Herman - tidigare student

Namn: Herman Sternelöv

Jobb: Utredare, Ödeshögs kommun

Examen: Master i statsvetenskap, Linköpings universitet, 2017

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag arbetar som utredare på Ödeshögs kommun. Denna tjänst är främst inriktad mot socialförvaltning men jag har även ansvar för kommunövergripande områden. I mitt arbete ingår en mängd olika ansvarsuppgifter däribland:

• Projektledare för kommunens deltagande i KKiK (projektet Kommunens kvalité i korthet)
• Projektledare för implementering av Agenda 2030 i våra verksamheter samt projektet Glokala Sverige.
• Återrapportering och återsökning av statsbidrag och andra statliga medel.
• Genomföra upphandlingar
• Avtalsskrivande
• Säkerställa kvaliteten i vårt arbete med GDPR

Arbetet i en mindre kommun är generellt sett väldigt varierande, och det tillkommer nya arbetsuppgifter på kontinuerlig basis att hantera och följa upp.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Jag har haft nytta av min utbildning på flera plan. Utbildningen gav mig goda sakkunskaper inom det offentliga, vilket ger en god grund för att arbeta på i en kommun. Studierna utvecklade även mina kunskaper att utreda sakfrågor och framtidsprospekt. Detta skedde genom att jag under studieperioden fick slipa på mina metodologiska färdigheter, kopplat till statsvetenskapens olika problemformuleringar. Denna kombination skapar en bra grund för att kunna utreda olika former av uppdrag som man ställs inför i den kommunala vardagen.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Att jag gavs möjligheten att dels skapa en plattform hos mig själv genom gemensamma kurser, praktik, utbytesstudier och valbara ämnen. Både Politices kandidatprogrammet och Masterprogrammet i statsvetenskap gav mig en bred kunskapsmassa som jag själv kunde komplettera och styra över via utbytesstudier, praktik, val av kurser och uppsatsämnen - för att skapa min personliga spets. Specifikt den kombinationen har gjort mig väl i mitt yrkesliv och är något som att inte kan tas för givet. Masterprogrammet framförallt gav mig både goda lärdomar och erfarenheter som jag har haft stor nytta av därefter.


Utbildning Visa/dölj innehåll