Disputation eller licentiatseminarium vid Medicinska fakulteten

Doktorsexamen

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hp godkänd. 

De flesta avhandlingar vid medicinska fakulteten är sammanläggningsavhandlingar som baseras på ett antal delarbeten. Delarbetena omges av en ramberättelse skriven på engelska, som tillsammans med ingående delarbeten utgör avhandlingen. Det finns också möjlighet att disputera på en monografiavhandling. Samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten ska följa LiUs grafiska profil. 

Avhandlingen ska omfatta minst två delarbeten, vanligtvis fler, men sällan fler än fyra. Det exakta antalet som krävs beror av de enskilda arbetenas kvalitet, omfång och inte minst den roll doktoranden haft i tillkomsten av respektive delarbete. Det finns ingen begränsning för hur många avhandlingar en specifik publikation kan användas i – den avgörande faktorn är om den enskilda doktoranden har gjort en betydande insats i arbetet.

Minst två delarbeten ska vara accepterade/publicerade i refereegranskade tidskrifter med internationell spridning, eller vara ”open access”-publikationer med refereeförfarande. Doktoranden ska vara försteförfattare på minst ett av de accepterade arbetena.  

Högst hälften av delarbetena som ska ingå in en avhandling får ha publicerats/accepterats för publikation före antagningen till forskarutbildning. Inget delarbete får ha publicerats mer än fem år före antagning till forskarutbildning.

Doktoranden ska ha deltagit i samtliga delar av publikationsprocessen för vetenskapliga arbeten. 

Doktoranden ska ha uppfyllt minst 30 hp forskarutbildningskurser och övriga moment 

 • 16 hp obligatoriska kurser 
 • 8 hp valbara varav minst 6 hp ämnesspecifika 
 • minst 6 hp övriga moment såsom deltagande i internationella konferenser, seminarieserier/Journal Club och vistelse hos annan forskargrupp

Licentiatexamen 

Doktoranden ska ha uppfyllt minst 18 hp forskarutbildningskurser

 • 16 hp obligatoriska kurser 
 • 2 hp valbara kurser 

Mer text kommer så fort de nya riktlinjerna är klara.

Inlämningstider 

Lämna in till
institution senast
Tas upp på FUN-
sammanträde
Disputationsdatum
 23-03-06  23-03-27  23-05-23--23-06-11
 23-04-11  23-05-02  23-08-28--23-09-24
 23-05-08  23-05-29  23-09-25--23-10-22
 23-08-07  23-08-28  23-10-23--23-11-26
 23-09-04  23-09-25  23-11-27--23-12-17
 23-10-02  23-10-23  23-12-18--24-01-21
 23-11-06  23-11-27  24-01-22--24-03-11
 2024    
 23-12-19  24-01-22  24-03-12--24-04-18
 24-02-05  24-02-26  24-04-19--24-05-19
 24-03-04  24-03-25  24-05-20--24-06-09
 24-04-15  24-05-06  24-08-26--24-09-29
 24-05-13  24-06-03  24-09-30--24-10-27
 24-08-05  24-08-26  24-10-28--24-11-24
 24-09-09  24-09-30  24-11-25--24-12-22
 24-10-07  24-10-28  24-12-23--25-01-26
 24-11-04  24-11-25  25-01-26--25-03-23

Disputation och licentiat vid Medicinska fakulteten

Ansökan om disputation

Anmälan om disputation lämnas till forskarutbildningssamordnaren vid respektive institution.

Anmälan ska bland annat innehålla förslag på fakultetsopponent, förslag på två ledamöter i betygsnämnden samt en ersättare. OBS! Fakultetsopponenten ska ej ha deltagit vid halvtidsseminariet.

Blankett hämtar du här - OBS! Listan över bilagor på sida 1 som ska inkluderas ansökan
 

Pricklista

Pricklistan innehåller information om vad som ska göras inför disputationen.

 

Tid och plats för disputation

Disputation kan ske på helgfria vardagar. Det får maximalt genomföras två disputationer per dag vid MedFak (en på förmiddag och en på eftermiddag), medan flera licentiatseminarier kan genomföras samtidigt. Ett licentiatseminarium kan även genomföras samtidigt som en annan disputation vid Medfak (dock inte lämpligt om det är inom samma/gränsande ämnesområden).

I normalfallet sker disputation eller licentiatseminarium vid Campus US, Campus Norrköping eller Campus Valla.

Disputation och licentiatseminarium kan även genomföras vid Länssjukhuset i Ryhov (Jönköping), Lasarettet i Kalmar, samt Universitetssjukhuset i Örebro för de forskarstuderande vars forskarutbildning har haft en tydlig anknytning till respektive ort (landsting).

Kom ihåg att i god tid innan ta kontakt med LiU-IT för teknisk support inför och vid disputationen.

Betygsnämnd, ordförande vid disputationen och fakultetsopponent

Betyg för doktorsavhandling ska bestämmas av en betygsnämnd som ska bestå av tre eller fem ledamöter.  Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall vara extern, dvs vara från annat universitet än LiU. Fakultetsopponenten och samtliga ledamöter i betygsnämnden ska vara minst docenter. FUS föreslår en intern betygsnämndsledamot från det fasta betygskollegiet, denne är ordförande vid disputationsakten. FUS föredrar disputationsärendet vid ettFUN-sammanträde då fakultetsopponent, samtliga betygsnämndsledamöter, ersättare samt ordförande vid disputationsakten utses.

Om möjligt ska någon av betygsnämndens ledamöter ha varit sakkunnig vid halvtidskontrollen. En av ledamöterna i betygsnämnden, normalt den som tillhör det fasta betygskollegiet, är sammankallande för betygsnämnden inför förhandsgranskning.

 

Förhandsgranskning

Efter att FUN utsett betygsnämnd sänds delarbetena till betygsnämnds-ledamöterna för förhandsgranskning. Vid granskningen ska en bedömning ske av om det framlagda avhandlingsarbetet med kursdel motsvarar en arbetsinsats om 4 års heltidsstudier, och håller en god internationell standard. Om så är fallet ska anmälan till disputation tillstyrkas. Avrådan ska motiveras skriftligen och sammankallande i betygsnämnden ska kontakta FUN’s ordförande för diskussion om fortsatt handläggning.

 

 

 

Ansökan om licentiatseminarium

Pricklista

Pricklistan innehåller information om vad som ska göras inför licentiatseminariet.

Anmälan till licentiatseminarium som lämnas till handläggaren ska innehålla:

 • Från ämnesföreträdaren: Förslag på två ledamöter varav minst en extern sakkunnig (utanför LiU). Båda skall vara lägst docenter. De sakkunniga skall ha vidtalats och accepterat uppdraget vid anmälan till licentiatseminarium. Ordförande vid licentiatseminarium är normalt ämnesföreträdaren. Om ämnesföreträdaren är huvud- eller biträdande handledare skall den interne betygsnämnsledamoten vara ordförande. Ordförande ska vara lägst docent.
 • Från huvudhandledaren: Kort beskrivning av de ingående delarbetena och specifikation av den forskarstuderandes egna insats i det vetenskapliga arbetet. I de fall ett arbete också använts vid en annan licentiat- eller doktorsavhandling skall en ingående beskrivning göras av de olika författarnas insatser. Ett arbete kan högst användas vid två disputationstillfällen och då endast om respektive doktorands insatser tydligt kan beläggas. Om ett arbete används i en licentiatavhandling och senare i någon annans doktorsavhandling, kan det alltså inte användas i en annan doktors- eller licentiatavhandling.
 • Utdrag ur Ladok där genomgångna forskarutbildningskurser och moment redovisas.
 • Individuell studieplan (inklusive samtliga individuella studieplaner som reviderats under forskarutbildningen).
 • Ett av respondenten undertecknat medgivande för elektronisk publicering (frivilligt)
 • De i avhandlingen ingående delarbetena skickas i elektronisk form till forskarutbildningsadministratören vid institutionen. 
 • Jävsintyg som undertecknats av samtliga handledare, respondent, ämnesföreträdare och FUS.

Blankett hämtar du här

Handläggning av licentiatansökan

 • Anmälan till licentiatseminarium lämnas till handläggare vid institutionen
 • FUS kontrollerar att den föreslagna betygsnämnden inte är jävig, att erforderligt antal poäng i forskarutbildningen är uppfyllda samt att anmälan i övrigt följer de regler som fastställts
 • FUS föredrar det individuella ärendet för FUN som fastställer tid och plats för seminariet, samt utser betygsnämnd och ordförande/sammankallande för seminariet
 • Betygsnämnden förhandsgranskar och motiverar tillstyrkan till seminariet eller i förekommande fall avstyrkan
 • FUNs ordförande beslutar på delegation från FUN om godkännande av seminarieansökan

Kontaktpersoner vid planering av disputation/licentiatseminarium

Vänligen se pricklista för detaljerad information angående respektive punkt nedan

Boka tid för disputationen/licentiatseminariet

Annelie Munther
E-post: annelie.munther@liu.se 
Telefon: 013-28 20 35

Boka lokal för disputationen/licentiatseminariet

Lokalbokningen
E-post:1330@liu.se 
Telefon: 013-28 13 30

Anmälan om disputation/licentiatseminarium

Lämnas till kontaktpersoner vid institutionen.

Tryckning av avhandling

LiU-tryck
E-post: liutryck@liu.se 
Telefon: 013-28 66 35, 013-28 10 55

Linköpings universitets bibliotek

ISSN- och ISBN-nummer, samt nummer i Medicinska fakultetens avhandlingsserie
E-post: isbn@bibl.liu.se

Publicering elektroniskt LiU E-press

Mer information hittar du här

Populärvetenskaplig sammanfattning

Skickas bland annat till Medfak-kansliet och Kommunikationsavdelningen vid LiU
Här hittar du e-postadresser i Outlook för att skicka sammanfattningen

Spikning - gäller vid disputation
 • Boka tid hos dekanus sekreterare för dekanus påskrift av två spikningsexemplar
  Nico Rönnberg
  E-post: nico.ronnberg@liu.se
  Telefon: 013-28 22 41
 • Kontakta universitetets registrator angående spikning
  Telefon: 013-28 10 03
Teknisk utrustning i disputationslokalen

Mer information om teknisk utrusning hittar du här

Ta ut examen
 • Ansökan om examensbevis görs via Lisam
 • Information angående kåravgift - Kårservice

Ansökan lämnas in till

Blanketter för disputations- och licentiatansökan skall lämnas in till handläggare på respektive institution

BKV

 • Registrator Eva Zurawski, BKV, Hus 511, plan 12, Campus US
 • Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström, BKV, Hus 511 plan 12, Campus US
 • Bitr forskarutbildningsstudierektor Giannis Spyrou, BKV, Hus 420, ingång 68, Campus US

HMV

 • Registrator Kajsa Bendtsen, HMV, Hus 511, plan 14, Campus US.
 • Forskarutbildningsstudierektor Anita Kärner Köhler, HMV, Kåkenhus, 601 74 Norrköping. 
 • Forskarutbildningsstudierektor Lasse Jensen, HMV,
 • Forskarutbildningsstudierektor Bijar Ghafouri, HMV 

OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej

Protokoll för licentiatseminarium och disputation skickas till Annelie Munther, Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 1, 581 83 Linköping

 

Avhandlingens utformning och omfattning

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hp godkänd. 

De flesta avhandlingar vid medicinska fakulteten är sammanläggningsavhandlingar som baseras på ett antal delarbeten. Delarbetena omges av en ramberättelse skriven på engelska, som tillsammans med ingående delarbeten utgör avhandlingen. Det finns också möjlighet att disputera på en monografiavhandling. Samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten ska följa LiUs grafiska profil, se sidan Tryckning och sammanfattning.

Rekommendation till utformning av ramberättelse
 

För doktorander antagna från och med 1 juli 2007 gäller följande för doktorsavhandlingens utformning och omfång:

 • avhandlingen ska omfatta minst två delarbeten, vanligtvis fler, men sällan fler än fyra. Det exakta antalet som krävs beror av de enskilda arbetenas kvalitet, omfång och inte minst den roll doktoranden haft i tillkomsten av respektive delarbete. Det finns ingen begränsning för hur många avhandlingar en specifik publikation kan användas i – den avgörande faktorn är om den enskilda doktoranden har gjort en betydande insats i arbetet
 • minst två delarbeten ska vara accepterade/publicerade i refereegranskade tidskrifter med internationell spridning, eller vara ”open access”-publikationer med refereeförfarande 
 • doktoranden ska vara försteförfattare på minst ett av de accepterade arbetena  
 • högst hälften av delarbetena som ska ingå in en avhandling får ha publicerats/accepterats för publikation före antagningen till forskarutbildning. Inget delarbete får ha publicerats mer än fem år före antagning till forskarutbildning
 • doktoranden ska ha deltagit i samtliga delar av publikationsprocessen för vetenskapliga arbeten 

För doktorander antagna före 1 juli 2007 finns följande alternativ:

 • Kvarstå i tidigare forskarutbildningsämne med tillhörande Allmän studieplan. Kurs- och momentkrav kvarstår enligt tidigare. Allmän studieplan och krav vid examination kvarstår d.v.s. vid en sammanläggningsavhandling gäller att doktoranden författat minst fyra vetenskapliga artiklar i vilka vederbörande gjort en självständig och framträdande insats. I övrigt gäller samma regler som ovan.
 • Byta till forskarutbildningsämne Medicinsk vetenskap med tillhörande Allmän studieplan. Kurs och momentkrav följer då vad som sägs under Kurser och andra moment i forskarutbildningen vid HU. Krav vid examination se För antagna från och med 1 juli 2007.
 •  

  Aktivitetsgrad
  För doktorander antagna från och med 1/7 2007 ska senast den termin disputation genomförs, ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande två år på 100%. För doktorander antagna från och med 1/1 2009 ska senast den termin disputation genomförs, ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande tre år på 100%.

   

  Adresser vid vetenskaplig publicering

  För att fakulteten och den medicinska forskningen i Östergötland skall få rätt nivå på statsanslag krävs korrekt adress vid vetenskaplig publicering

  Här nedan anges korrekta adresser under respektive tillhörighet

  • Forskare som enbart är knuten till Linköpings universitet
   Institution, Universitet, Stad, Land
   Exempel: Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
    
  • Forskare som är knuten till Region Östergötland
   Klinik, Institution, Universitet, Stad, Land
   Exempel: Department of Cardiology in Linköping, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
    
  • Forskare utanför Region Östergötland men som är knuten till LiU 
   Klinik, Landsting/Region, och Institution, Universitet, Stad, Land
   Exempel: Department of Cardiology in Västervik, Kalmar County Council, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
    
  • Forskare som tillhör en centrumbildning inom LiU
   Två adresser bör anges. Dock måste "Linköping University" finnas med i båda adresserna
   Exempel 1: Department of Radiology in Linköping, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden
   Exempel 2: Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping, Sweden 

  Publikationslista

  Tryckning, sammanfattning och publicering

  OBS! Engelsk titel skrivs enligt brittisk standard, det vill säga stor bokstav på substantiv, pronomen, adjektiv, verb och adverb. Men inte på artiklar, prepositioner och konjunktioner. Se LiU:s språkguide här (Liunet)

  Tilldelning av avhandlingsnummer och ISBN

  Avhandlingar publicerade vid Linköpings universitet tilldelas ett ISBN nummer och ett nummer i den avhandlingsserie som avhandlingen ingår i. Universitetsbiblioteket tilldelar dig numret i serien samt avhandlingens ISBN-nummer.

  Tryckning

  Ta kontakt med LiU-Tryck så tidigt som möjligt, gärna tre månader innan planerad disputation. Planera så att din avhandling kommer att vara tryckt och klar i god tid, ca fyra veckor innan disputationen.

  Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

  Avhandlingen ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (ca en sida). Du ska även skriva en svensk rubrik till sammanfattningen. Den bör inte översättas ordagrant från den engelska rubriken.

  Den här texten riktar sig till andra än dem som vanligen läser vetenskapliga tidskrifter. Det är viktig att texten beskriver det unika, intressanta, användbara, omvälvande etc. med ditt arbete. Den populärvetenskapliga sammanfattningen bör därför inte vara en översättning av "Abstract". I den här texten bör du undvika att använda det inomvetenskapliga fackspråket.

  En populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skickas via e-post till:

  Publicering - LiU E-press

  Avhandlingen skall publiceras elektroniskt via LiU E-press. Påskrivet publiceringsmedgivande i original skall skickas till LiU E-press.

  Råd och tips

   

  Spikning

  Spikning är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling. Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Det sker genom att doktoranden spikar ett exemplar av avhandlingen på universitetets officiella spikträd som finns i Studenthuset, Campus Valla.

  Meningen är att allmänheten ska få en chans att läsa avhandlingen i förväg och sedan kunna opponera vid disputationen. Före spikningen ska dekanen godkänna den tryckta avhandlingen för spikning. Spikning kan ske från och med första måndagen i augusti fram till fredagen före midsommarafton.

  Nedan följer en beskrivning av de saker en doktorand ska göra inför, under och efter spikningen:

  1. Boka tid för spikningssamtal med dekanen
   Spikningssamtalet är ett kortare samtal kring avhandlingen och kan genomföras på plats på Medicinska fakultetens kansli eller digitalt. I vissa fall är det en prodekan som genomför samtalet. Innan samtalet äger rum skickas avhandlingen och bibliotekskvittot i elektronisk form till dekanus.medfak@liu.se.
  2. Boka tid för spikning i Studenthuset
   När doktoranden fått meddelande om vilken tid spikningssamtalet ska ske tar hen kontakt med registrator vid DA-enheten (registrator@liu.se) för att boka in en tid för spikningen i Studenthuset.
   Registrator informerar universitetsbiblioteket (UB) att doktoranden har bokat in sig för spikning. UB kontaktar doktoranden för att erbjuda hen möjligheten att förbereda ett spikprat som hålls i samband med spikningen i Studenthuset.
  3. Leverera exemplar av avhandlingen till UB och institutionen
   Doktoranden levererar referensexemplar av avhandlingen till UB och institutionen. Till institutionen lämnas det antal som institutionen har beslutat om. I samband med leveranserna utfärdas digitala kvitton som skickas till registrator. Om doktoranden har fått ett papperskvitto från institutionen om inlämnade referensexemplar ska doktoranden ta med originalet av det kvittot till registrator i samband med spikningen.
  4. Genomför spikningssamtalet med dekanen 
   Till spikningssamtalet tar doktoranden med sig det exemplar av avhandlingen som ska spikas i Studenthuset. Efter genomfört samtal skriver dekanen, eller prodekanen, på avhandlingen att den må spikas.
  5. Besök registrator i D-huset, Campus Valla
   Doktoranden besöker registrator i D-huset på den tid som är avtalad för spikningen. Registrator ankomststämplar avhandlingen och noterar ett
   diarienummer i den. Registrator hänvisar sedan doktoranden vidare till Studenthuset för genomförandet av själva spikningen. Registrator diarieför avhandlingen.
  6. Genomför den officiella spikningen i Studenthuset, Campus Valla
   Doktoranden spikar avhandlingen på spikträdet i Studenthuset efter besöket hos registrator. Om hen förberett ett spikprat hålls det i samband
   med spikningen. Hammare och spik för användning under spikningen finns att låna hos bibliotekarie i informationsdisken i Studenthuset, plan 3 (ej Infocenter). Det går även att låna med sig hammare och spik från Medicinska fakultetens kansli - kontakta dekanens sekreterare (Nico Rönnberg, nico.ronnberg@liu.se)
  7. Genomför spikningen hos Medicinska fakulteten, ingång 65, plan 09, Campus US
   Ett av exemplaren ska även spikas på Medicinska fakultetens spikstock utanför Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus US.
  8. Publicera avhandlingen via LiU E-press
   När spikningen i Studenthuset och Cellskapets entré ägt rum ska doktoranden publicera sin avhandling via LiU E-press:
   https://ep.liu.se/publicera-avhandling.aspx.

  Vad händer vid disputationen?

  Vid disputationsakten finns dels en värd, dels en ordförande. Vanligtvis är ämnesföreträdaren värd, eller om denne har förfall huvudhandledaren. Jäv behöver ej beaktas. Ordföranden för disputationsakten är den som av FUN utsetts att sammankalla betygsnämnden vid förhandsprövningen.

  Värden hälsar välkommen till disputationsakten, presenterar respondent, titel på avhandlingen, fakultetsopponent, betygsnämndsledamöterna, samt huvud- och biträdande handledare. Han/hon överlämnar därefter ordet till ordföranden för disputationsakten.

  • Ordföranden förklarar disputationen öppnad samt redogör för ordningen vid disputationen
  • Respondent anmäler eventuella korrektioner i avhandlingen och kan vid behov dela ut erratalista
  • Fakultetsopponent ger en kort populärvetenskaplig introduktion av avhandlingen och det forskningsfält som behandlats
  • Respondent eller fakultetsopponent presenterar avhandlingens huvudsakliga resultat och slutsatser
  • Fakultetsopponent diskuterar avhandlingen med respondent, påtalar styrkor och brister samt ställer frågor som respondenten skall besvara.
  • Ordföranden låter betygsnämnden ställa frågor
  • Ordföranden efterhör om församlingen önskar ställa frågor
  • Ordföranden avslutar disputationen och kallar betygsnämnden till omedelbart sammanträde för beslut om betyg. Betygsnämnden utser vid sitt sammanträde en ordförande inom sig

  Vad händer om en betygsnämndsledamöter eller fakultetsopponent inte kan närvara?

  Vad händer vid förhinder senast dagen före disputation?

  Om det uppstår giltigt förfall för ordinarie betygsnämndsledamot att tjänstgöra vid disputationen senast dagen före disputationen, skall detta anmälas till FUN:s ordförande, eller vid förfall för denne vice ordföranden. FUN:s ordförande/vice ordförande kan då besluta om att ersättaren skall gå in som ordinarie ledamot, eller besluta om annan lösning.

  Om fakultetsopponent blir förhindrad att genomföra sitt uppdrag senast dagen före disputationen, skall FUN:s ordförande eller vid förfall för denne vice ordföranden omedelbart kontaktas, och har då att fatta beslut om hur situationen skall lösas.

  Vad händer vid förhinder på disputationsdagen?

  Om betygsnämndsledamot eller fakultetsopponent på disputationsdagen meddelar förhinder att genomföra sitt uppdrag, eller ej infinner sig till disputationens början, har den som är sammankallande i betygsnämnden och tillika ordförande för disputationsakten delegation att utse ersättare. Om nödvändigt kan disputationsakten ajourneras under högst 2 timmar.

  För utebliven intern betygsnämndsledamot kan en ojävig docent utses.

  För utebliven fakultetsopponent kan någon av betygsnämndsledamöterna utses. Denne betygsnämndsledamot ersätts då antingen av den tidigare av FUN utsedde ersättaren, eller om denne inte akut kan fullgöra uppdraget, av en ojävig docent.

  Vid förfall för extern ledamot krävs ersättare från annan fakultet än Medfak.

  Efter genomförd disputation skall FUN delges omständigheterna.

   

   

  Uttag av Examensbevis

  Information gällande ansökan om examensbevis för forskarutbildningen vid medicinska fakulteten

  Alla  examensbevisen utfärdas endast digitalt

  Efter godkänd disputation eller godkänt licentiatseminarium ska examen tas ut.

   

  Promotionshögtid

  Sedan 1973 arrangerar LiU promotionshögtider dit alla nydisputerade inbjuds för att på traditionellt akademiskt sätt markera övergången till livet som disputerad. Promotionshögtiden äger rum under våren. Promoveringen är ett högtidligt och minnesvärt sätt att avsluta din forskarutbildning på. Promotionshögtiden består av två delar, själva promoveringen och därefter middag. Till promoveringen kan du bjuda in familj och vänner. Inträdet är kostnadsfritt (dock behövs biljett). Till middagen bjuds du och en gäst. Du kan därutöver bjuda med ytterligare två betalande gäster.

  Ceremonien bygger på traditioner från medeltiden och promovera betyder just föra fram. Under promotionsakten erhåller du tre tecken på din värdighet, insignier.

  • Huvudbonaden är vid medicinsk, ekonomisk och teknisk examen en doktorshatt.
  • Ringen är trohetens symbol. Precis som ringen i äktenskapet symboliserar samhörighet uttrycker ringen doktorns förbund med/trohet mot vetenskapen. Den bärs traditionellt på vänster ringfinger (utanför vigsel/förlovningsringen). Ringar utdelas inte vid ceremonien.
  • Diplomet som förr var det konkreta beviset som den promoverade hade att visa upp då han eller hon till exempel sökte en tjänst. Idag har diplomet ingen formell betydelse utan är endast ett bevis på att innehavaren är promoverad.

  Den som utför promotionen kallas promotor. Promotor inleder akten med att förklara att hon eller han är utsedd av fakulteten att utföra promotionen. Därefter kröner promotorn sig själv med en lagerkrans. Promotor står i katedern på parnassen och välkomnar där de nya doktorerna, promovendi. Promotor överräcker insignierna och för den som promoveras genom katedern, över parnassen till den andra sidan. Denna rörelse symboliserar upphöjelsen från student till lärare.

  Eftersom latin var det gemensamma språket för vetenskapsmännen i Europa under medeltiden, från vars tid ceremonien stammar, talade man alltid i dessa ceremoniella sammanhang latin. Idag har promotorn rätt att välja vilket språk han/hon vill och använder ofta en blandning av latin och svenska

   

  Blanketter