Området för Utbildningsvetenskap (UV) har utbytesavtal för studenter och lärare med cirka 30 universitet i och utanför Europa. UV har också projekt inom olika Erasmus- och Comeniusprogram. 

De flesta av våra utländska studenter är utomeuropeiska masterstudenter. Antalet studenter som studerar utomlands har trefaldigats sedan 2005/2006. 

Varje år ordnas en internationell vecka där gästlärare medverkar.

Internationaliseringsnämnden

Utbildningsvetenskap ansvarar för internationaliseringen inom sitt område och har sin egen nämnd för internationalisering.

Nämnden hanterar frågor kring internationalisering i linje med områdets och universitets fastställda strategiska handlingsplaner. En stor del av nämndens arbete handlar om att hantera strategier för avtal med partneruniversitet, samt att ta fram olika typer stödformer gällande internationalisering för studenter och olika personalkategorier inom områdets verksamhetsområde.

Sekreterare i Internationaliseringssnämnden: Lena Örnestrand.

Kontakt