Bergdahlpriset

För att hedra minnet av professor Björn Bergdahl har ett pris för goda och långsiktiga pedagogiska insatser inrättats. Priset delas ut årligen av dekanus i samband med fakultetskollegiets decembermöte.

Professor Björn Bergdahls bidrag till Medicinska fakultetens utveckling har varit av stor betydelse. Hans pedagogiska intresse och kompetens parat med hans oförtröttliga förmåga att driva processer framåt gjorde honom till en näst intill oumbärlig kraft inom fakulteten. Hans bortgång i mars 2009 var en stor förlust för Läkarprogrammet och Medicinska fakulteten.
 

Nominera pristagare

Priset utdelas till lärare/handledare inom Medicinska fakulteten/Region Östergötland som under lång tid arbetat för att driva pedagogiska utvecklingsprocesser inom ett eller flera av våra profilområden: Problembaserat lärande, interprofessionellt lärande, professionell utveckling och hälsofrämjande inriktning.
 
Nomineringen skall åtföljas av en CV samt en motivering som bör innehålla exempel på pedagogiska insatser och visat engagemang för utveckling av fakultetens pedagogiska profil. Långvarigt och enträget arbete kommer att prioriteras varför tidsangivelser är en viktig del av motiveringen.
 
Anställda vid Medicinska fakulteten äger rätt att nominera. Nomineringen görs via mail med bifogade bilagor till: bergdahlpriset@medfak.liu.se

Mer om professor Björn Bergdahl

Professor Björn Bergdahl.Professor Björn Bergdahl.Björn Bergdahl studerade medicin i Lund och rekryterades till medicinska kliniken i Linköping 1968. Han disputerade 1977 och blev samma år lärare vid institutionen för internmedicin. Björn tog läraruppdraget på stort allvar och de första årens undervisning blev upptakten till ett livslångt intresse för studenters lärande och professionella utveckling.  Björn var den första kliniska läraren i Sverige som befordrades till professor med övervägande pedagogisk meritering. 

I slutet av 70-talet deltog Björn aktivt i den utredningsgrupp som hade till uppdrag att utforma en ny läkarutbildning i Linköping, vilket resulterade i starten av Hälsouniversitetet 1986. Under de kommande åren ägnade Björn all sin kraft åt att se till att Hälsouniversitetets vision faktiskt genomfördes och blev verklighet. År 2007 belönades Läkarutbildningen i Linköping med högskoleverkets utmärkelse "Framstående utbildningsmiljö", mycket tack vare Björns idoga arbete.
 
Björns pedagogiska insatser för Hälsouniversitetet var omfattande. Han arbetade lika oförtröttligt för att genomföra det problembaserade lärandet på läkarutbildningen som på fakultetens andra utbildningar och han var övertygad om de interprofessionella och folkhälsovetenskapliga inslagens betydelse för samtliga utbildningar.

Hans pedagogiska intresse omfattade även hans kliniska verksamhet där han var en av de första som införde problembaserat lärande för hjärtpatienter. Ett av Björns mest utmärkande drag var hans förmåga att uthålligt driva förändringsprocesser framåt trots att det ibland skedde i motvind. Oförtröttlig, ja näst intill envis, var epitet som passade Björn. Att ge upp var inte något han kunde tänka sig - han fann ständigt nya vägar, avvaktade och försökte igen och igen. 
 
Björn såg också värdet av att ta in nya intryck och att vidareutveckla pedagogiken genom internationella kontakter och influenser. Han arbetade under många år aktivt för att främja fakultetens och då särkilt läkarutbildningens internationalisering.

Han bidrog även engagerat till att sprida Hälsouniversitetets pedagogiska profil genom presentationer och workshops på såväl nationella som internationella pedagogiska konferenser. Då nya tekniker gjorde det möjligt att förbättra utbildningen var Björn inte sen att se värdet av detta och ett av hans hans sista stora pedagogiska utvecklingsuppdrag var EDIT - PBL-scenarier på nätet, vilket hade positiva effekter inte bara för scenariernas kvalité utan för hela läkarutbildningens curriculum.
 
Björn hade många intressen och var engagerad även på fritiden, bland annat hade han ett stort intresse för konst och framförallt då grafiska tryck. Av denna anledning kommer Bergdahlpriset att bestå av ett grafiskt blad.

PristagareVisa/dölj innehåll

2019 Katarina Karlsson

Katarina Karlssons pedagogiska gärning genomsyras av praktisk tillämpning av student-centrerat lärande för utveckling av professionell och interprofessionell kompetens. I sitt arbete har Katarina utvecklat scenarier och kursmaterial för flera av fakultetens program, samt har systematiskt och engagerat arbetat för att utveckla lärarnas pedagogiska kompetens. Hon har arbetat för att bygga hållbara strukturer för kvalitetsutveckling av simulering och praktisk färdighetsträning vid Medicinska fakultetens alla undervisningsorter. Katarina har alltid den som lär i fokus och bidrar genom sin positiva energi och vänlighet till att skapa trygga lärmiljöer för både studenter och lärare.

2018 Johanna Dahlberg

Johanna Dahlberg är en välkänd och erfaren lärare vid Medicinska fakulteten som mer än väl uppfyller kriterierna för Bergdahlpriset. Hennes lärargärning är inte bara omfattande till antalet timmar utan sträcker sig över flera decennier och flera ämnesområden. Under åren har hennes insats kännetecknats av stort engagemang och uthållighet. Den insats som främst ligger i linje med Bergdahlsprisets intentioner är skapandet och implementering av förbättringskunskap inom grundutbildningar. Med mod och uthållighet skapades ett moment som fortfarande står sig starkt även med internationella mått. 

Under de senaste åren har Johanna Dahlberg dessutom drivit forskning inom det medicinpedagogiska fältet med ett flertal publikationer.

2017 Eva Sofia Welander

"Eva Sofia Welander har arbetat på Medicinska biblioteket sedan mitten på 1980-talet som kontaktbibliotekarie och sedermera som avdelningschef.

Eva Sofia har alltid haft ett mycket nära samarbete med studenterna på Medicinska fakulteten då hon brinner för deras lärsituation. Hon har alltid strävat efter att biblioteket ska erbjuda en god lärmiljö vad gäller lokaler, tillgång till litteratur och undervisning i informationssökning som bidrar till studenternas lärande.

Eva Sofia har också ett nära samarbete med forskare och lärare vid fakulteten samt med personal inom Region Östergötland bland annat genom undervisning i medicinsk informationssökning.

Med sitt engagemang och sin uthållighet har Eva Sofia utvecklat Medicinska biblioteket till en hållbar och inspirerande lärandeplats."

2016 Mats Foldevi

"Mats Foldevi har på ett förtjänstfullt sätt och med stor kunskap, långsiktighet och uthållighet utvecklat och ansvarat för strimmaundervisning i samtalsmetodik och kommunikation och tidig patientkontakt vid Medicinska fakulteten. Han har varit en inspiratör för andra utbildningar inom medicin och vård, även utanför Medicinska fakulteten". 
 

2015 Anette Kjellberg

”Anette Kjellberg har alltid haft ett tydligt pedagogiskt fokus i sitt arbete och har med stadig energi verkat för god interprofessionell samverkan mellan studenter, ämnen och utbildningar samt för samverkan mellan universitetets fakulteter och med det omgivande samhälle."
 

2014 Karin Siwe

”Karin Siwe har med nytänkande, uthållighet och stort personligt engagemang utvecklat undervisning av gynekologisk undersökning med hjälp av professionella patienter – ett av läkarprogrammets mest uppskattade moment som funnits i mer än två decennier.  Inom ramen för detta projekt har Karin Siwe också publicerat pedagogiska artiklar och författat läromedel och instruktionsmaterial.

Karin Siwes gärning genomsyras av en stor humanism – en stark vilja att utveckla studenter till empatiska och mogna yrkesmänniskor och hon har som ett led i denna strävan också under många år verkat som handledare på läkarprogrammets litteraturstrimma.”
 

2013 Mats Hammar och Ola Wahlström

"Hälsouniversitetet var först i världen med att införa kliniska undervisningsavdelningar som en del av det interprofessionella lärandet (IPL). Både Mats Hammar och Ola Wahlström har haft avgörande betydelse för dessa avdelningars tillblivelse och fortsatta utveckling. 

Mats Hammar som drivkraften bakom Hälsouniversitetets engagemang och Ola Wahlström som genomföraren i sjukvården. Genom deras uthållighet, mod och hårda gemensamma arbete skapades det som numera i den internationella IPL-litteraturen kallas 'Linköpingsmodellen'."

Läs mer om konstnären som skapat de grafiska bladen.
 

2012 Staffan Wirell

"Staffan Wirell har under lång tid fungerat som inspiratör och förverkligare av Hälsouniversitetets pedagogiska profil. Staffan Wirell har alltid generöst delat med sig av sin pedagogiska erfarenhet och kompetens genom handledning och stöd till nya PBL-lärare, pedagogiska seminarier och kurser.

Staffan Wirell var Hälsouniversitetets representant i styrgruppen för Centrum för undervisning och lärande (CUL) under flera år. Staffan Wirells pedagogiska intresse har lett till ett antal vetenskapliga publikationer och presentationer inom området medicinsk pedagogik. 

Staffan Wirell har haft stor betydelse för Hälsouniversitetets internationella samarbete med Moi University i Kenya, där han bidragit till att denna fakultet kunnat förverkliga ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete."

2011 Eva Lund

”Eva Lund har under lång tid och med oförtröttligt engagemang arbetat med att införa och vidareutveckla Hälsouniversitetets pedagogiska profil. Eva Lund har arbetat med flera av fakultetens utbildningar på olika nivåer och i många positioner.

Hon har entusiastiskt delat med sig av sin pedagogiska erfarenhet och kompetens genom kurser för handledare och utbildningsansvariga inom ramen för centrum för undervisning och lärande (CUL). Hon har alltid lojalt ställt upp för andra lärare och hjälpt många PBL-handledare att komma in i den nya rollen. Hon har hållit presentationer och seminarier om fakultetens pedagogiska profil på nationell nivå och i samband med internationella konferenser.

Som basgruppshandledare under många år har Eva Lund alltid satt studenternas lärande i centrum och har därigenom hjälpt många studenter över de initiala svårigheterna. Detta engagemang har varit av särskild betydelse för internationella studenter. 
Eva Lund är helt enkelt en av de lärare som utan att låta sig förtröttas eller slås ner idogt strävat på med att genomföra den pedagogiska idé som är Hälsouniversitetets fundament.”

Läs mer om konstnären som skapat det grafiska bladet.

2010 Johnny Ludvigsson

"Hälsouniversitetet som det ser ut idag var en gång en dröm - en vision som skulle bli verklighet! Att förverkliga en dröm kräver inte bara mod och engagemang - det kräver också hårt metodiskt arbete, uthållighet och en stark vilja.

Johnny Ludvigsson är en av de personer som stod för allt detta redan före starten 1986 och som framgent stått upp för Hälsouniversitetets utbildningsprofiler: professionell och interprofessionell utveckling, problembaserat lärande och vårdutbildningarnas inriktning mot hälsa och prevention.

Johnny Ludvigsson var under Hälsouniversitetets uppbyggnad en visionär och modig ledare som utan tvekan stod upp för de utbildningsprinciper fakulteten antagit och som med liv och lust tog sig an den stora utmaningen att bygga en helt ny läkarutbildning och en helt ny typ av fakultet.

Johnny Ludvigsson har haft alla de funktioner en universitetslärare kan ha i ett problembaserat utbildningssystem, från fallkonstruktör och basgruppshandledare till prodekan med ansvar för grundutbildning. Han har dessutom ett stort antal publikationer med pedagogisk inriktning och hans uthållighet vad gäller de etiska frågornas plats i grundutbildningarna är legendarisk.

Bergdahlkommittén kunde inte ha fått en mer värdig kandidat till den första prisutdelningen."

 

 


Läs merVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll