Den globala ekonomiska integrationen utmanar den politiska styrningen på alla nivåer (nationellt, regionalt och internationellt). Projektet ska belysa hur global reglering bör utvecklas för att säkra och utveckla goda spelregler för företagande och tillväxt.

Spelregler för tillväxt

Projektet syftar till att belysa hur global reglering (”global governance”) bör utvecklas för att säkra och utveckla goda spelregler för företagande och tillväxt. Dessa är förutsättningar för fortsatt välfärd och hantering av utmaningar på olika områden, inklusive klimatförändringar och bekämpningen av fattigdom i världen.

Hoten mot de globala regelverken

De internationella spelreglerna (”The Liberal World Order”) och samarbetet för att stödja demokrati och marknadsekonomi hotas av en tilltagande isolationism i USA och ett ökat inflytande från länder som Kina, Indien och Brasilien. Det finns ett behov att förstå drivkrafter och hinder i både ekonomin och politiken, samt hur dessa samspelar i det globala samfundet. 

Konkurrens mellan politikområden

Utvecklingen påverkas av gränsöverskridande aktörer med specifika perspektiv och intressen, så kallade ”epistemic communities” som delar värderingar och verklighetsuppfattningar. Det kan handla om forskare, organisationer eller departement med gränsöverskridande eller globala nätverk som konkurrerar och bygger allianser på minst tre nivåer: den nationella, den europeiska och den globala. Därför är det otillräckligt att bara studera nationella intressen eller politiska partier. Allianserna byggs bland annat genom argumentationslinjer och retoriska figurer som tilltalar andra grupper. Politiken blir en kamp om tolkningar av situationer och handlingsalternativ.

Konkurrens mellan regelverk

Projektet ska analysera hur den globala politiken kring dessa frågor formas. Det sker genom internationella organisationer och avtal, men regleringarna har blivit så komplexa att det finns utrymme för stater och andra aktörer att utnyttja konkurrerande regelverk till sin fördel och/eller genom att starta nya organisationer. Den globala nivån kännetecknas av institutionell konkurrens inom och mellan politikområden (handel, miljö, bistånd och så vidare).

Globala värdekedjor

Projektets utgångspunkt är att politik och ekonomi samspelar i förändringen av den globala ekonomin, eftersom ekonomin är en viktig förändringskraft i den globala politiken. Här ligger intresset särskilt på globala värdekedjor (relationer mellan internationella företag och deras underleverantörer) eftersom de lyfter u-länder men samtidigt utmanar företagen och den nationella politiken att hänga med i utvecklingen. Till en del är det en konflikt mellan de som ser möjligheter till teknisk och ekonomisk utveckling, och de som betonar risken för exploatering och överutnyttjande av resurser. Perspektiven möts bland annat i den globala handels- och miljöpolitiken. 

En analysmodell

Ett bidrag i projektet är att sammanfatta konfliktlinjerna i en modell som kan visa vilka de grundläggande intressena och perspektiven är och hur de skiljer sig åt i sina värderingar och antaganden om verkligheten. Bland annat handlar det om deras syn på styrkor och svagheter med marknader och politik som styrmekanismer. Sådana antaganden har en central roll i den internationella debatten likaväl som i den nationella.

Projektet bygger vidare på Niklasson, Lars (2017): Globala utmaningar, perspektiv och lösningar. En introduktion till internationell politik och ekonomi, Malmö: Gleerups. 

Projektet genomförs av Lars Niklasson, biträdande professor i Statsvetenskap vid Linköpings universitet och samfinansieras av Ratio och Linköpings universitet.

 

Kontakt

Relaterat innehåll