetets vision faktiskt genomfördes och blev verklighet. År 2007 belönades läkarutbildningen i Linköping med högskoleverkets utmärkelse "Framstående utbildningsmiljö", mycket tack vare Björns idoga arbete.

Björns pedagogiska insatser för Hälsouniversitetet var omfattande. Han arbetade lika oförtröttligt för att genomföra det problembaserade lärandet på läkarutbildningen som på fakultetens andra utbildningar och han var övertygad om de interprofessionella och folkhälsovetenskapliga inslagens betydelse för samtliga utbildningar.

Hans pedagogiska intresse omfattade även hans kliniska verksamhet där han var en av de första som införde problembaserat lärande för hjärtpatienter. Ett av Björns mest utmärkande drag var hans förmåga att uthålligt driva förändringsprocesser framåt trots att det ibland skedde i motvind. Oförtröttlig, ja näst intill envis, var epitet som passade Björn. Att ge upp var inte något han kunde tänka sig - han fann ständigt nya vägar, avvaktade och försökte igen och igen.

Björn såg också värdet av att ta in nya intryck och att vidareutveckla pedagogiken genom internationella kontakter och influenser. Han arbetade under många år aktivt för att främja fakultetens och då särskilt läkarutbildningens internationalisering.

Han bidrog även engagerat till att sprida Hälsouniversitetets pedagogiska profil genom presentationer och workshops på såväl nationella som internationella pedagogiska konferenser. Då nya tekniker gjorde det möjligt att förbättra utbildningen var Björn inte sen att se värdet av detta och ett av hans hans sista stora pedagogiska utvecklingsuppdrag var EDIT - PBL-scenarier på nätet, vilket hade positiva effekter inte bara för scenariernas kvalité utan för hela läkarutbildningens curriculum.

Björn hade många intressen och var engagerad även på fritiden, bland annat hade han ett stort intresse för konst och framförallt då grafiska tryck. Av denna anledning kommer Bergdahlpriset att bestå av ett grafiskt blad.

Björn Bergdahl.
Björn Bergdahl.

Relaterat