Stärkta anslag per student och för forskningen. Det pekar Utbildningsvetenskap vid LiU särskilt på i sitt remissvar till Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

Hög kvalitet på lärarutbildningen kräver stärkta anslag per student, framförallt inom SA-klassade kurser, men även inom övriga kurser för att möjliggöra ett ökat antal lärarledda lektioner och färdighetsträning, något som är en självklarhet inom andra professionsutbildningar såsom utbildning till sjuksköterska, psykolog och läkare.

Hög kvalitet på lärarutbildningen kräver också stärkta anslag för forskning. Detta bör ske genom riktade ökade forskningsanslag till de lärosäten som har lärarutbildning, men också genom inrättandet av ett motsvarande ALF-avtal.

Utbildningsvetenskap välkomnar tankarna på excellenscentra med relevans för lärarutbildning. Genom att lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Linköpings universitet är samlad i ett fakultetsliknande område med kvalitets- och ekonomiskt ansvar finns redan en instans med beslutsförmåga för både lärarutbildning och relaterad forskning, samtidigt som Linköpings universitet erbjuder en av Sveriges mest kompletta lärarutbildningar från förskola upp till vuxenutbildning och folkhögskola.

Relaterat innehåll