Seminarieserien våren 2017 handlade om social trygghet, god ekonomisk hushållning och samverkan mellan olika aktörer. 

CKS seminarieserie VT 2017 Välfärd för alla 

Seminarierna hölls i Vadstena, Kinda och Valdemarsvik i samarbete med våra medlemskommuner. Temat har stor kommunstrategisk betydelse: lokal välfärdspolitik som lyckas ta hänsyn till socialtjänstlagens krav, demokratiska värden, trygghet för alla och god ekonomisk hushållning.
 

Att samverka för äldre med sammansatta behov

Vadstena 9 mars 2017: Hur kan kommunerna organisera sin strategiska samverkan med hälso- och sjukvården och den ideella och privata sektorn, samtidigt som man tar hänsyn till det demokratiska ansvarstagandet? Att man lyckas är helt avgörande för att kunna utföra uppdraget gentemot äldre med sammansatta behov av vård och omsorg.
Staffan Johansson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, bedriver ett pågående forskningsprojekt som undersöker erfarenheter av samverkan från politiker och tjänstemän från kommuner och landsting, liksom företrädare för ideella organisationer och privata omsorgsentreprenörer.

När resurserna inte räcker för att uppfylla lagkraven

Kisa, 27 april: Alla människor har enligt socialtjänstlagen rätt till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det ställer stora krav på kommunerna som brottas med att uppfylla lagkraven, samtidigt som de har begränsade resurser.

Hur kan kommunerna uppnå både god välfärd och god ekonomisk hushållning? Förmågan att leda, styra och organisera verksamheter blir helt central för att de ska lyckas. 
Kerstin Johansson, biträdande professor i socialt arbete, och Robert Jonsson, ekonomie doktor, båda verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), presenterade pågående forskning och en nulägesanalys av kommunernas välfärdsförvaltningar och hur kommunerna gör i praktiken för att klara av detta.

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Valdemarsvik 4 maj 2017: Med en allt större andel äldre medborgare ställs kommunerna inför nya utmaningar för att tillgodose olika behov av omsorg, vård och service. Hur ska landsbygdskommuner kunna erbjuda äldreomsorg med samma kvalitet som idag, till en växande andel äldre men med minskade skatteintäkter? Många äldre på landsbygden vill dessutom bo kvar hemma, vilket i sig ställer krav på kommunerna. Då får civilsamhället en allt större betydelse i omsorgen av dem. Civilsamhället i form av till exempel pensionsföreningar och kyrkan kompletterar den omsorg som kommunerna erbjuder. 

Marianne Abramsson, docent i kulturgeografi vid Avdelningen åldrande och social förändring (ASC) vid Linköpings universitet, talade utifrån ett genomfört forskningsprojekt om hur det här går till i tre östgötska landsbygdskommuner (Ydre, Åtvidaberg och Valdemarsvik). Varje kommun har sin strategi. Studien har bland annat resulterat i CKS-rapporten ”Omsorgen om landsbygdens äldsta: Kommuner och civilsamhälle i fokus”. 

Genomförda seminarier

Att samverka för äldre med sammansatta behov

Staffan Johansson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, forskar just nu om de samverkansorgan som finns i många kommuner och som ska göra vården bättre för människor med olika vårdbehov.

Kontakt

Tidigare seminarieserier