Doktorsexamen

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hp godkänd. 

De flesta avhandlingar vid medicinska fakulteten är sammanläggningsavhandlingar som baseras på ett antal delarbeten. Delarbetena omges av en ramberättelse skriven på engelska, som tillsammans med ingående delarbeten utgör avhandlingen. Det finns också möjlighet att disputera på en monografiavhandling. Samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten ska följa LiU:s grafiska profil. 

Avhandlingen ska omfatta minst två delarbeten, vanligtvis fler, men sällan fler än fyra. Det exakta antalet som krävs beror av de enskilda arbetenas kvalitet, omfång och inte minst den roll doktoranden haft i tillkomsten av respektive delarbete. Det finns ingen begränsning för hur många avhandlingar en specifik publikation kan användas i – den avgörande faktorn är om den enskilda doktoranden har gjort en betydande insats i arbetet.

Minst två delarbeten ska vara accepterade/publicerade i refereegranskade tidskrifter med internationell spridning, eller vara ”open access”-publikationer med refereeförfarande. Doktoranden ska vara försteförfattare på minst ett av de accepterade arbetena.

Högst hälften av delarbetena som ska ingå in en avhandling får ha publicerats/accepterats för publikation före antagningen till forskarutbildning. Inget delarbete får ha publicerats mer än fem år före antagning till forskarutbildning.

Doktoranden ska ha deltagit i samtliga delar av publikationsprocessen för vetenskapliga arbeten.

Doktoranden ska ha uppfyllt minst 30 hp forskarutbildningskurser och övriga moment: 

 • 16 hp obligatoriska kurser
 • 8 hp valbara varav minst 6 hp ämnesspecifika
 • minst 6 hp övriga moment såsom deltagande i internationella konferenser, seminarieserier/Journal Club och vistelse hos annan forskargrupp.

Licentiatexamen

Doktoranden ska ha uppfyllt minst 18 hp forskarutbildningskurser:

 • 16 hp obligatoriska kurser
 • 2 hp valbara kurser.

Inlämningstider 

Lämna in till
institution senast
Tas upp på FUN-
sammanträde
Disputationsdatum
2024-05-13 2024-06-03 2024-09-30 – 2024-10-27
2024-08-05 2024-08-26 2024-10-28 – 2024-11-24
2024-09-09 2024-09-30 2024-11-25 – 2024-12-22
2024-10-07 2024-10-28 2024-12-23 – 2025-01-26
2024-11-04 2024-11-25 2025-01-26 – 2025-03-23
2024-12-16 2025-01-20 2025-03-24 – 2025-04-27
2025-02-03 2025-02-24 2025-04-28 – 2025-05-25
2025-03-03 2025-03-24 2025-05-26 – 2025-06-08
2025-04-14 2025-05-05 2025-08-25 – 2025-09-28
2025-05-12 2025-06-02 2025-09-29 – 2025-10-26
2025-08-04 2025-08-25 2025-10-27 – 2025-11-23
2025-09-01 2025-09-22 2025-11-24 – 2025-12-31
 2025-09-29  2025-10-20 2026-01-01 – 2026-01-25
 2025-11-03  2025-11-24 2026-01-26 – 2026-03-23

Disputation och licentiat vid Medicinska fakulteten

Ansökan om disputation

Anmälan om disputation lämnas till forskarutbildningssamordnaren vid respektive institution.

Anmälan ska bland annat innehålla förslag på fakultetsopponent, förslag på två ledamöter i betygsnämnden samt en ersättare. OBS! Fakultetsopponenten ska ej ha deltagit vid halvtidsseminariet.

Blankett hämtar du här - OBS! Listan över bilagor på sida 1 som ska inkluderas ansökan.

Pricklista

Pricklistan innehåller information om vad som ska göras inför disputationen.

Tid och plats för disputation

Disputation kan ske på helgfria vardagar. Det får maximalt genomföras två disputationer per dag vid Medicinska fakulteten (en på förmiddag och en på eftermiddag), medan flera licentiatseminarier kan genomföras samtidigt. Ett licentiatseminarium kan även genomföras samtidigt som en annan disputation vid Medicinska fakulteten (dock inte lämpligt om det är inom samma/gränsande ämnesområden).

I normalfallet sker disputation eller licentiatseminarium vid Campus US, Campus Norrköping eller Campus Valla.

Disputation och licentiatseminarium kan även genomföras vid Länssjukhuset i Ryhov (Jönköping), Lasarettet i Kalmar, samt Universitetssjukhuset i Örebro för de forskarstuderande vars forskarutbildning har haft en tydlig anknytning till respektive ort (region/landsting).

Kom ihåg att i god tid innan ta kontakt med Digitaliseringsavdelningen för teknisk support inför och vid disputationen.

Betygsnämnd, ordförande vid disputationen och fakultetsopponent

Betyg för doktorsavhandling ska bestämmas av en betygsnämnd som ska bestå av tre eller fem ledamöter.  Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall vara extern, det vill säga vara från ett annat universitet än LiU. Fakultetsopponenten och samtliga ledamöter i betygsnämnden ska vara minst docenter. FUS föreslår en intern betygsnämndsledamot från det fasta betygskollegiet, denne är ordförande vid disputationsakten. FUS föredrar disputationsärendet vid ett FUN-sammanträde då fakultetsopponent, samtliga betygsnämndsledamöter, ersättare samt ordförande vid disputationsakten utses.

Om möjligt ska någon av betygsnämndens ledamöter ha varit sakkunnig vid halvtidskontrollen. En av ledamöterna i betygsnämnden, normalt den som tillhör det fasta betygskollegiet, är sammankallande för betygsnämnden inför förhandsgranskning.

Förhandsgranskning

Efter att FUN utsett betygsnämnd sänds delarbetena till betygsnämnds-ledamöterna för förhandsgranskning. Vid granskningen ska en bedömning ske av om det framlagda avhandlingsarbetet med kursdel motsvarar en arbetsinsats om fyra års heltidsstudier, och håller en god internationell standard. Om så är fallet ska anmälan till disputation tillstyrkas. Avrådan ska motiveras skriftligen och sammankallande i betygsnämnden ska kontakta FUN:s ordförande för diskussion om fortsatt handläggning.

Ansökan om licentiatseminarium

Anmälan om licentiatseminarium görs på förtryckt blankett och ska tillsammans med bilagor innehålla följande:

 • Förslag på examinator och två sakkunniga: Handledare i samråd med ämnesföreträdaren föreslår examinator och två sakkunniga varav åtminstone en ska vara extern ledamot, det vill säga inte anställd vid eller affilierad till Linköpings universitet.
 • Examinator och sakkunniga ska vara docenter eller professorer, samt ha vidtalats och accepterat uppdraget vid anmälan till licentiatseminarium.
 • Förslag på värd för seminariet: Handledare i samråd med ämnesföreträdaren föreslår värd för seminariet, vilken vanligtvis är huvudhandledaren eller ämnesföreträdaren.
 • Kort beskrivning av de ingående delarbetena och specifikation av samtliga medförfattares insatser och särskilt doktorandens insats i det vetenskapliga arbetet. I de fall ett arbete också använts eller ska användas i en annan licentiatuppsats eller doktorsavhandling ska en ingående beskrivning göras av de olika doktorandernas insatser.
 • Registrerings- och resultatutdrag ur Ladok där genomgångna forskarutbildningskurser, aktivitet och andra moment redovisas.
 • Kopia av den fastställda elektroniska individuella studieplanen.
 • Kopia av ett av respondenten undertecknat medgivande för elektronisk publicering.
 • Licentiatuppsatsens delarbeten i elektronisk form, alternativt hela licentiatuppsatsen i elektronisk form, om den utgörs av en monografi.
 • Jävsintyg som undertecknats av ämnesföreträdaren, samtliga handledare, doktoranden och forskarutbildningsstudierektorn (FUS).

Blankett för anmälan om licentiatseminarium

Pricklista

Pricklistan innehåller information om vad som ska göras inför licentiatseminariet.

Pricklista inför licentiatseminarium

Handläggning av licentiatansökan

En licentiatanmälan handläggs enligt följande:

 1. Anmälan till licentiatseminarium lämnas till forskarutbildningssamordnare vid institutionen. Tidpunkt för inlämning framgår nedan.
 2. FUS kontrollerar att föreslagen examinator och föreslagna sakkunniga inte är jäviga, att erforderligt antal poäng i forskarutbildningen är uppfyllda.
 3. FUS föredrar det individuella ärendet för FUN som fastställer tid och plats för seminariet, samt utser examinator och sakkunniga för seminariet.
 4. FUN ansvarar sedan för att sända delarbetena och licentiatanmälan till examinator och sakkunniga för förhandsgranskning.
 5. FUN:s ordförande bestämmer om godkännande av seminarieanmälan.

Kontaktpersoner vid planering av disputation/licentiatseminarium

Vänligen se pricklistorna för disputation respektive licentiatseminarium för detaljerad information angående respektive punkt nedan.

Boka tid för disputationen/licentiatseminariet

Annelie Munther
E-post: annelie.munther@liu.se
Telefon: 013-28 20 35

Boka lokal för disputationen/licentiatseminariet

Lokalbokningen
E-post: schemaochlokalbokning@liu.se
Telefon: 013-28 13 30

Anmälan om disputation/licentiatseminarium

Lämnas till kontaktpersoner vid institutionen.

Tryckning av avhandling

LiU-Tryck
E-post: liutryck@liu.se
Telefon: 013-28 10 55

Linköpings universitets bibliotek

ISSN- och ISBN-nummer, samt nummer i Medicinska fakultetens avhandlingsserie.
E-post: isbn@bibl.liu.se

Publicering elektroniskt LiU E-press

LiU Electronic Press

Populärvetenskaplig sammanfattning

Skicka en populärvetenskaplig sammanfattning till Medicinska fakultetens kansli och Kommunikations- och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet.

Här hittar du e-postadresser i Outlook för att skicka sammanfattningen

Spikning - gäller vid disputation

 1. Boka tid hos dekanus sekreterare för dekanus påskrift av två spikningsexemplar.
  Annelie Munther
  E-post: annelie.munther@liu.se
  Telefon: 013-28 20 35
 2. Kontakta universitetets registrator angående spikning.
  Telefon: 013-28 10 03

Teknisk utrustning i disputationslokalen

Digitaliseringsavdelningen kan hjälpa till med tekniken vid större evenemang, till exempel disputationer.

Teknikstöd vid disputationer (LiU-id krävs)

Ta ut examen

Ansök om examensbevis via Lisam

Ansökan lämnas in till

Blanketter för disputations- och licentiatansökan skall lämnas in till handläggare på respektive institution.

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

 • Registrator Eva Zurawski, BKV, Hus 511, plan 12, Campus US.
 • Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström, BKV, Hus 511 plan 12, Campus US.
 • Biträdande forskarutbildningsstudierektor Giannis Spyrou, BKV, Hus 420, ingång 68, Campus US.

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

 • Registrator Kajsa Bendtsen, HMV, Hus 511, plan 14, Campus US.
 • Forskarutbildningsstudierektor Anita Kärner Köhler, HMV, Kåkenhus, 601 74 Norrköping.
 • Forskarutbildningsstudierektor Lasse Jensen, HMV.
 • Forskarutbildningsstudierektor Bijar Ghafouri, HMV.

OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej.

Protokoll för licentiatseminarium och disputation skickas till Annelie Munther, Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 1, 581 83 Linköping.

Avhandlingens utformning och omfattning

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hp godkänd.

De flesta avhandlingar vid medicinska fakulteten är sammanläggningsavhandlingar som baseras på ett antal delarbeten. Delarbetena omges av en ramberättelse skriven på engelska, som tillsammans med ingående delarbeten utgör avhandlingen. Det finns också möjlighet att disputera på en monografiavhandling. Samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten ska följa LiU:s grafiska profil, se sidan Tryckning och sammanfattning.

Rekommendation till utformning av ramberättelse (pdf)

För doktorander antagna från och med 1 juli 2007 gäller följande för doktorsavhandlingens utformning och omfång:

 • avhandlingen ska omfatta minst två delarbeten, vanligtvis fler, men sällan fler än fyra. Det exakta antalet som krävs beror av de enskilda arbetenas kvalitet, omfång och inte minst den roll doktoranden haft i tillkomsten av respektive delarbete. Det finns ingen begränsning för hur många avhandlingar en specifik publikation kan användas i – den avgörande faktorn är om den enskilda doktoranden har gjort en betydande insats i arbetet
 • minst två delarbeten ska vara accepterade/publicerade i refereegranskade tidskrifter med internationell spridning, eller vara ”open access”-publikationer med refereeförfarande 
 • doktoranden ska vara försteförfattare på minst ett av de accepterade arbetena  
 • högst hälften av delarbetena som ska ingå in en avhandling får ha publicerats/accepterats för publikation före antagningen till forskarutbildning. Inget delarbete får ha publicerats mer än fem år före antagning till forskarutbildning
 • doktoranden ska ha deltagit i samtliga delar av publikationsprocessen för vetenskapliga arbeten 

För doktorander antagna före 1 juli 2007 finns följande alternativ:

 • Kvarstå i tidigare forskarutbildningsämne med tillhörande Allmän studieplan. Kurs- och momentkrav kvarstår enligt tidigare. Allmän studieplan och krav vid examination kvarstår d.v.s. vid en sammanläggningsavhandling gäller att doktoranden författat minst fyra vetenskapliga artiklar i vilka vederbörande gjort en självständig och framträdande insats. I övrigt gäller samma regler som ovan.
 • Byta till forskarutbildningsämne Medicinsk vetenskap med tillhörande Allmän studieplan. Kurs och momentkrav följer då vad som sägs under Kurser och andra moment i forskarutbildningen vid HU. Krav vid examination se För antagna från och med 1 juli 2007.

Aktivitetsgrad

För doktorander antagna från och med 1/7 2007 ska senast den termin disputation genomförs, ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande två år på 100 procent. För doktorander antagna från och med 1/1 2009 ska senast den termin disputation genomförs, ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande tre år på 100 procent.

Adresser vid vetenskaplig publicering

För att fakulteten och den medicinska forskningen i Östergötland skall få rätt nivå på statsanslag krävs korrekt adress vid vetenskaplig publicering.

Här nedan anges korrekta adresser under respektive tillhörighet.

Forskare som enbart är knuten till Linköpings universitet

Institution, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

Forskare som är knuten till Region Östergötland

Klinik, Institution, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Cardiology in Linköping, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

Forskare utanför Region Östergötland men som är knuten till LiU 

Klinik, Landsting/Region, och Institution, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Cardiology in Västervik, Kalmar County Council, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

Forskare som tillhör en centrumbildning inom LiU

Två adresser bör anges. Dock måste "Linköping University" finnas med i båda adresserna.
Exempel 1: Department of Radiology in Linköping, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
Exempel 2: Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping, Sweden 

Publikationslista

Lista över fullständiga engelska publikationsadresser för forskare från den medicinska fakulteten samt Region Östergötland (pdf)

Tryckning, sammanfattning och publicering

Mall för omslag till avhandling (ppt)

OBS! Engelsk titel skrivs enligt brittisk standard, det vill säga stor bokstav på substantiv, pronomen, adjektiv, verb och adverb. Men inte på artiklar, prepositioner och konjunktioner. Se LiU:s språkguide (Liunet)

Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

Tryckning

Ta kontakt med LiU-Tryck (Liunet) så tidigt som möjligt, gärna tre månader innan planerad disputation. Planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid, cirka fyra veckor innan disputationen.

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

Avhandlingen ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (cirka en sida). Du ska även skriva en svensk rubrik till sammanfattningen. Den bör inte översättas ordagrant från den engelska rubriken.

Den här texten riktar sig till andra än dem som vanligen läser vetenskapliga tidskrifter. Det är viktig att texten beskriver det unika, intressanta, användbara, omvälvande, etc. med ditt arbete. Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör därför inte vara en översättning av "Abstract". I den här texten bör du undvika att använda det inomvetenskapliga fackspråket.

En populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skickas via e-post till:

 • Medicinska fakultetens kansli
 • Kommunikations- och marknadsavdelningen
 • Region Östergötland

Här hittar du alla e-postadresser för att skicka sammanfattningen

Publicering - LiU E-press

Avhandlingen skall publiceras elektroniskt via LiU E-press. Påskrivet publiceringsmedgivande i original skall skickas till LiU E-press.

Råd och tips

Spikning

Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling. Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Det sker genom att doktoranden spikar ett exemplar av avhandlingen på universitetets officiella spikträd som finns i Studenthuset, Campus Valla.

Meningen är att allmänheten ska få en chans att läsa avhandlingen i förväg och sedan kunna opponera vid disputationen. Före spikningen ska dekanen godkänna den tryckta avhandlingen för spikning. Spikning kan ske från och med första måndagen i augusti fram till fredagen före midsommarafton.

Nedan följer en beskrivning av de saker en doktorand ska göra inför, under och efter spikningen:

 1. Boka tid för spikningssamtal med dekanen
  Spikningssamtalet är ett kortare samtal kring avhandlingen och kan genomföras på plats på Medicinska fakultetens kansli eller digitalt. I vissa fall är det en prodekan som genomför samtalet. Boka via epost: dekanus.medfak@liu.se. Innan samtalet äger rum skickas avhandlingen (kappan) samt bibliotekskvitto i elektronisk form till dekan/prodekan.
 2. Boka tid för spikning i Studenthuset
  När doktoranden fått meddelande om vilken tid spikningssamtalet ska ske tar hen kontakt med registrator vid DA-enheten (registrator@liu.se) för att boka in en tid för spikningen i Studenthuset. Registrator informerar universitetsbiblioteket (UB) att doktoranden har bokat in sig för spikning. UB kontaktar doktoranden för att erbjuda hen möjligheten att förbereda ett spikprat som hålls i samband med spikningen i Studenthuset.
 3. Leverera exemplar av avhandlingen till Universitetsbiblioteket
  Doktoranden levererar tio referensexemplar av avhandlingen till Universitetsbiblioteket.
 4. Genomför spikningssamtalet med dekanen 
  Till spikningssamtalet tar doktoranden med sig det exemplar av avhandlingen som ska spikas i Studenthuset. Efter genomfört samtal skriver dekanen, eller prodekanen, på avhandlingen att den må spikas.
 5. Besök registrator i D-huset, Campus Valla
  Doktoranden besöker registrator i D-huset på den tid som är avtalad för spikningen. Registrator ankomststämplar avhandlingen och noterar ett diarienummer i den. Registrator hänvisar sedan doktoranden vidare till Studenthuset för genomförandet av själva spikningen. Registrator diarieför avhandlingen.
 6. Genomför den officiella spikningen i Studenthuset, Campus Valla
  Doktoranden spikar avhandlingen på spikträdet i Studenthuset efter besöket hos registrator. Om hen förberett ett spikprat hålls det i samband med spikningen. Hammare och spik för användning under spikningen finns att låna hos bibliotekarie i informationsdisken i Studenthuset, plan 3 (ej Infocenter). Det går även att låna med sig hammare och spik från Medicinska fakultetens kansli - kontakta dekanens sekreterare Marie Gärdeman, dekanus.medfak@liu.se.
 7. Genomför spikningen hos Medicinska fakulteten, ingång 65, plan 09, Campus US
  Ett av exemplaren ska även spikas på Medicinska fakultetens spikstock utanför Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus US.
 8. Publicera avhandlingen via LiU E-press
  När spikningen i Studenthuset och Cellskapets entré ägt rum ska doktoranden publicera sin avhandling via LiU E-press. 
  LiU E-press: Publicera avhandling

Vad händer vid disputationen?

Vid disputationsakten finns dels en värd, dels en ordförande. Vanligtvis är ämnesföreträdaren värd, eller om denne har förfall huvudhandledaren. Jäv behöver ej beaktas. Ordföranden för disputationsakten är den som av FUN utsetts att sammankalla betygsnämnden vid förhandsprövningen.

Värden hälsar välkommen till disputationsakten, presenterar respondent, titel på avhandlingen, fakultetsopponent, betygsnämndsledamöterna, samt huvud- och biträdande handledare. Han/hon överlämnar därefter ordet till ordföranden för disputationsakten.

 • Värden förklarar disputationen öppnad samt redogör för ordningen vid disputationen.
 • Respondent anmäler eventuella korrektioner i avhandlingen och kan vid behov dela ut erratalista.
 • Fakultetsopponent ger en kort populärvetenskaplig introduktion av avhandlingen och det forskningsfält som behandlats.
 • Respondent eller fakultetsopponent presenterar avhandlingens huvudsakliga resultat och slutsatser.
 • Fakultetsopponent diskuterar avhandlingen med respondent, påtalar styrkor och brister samt ställer frågor som respondenten skall besvara.
 • Ordföranden låter betygsnämnden ställa frågor.
 • Ordföranden efterhör om församlingen önskar ställa frågor.
 • Ordföranden avslutar disputationen och kallar betygsnämnden till omedelbart sammanträde för beslut om betyg. Betygsnämnden utser vid sitt sammanträde en ordförande inom sig.

Vad händer om en betygsnämndsledamöter eller fakultetsopponent inte kan närvara?

Vad händer vid förhinder senast dagen före disputation?

Om det uppstår giltigt förfall för ordinarie betygsnämndsledamot att tjänstgöra vid disputationen senast dagen före disputationen, skall detta anmälas till FUN:s ordförande, eller vid förfall för denne vice ordföranden. FUN:s ordförande/vice ordförande kan då besluta om att ersättaren skall gå in som ordinarie ledamot, eller besluta om annan lösning.

Om fakultetsopponent blir förhindrad att genomföra sitt uppdrag senast dagen före disputationen, skall FUN:s ordförande eller vid förfall för denne vice ordföranden omedelbart kontaktas, och har då att fatta beslut om hur situationen skall lösas.

Vad händer vid förhinder på disputationsdagen?

Om betygsnämndsledamot eller fakultetsopponent på disputationsdagen meddelar förhinder att genomföra sitt uppdrag, eller ej infinner sig till disputationens början, har den som är sammankallande i betygsnämnden och tillika ordförande för disputationsakten delegation att utse ersättare. Om nödvändigt kan disputationsakten ajourneras under högst 2 timmar.

För utebliven intern betygsnämndsledamot kan en ojävig docent utses.

För utebliven fakultetsopponent kan någon av betygsnämndsledamöterna utses. Denne betygsnämndsledamot ersätts då antingen av den tidigare av FUN utsedde ersättaren, eller om denne inte akut kan fullgöra uppdraget, av en ojävig docent.

Vid förfall för extern ledamot krävs ersättare från annan fakultet än Medicinska fakulteten.

Efter genomförd disputation skall FUN delges omständigheterna.

Ansök om examensbevis för forskarutbildning

Efter godkänd disputation eller godkänt licentiatseminarium ska examen tas ut. Alla examensbevis utfärdas endast digitalt.

Ansöka om examen eller kursbevis (Liunet)

Promotionshögtid

Sedan 1973 arrangerar LiU promotionshögtider dit alla nydisputerade inbjuds för att på traditionellt akademiskt sätt markera övergången till livet som disputerad. Promotionshögtiden äger rum under våren. Promoveringen är ett högtidligt och minnesvärt sätt att avsluta din forskarutbildning på. Promotionshögtiden består av två delar, själva promoveringen och därefter middag. Till promoveringen kan du bjuda in familj och vänner. Inträdet är kostnadsfritt (dock behövs biljett). Till middagen bjuds du och en gäst. Du kan därutöver bjuda med ytterligare två betalande gäster.

Ceremonin bygger på traditioner från medeltiden och promovera betyder just föra fram. Under promotionsakten erhåller du tre tecken på din värdighet, insignier.

 • Huvudbonaden är vid medicinsk, ekonomisk och teknisk examen en doktorshatt.
 • Ringen är trohetens symbol. Precis som ringen i äktenskapet symboliserar samhörighet uttrycker ringen doktorns förbund med/trohet mot vetenskapen. Den bärs traditionellt på vänster ringfinger (utanför vigsel/förlovningsringen). Ringar utdelas inte vid ceremonin.
 • Diplomet som förr var det konkreta beviset som den promoverade hade att visa upp då han eller hon till exempel sökte en tjänst. Idag har diplomet ingen formell betydelse utan är endast ett bevis på att innehavaren är promoverad.

Den som utför promotionen kallas promotor. Promotor inleder akten med att förklara att hon eller han är utsedd av fakulteten att utföra promotionen. Därefter kröner promotorn sig själv med en lagerkrans. Promotor står i katedern på parnassen och välkomnar där de nya doktorerna, promovendi. Promotor överräcker insignierna och för den som promoveras genom katedern, över parnassen till den andra sidan. Denna rörelse symboliserar upphöjelsen från student till lärare.

Eftersom latin var det gemensamma språket för vetenskapsmännen i Europa under medeltiden, från vars tid ceremonin stammar, talade man alltid i dessa ceremoniella sammanhang latin. Idag har promotorn rätt att välja vilket språk han/hon vill och använder ofta en blandning av latin och svenska.

Blanketter