Forskningsstudie visar hur ett brett införande av läkemedlet empagliflozin hos patienter diabetes typ 2 och samtidigt kardiovaskulär sjukdom skulle påverka hälsa och sjukvårdskostnader i svensk rutinsjukvård.

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi på Linköpings universitet har i en 5 årig uppföljning i register studerat patienter med diabetes typ 2 i Östergötland med avseende på sjukvårdskonsumtion, kostnader och överlevnad.

Bakgrunden till denna studie är att diabetes typ 2 (T2D) blivit allt vanligare på senare år och innebär en ökad risk för följdsjukdomar, inte minst hjärt-kärlsjuklighet. Patienter med T2D och etablerad hjärt-kärlsjukdom är en extra utsatt grupp med kraftigt förhöjd risk för ytterligare hjärt-kärlkomplikationer och för tidig död. Det är därför viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden.

Den femåriga uppföljningen visar att patienter med T2D och hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt lever drygt sex månader kortare och har 68% högre hälso- och sjukvårdskostnader jämfört med övriga patienter med T2D.

En analys genomfördes sedan av hur ett brett införande av SGLT2-hämmaren empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom skulle påverka kostnader och överlevnad. Studien visar att ett brett införande av läkemedlet kan förbättra situationen för patientgruppen med en längre överlevnad till en låg kostnad. I genomsnitt lever en patient behandlad med empagliflozin 96 dagar längre än om empagliflozin inte förskrivs, sett över en femårsperiod.

- Empagliflozin har i randomiserade studier visats ha skyddande effekt mot hjärt-kärlsjuklighet och ge en gynnsam effekt på överlevnad. Vår registerstudie visar vilka effekter på hälsa och kostnader som ett brett införande av moderna diabetesläkemedel i svensk rutinsjukvård bland patienter med T2D och etablerad hjärt-kärlsjukdom skulle få, säger Lars-Åke Levin.

Att förskriva empagliflozin till T2D patienter med hjärt-kärlsjukdom beräknas även minska kostnader för vård, även om detta inte fullt ut kompenserar för merkostnaden av läkemedlet. Slutsatsen är att behandling med empagliflozin i den utsatta patientgrupp som har T2D och etablerad hjärt-kärlsjukdom är såväl medicinskt effektivt som kostnadseffektivt.

Författare till rapporten:
Lars Bernfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wiréhn, Lars-Åke Levin

Ladda ner rapporten här.

Finansiärer och metodstöd:
Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd och Region Östergötland för finansiering och kunskap samt data.

Forskningsverksamhet